Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'LV Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 07 grudnia 2022 - 16:00

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 19 października 2022 r. oraz z posiedzenia LIV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 26 października 2022 r.
 4. Stan realizacji gminnych inwestycji przyjętych do budżetu Gminy Goleniów na 2022 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2023-2026”.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rurzyca.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lipca 2022 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Goleniów z dnia 27 września 2022 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 08 listopada 2022 r. Burmistrzowi Gminy Goleniów.
 17. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 10 listopada 2022 r. Burmistrzowi Gminy Goleniów.
 18. Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma mieszkańca Gminy Goleniów do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.
 19. Interpelacje radnych i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 22. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 23. Informacje Przewodniczącego Rady.
 24. Zamknięcie obrad sesji


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.