Dzisiaj jest: 19 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Urodziny GOL

czwartek, 09 maja 2024 07:47

Kolorowe święto

Foto: Joanna Sosnowska Foto: Joanna Sosnowska

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną świętowaliśmy w środę, 8 maja br. wielkim przemarszem ulicami Goleniowa i integracyjnym spotkaniem na Stadionie Miejskim.

W atmosferze radości i wspólnej zabawy wielobarwny korowód ruszył ok. godz. 10:00 z Plantów Miejskich. Na miejscu na zaproszonych gości czekała moc atrakcji: dmuchańce, wóz strażacki, wata cukrowa i animatorzy. Podopieczni organizacji działających na rzecz osób objętych różnymi formami pomocy wraz z rodzinami spędzali czas aktywnie uczestnicząc w zabawach, wspólnych ćwiczeniach i tańcach. Była to wspaniała okazja do integracji i kolejna wspólna akcja na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, z którym często muszą się mierzyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zostały przygotowane dzięki współpracy Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Kręgów Wsparcia, Centrum Usług Społecznych, Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny "Światło", Zespołu Szkół w Goleniowie, Centrum Aktywności Lokalnej, Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem, Stowarzyszenia "Niepokonani" i Zakładu Aktywności Zawodowej. Organizacje to od lat przypominają swoją pracą, że między nami żyją osoby dotknięte niepełnosprawnością intelektualną, które mają takie same potrzeby jak osoby w pełni sprawne.

Oficjalnie Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie obchodzony jest 5 maja.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.