Dzisiaj jest: 4 Lutego 2023 roku    |    Imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej
poniedziałek, 16 stycznia 2023 14:15

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – nabór wniosków

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków – Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w formie dotacji o zgłaszanie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do 1 marca 2023 r. (poprzedni termin: 23 stycznia 2023 r.) propozycji inwestycji przy swoich obiektach.

Termin składania ofert został przedłużony do 1 marca 2023 r. ze względu na zmiany wprowadzone w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na podstawie zgłoszeń Gmina Goleniów, jako uprawniona jednostka w tym programie złoży wnioski o dofinansowanie.
Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do w/w rejestrów albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

Każdy z zainteresowanych może złożyć jeden wniosek dla zabytku w ramach jednego z poniższych limitów:

 • do 150 tys. zł
 • do 500 tys. zł
 • do 3,5 mln zł

 

Uwaga!! Wysokość dotacji wynosi do 98% wartości zadania inwestycyjnego, Beneficjent musi zapewnić wkład własny w wysokości 2%.

Dodatkowe ważne informacje:

 1. Przyznanie dotacji będzie zależało od otrzymania przez Gminę Goleniów dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem a Gminą Goleniów, która będzie regulowała szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 3. Zadanie musi być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie https://www.bgk.pl/polski-lad/

Dokumenty do pobrania:

docxWniosek, który będzie podstawą do złożenia przez Gminę Goleniów wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który wypełniony należy dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 1 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 91 46 98 251.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zapraszamy 17 stycznia 2023 roku o godzinie 09:00 na spotkanie w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.