Dzisiaj jest: 21 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

Gmina Goleniów w porozumieniu z Przedsiębiorstwem PKS Gryfice ponownie uruchamia bezpłatne przejazdy dla mieszkańców z miejscowości, do których nie docierała dotychczas goleniowska komunikacja miejska. Darmowymi przejazdami objęci zostają mieszkańcy miejscowości: Bolesławice, Gniazdowo, Ininka, Kamieniska, Mosty Osiedle, Święta, Tarnowiec.

wtorek, 07 września 2021 09:05

Problem z odbiorem odpadów

7 września kończy się umowa pomiędzy Gminą Goleniów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na wywóz odpadów. To oznacza, że od następnego dnia śmieci w gminie nie będą odbierane. Pieniądze przeznaczone na ten cel w budżecie skończyły się w sierpniu.

poniedziałek, 06 września 2021 08:29

Raport o dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

pdfZa okres od 20.09.2019 r. do 1.01.2021 r.

poniedziałek, 06 września 2021 08:12

Zapewnienie dostępności

Informacja o braku dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib Urzędu) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług przez Urząd), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3.

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych powyżej:

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001062/O/D20201062.pdf)
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000573/O/D20210573.pdf)
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001824/O/D20171824.pdf)

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem;
jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie można składać w następujący sposób:

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach otwarcia Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: Koordynatora do spraw dostępności: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub sekretariatu Urzędu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • wysłać poprzez ePUAP

Wnioski rozpatrywane są przez koordynatora ds. dostępności.

Załączniki:

docxWniosek o zapewnienie dostępności - wersja edytowalna w formacie docx

pdfWniosek o zapewnienie dostępności - wersja do wydruku w formacie PDF

 

Skarga na brak zapewnienia dostępności

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

poniedziałek, 06 września 2021 08:11

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny do dnia 30 września 2020 r. zobowiązany jest do powołania w swojej jednostce koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Zarządzeniem nr 185/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie do pełnienia tej funkcji została wyznaczona Agnieszka Roszatycka-Krause

Kontakt:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pok.015
tel. 91 46 98 238,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

piątek, 03 września 2021 12:44

Wybory w sołectwach

Na podstawie Statusu Sołectw zarządzone zostały wybory do rad sołeckich Pucic, Mostów i Świętej.

sciezka gpp 04

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu: „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego „Goleniów”

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowiska: Referent ds. zamówień publicznych i administracji oraz Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

środa, 01 września 2021 05:52

Powakacyjna sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 2 września br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXVII sesja Rady Miejskiej.

W programie sesji znalazło się trzynaście projektów uchwał oraz sprawozdanie dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.

wtorek, 24 sierpnia 2021 13:55

Wyprawka szkolna 2021

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkół ponadpodstawowych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego można składać w szkołach w trzech terminach do: 9 i 24 września oraz 8 października br.

Strona 8 z 474

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.