Dzisiaj jest: 19 Października 2021 roku    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

środa, 24 lutego 2021 09:09

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do:

 • przedszkoli publicznych, 
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
 • klas pierwszych szkół podstawowych.

Rodzice składają wnioski do wybranych przedszkoli i szkół w terminach:

Rekrutację do przedszkoli przeprowadzają niżej wymienione jednostki:

 1. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie, ul. Akacjowa 19,
 2. Przedszkole Publiczne nr 4 „Niezapominajka” w Goleniowie, ul. Króla Władysława Jagiełły 12,
 3. Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Publiczne w Białuniu, ul. Sielankowa 4, Białuń,
 4. Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich Przedszkole Publiczne w Mostach, Mosty 49B.

Rekrutację do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadzają niżej wymienione szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie, ul. J. Kilińskiego 11,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie, ul. Szarych Szeregów 14,
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie, ul. Jodłowa 33,
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie, ul. Szczecińska 36,
 5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie, ul. C. K. Norwida 1,
 6. Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich, ul. Piastowska 11,
 7. Szkoła Podstawowa im. Joanny Kulmowej w Komarowie, Komarowo 8,
 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku, ul. Szkolna 2,
 9. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie, ul. Lipowa 14.

Rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci, które nie mieszkają w obwodzie danej szkoły. Ważne jest miejsce zamieszkania dziecka a nie zameldowania.
Rodzic powinien złożyć w wybranej szkole wypełniony dokument o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Zgłoszeniu do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły. Rodzic powinien zgłosić dziecko do szkoły, wypełniając dokument o nazwie: Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i kandydata.

Rekrutacji do przedszkola podlegają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Goleniów, w wieku 3-6 lat. W przedszkolach nie ma obwodów. Rodzic powinien złożyć w wybranym przedszkolu wypełniony dokument o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goleniów w zakładce "Jednostki gminne/Oświata/Przedszkola/Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022" oraz "Jednostki gminne/Oświata/Szkoły podstawowe".

W dniu 12 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów za-kwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W dniach 12-19 kwietnia 2021 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia pobytu dziecka w wybranym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
W dniu 20 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do jednostek.
Rodzicom dzieci, które nie zostaną przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do klasy pierwszej w szkole podstawowej, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji rekruta-cyjnej do dyrektora przedszkola/szkoły.

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Goleniów, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przed-szkolnego. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola albo publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.
Ponadto informujemy, że przedszkola publiczne prowadzone przez inne organy niż Gmina Goleniów przeprowadzają rekrutację wg kryteriów i w terminach określonych przez te organy. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, do końca stycznia br. każdy organ prowadzący przedszkole publiczne zobowiązany jest ustalić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów.

Przedszkola publiczne prywatne:

 1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Tęczowa Kraina" w Goleniowie, ul. Piaskowa 9,
 2. Przedszkole Publiczne "Stokrotka" w Goleniowie, ul. Bohaterów Warszawy 21,
 3. Przedszkole Publiczne "Bajkowa Akademia" w Goleniowie, ul. Jana Matejki 22,
 4. Publiczne Przedszkole "Puchatkowa Kraina" w Goleniowie, Plac Strażacki 10,
 5. Przedszkole Publiczne "Bławatek" w Kliniskach Wielkich, ul. Słoneczna 5.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.