Dzisiaj jest: 21 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

wtorek, 04 stycznia 2022 11:59

W piątek urząd nieczynny

Informujemy, że piątek, 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynny.

czwartek, 30 grudnia 2021 09:39

Dodatki mieszkaniowe od stycznia w CUS

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski na dodatki mieszkaniowe przyjmowane będą w biurze obsługi świadczeń rodzinnych Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, ul. Pocztowa 13, pok. 09A (parter), tel. 91 460 14 72.

W dniach od 30.12.2021 r. do 28.01.2022 r. został ponownie wyłożony do wglądu publicznego pdfProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr  3 miasta Goleniowa wraz z prognozą oddziaływana na środowisko.

Osoby chcące zapoznać się z projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu 91 46 98 232 lub 91 46 98 235. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub w sposób dopuszczony przez Ministra Zdrowia oraz do dezynfekcji rąk.

Projekt planu

pdfMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr  3 miasta Goleniowa

jpgMapa

pdfTreść ogłoszenia o wyłożeniu planu

 

Oddziaływanie na środowisko

pdfPrognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr  3 miasta Goleniowa

 

Dyskusja publiczna

11 stycznia 2022 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami. Przypominamy, że osoby wchodzące do Urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką lub w sposób dopuszczony przez Ministra Zdrowia oraz do dezynfekcji rąk.

 

Uwagi do projektu

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Gminy Goleniów, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub przez platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związkuz prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Goleniowie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Goleniów na adres na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub przez platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego2022 r. Złożenie uwagi może być również w formie ustnej do protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Goleniów.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (http://bip.goleniow.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa 11 lutego 2022 r.

wtorek, 28 grudnia 2021 08:43

Akcja Zima z PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje o możliwości powiadomienia zarządcy drogi o konieczności posypania jej mieszanką soli i piasku. Potrzebę posypania można zgłaszać na numer telefonu 660 467 356.

poniedziałek, 27 grudnia 2021 08:29

Nabór do Straży Miejskiej

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Przypominamy o konieczności uzupełnienia dokumentów w związku z ubieganiem się do Programu pn.: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Uzupełnienia dokumentacji należy składać w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej w Goleniowie, na ul. Pocztowej 2 (I piętro) w godzinach 8.30-16.00. do 12 stycznia 2022 r.

wtorek, 21 grudnia 2021 08:59

Ostrzał dzików przedłużony

Wojewoda Zachodniopomorski informuje o przedłużeniu odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików do 30 grudnia 2021 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich.

wtorek, 21 grudnia 2021 08:58

Sesja budżetowa

W środę, 22 grudnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się XLIII sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się dwanaście projektów uchwał, a jej najważniejszym punktem będzie głosowanie nad projektem budżetu Gminy Goleniów na rok 2022.

wtorek, 21 grudnia 2021 07:35

W piątek UGiM nieczynny

Informujemy, że w piątek, 24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynny.
Będzie to dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r., które w tym roku przypada w sobotę.

czwartek, 16 grudnia 2021 11:31

Nabór do Straży Miejskiej

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Strona 2 z 474

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.