Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ulic Lipowej, Plażowej oraz Żeglarskiej w miejscowości Lubczyna w Gminie Goleniów

W dniu 18 września 2019 r. Gmina Goleniów zawarła z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.:”Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ulic Lipowej, Plażowej oraz Żeglarskiej w miejscowości Lubczyna w Gminie Goleniów”.

Całkowite koszty projektu: 14.142.419,42 zł
Wysokość dofinansowania z FDS: 5.855.125,33 zł

Wysokość dofinansowania wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest realizacja zadania gminnego w miejscowości Lubczyna w Gminie Goleniów. Zakres zadania zakłada przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:

 1. nr 226510Z - ulica Lipowa (dz. pasa drogowego nr 174 obr. Lubczyna) o długości 1132 m (od 0+00 km 11+32,42 km)
 2. nr 226503Z - ulica Żeglarska (dz. pasa drogowego nr 175 obr. Lubczyna) – o długości 71 m (od 0+00,00 hm do 0+71,42 hm)
 3. nr 226501Z - ulica Plażowa (dz. pasa drogowego nr 162 obr. Lubczyna) o długości 115 m (od 11+32,42 hm do 12+46,77 hm)

Łączny zakres przebudowy ww. dróg gminnych obejmie 1318 m.

Oprócz prac związanych z przebudową nawierzchni jezdni drogowej, w ramach kosztów kwalifikowanych planowane jest wykonanie ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów indywidualnych, budowa sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, a także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja ma pozytywny wpływ na wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Funkcjonalna i bezpieczna droga gminna nr 226510Z łącząca m. Lubczynę ze stolicą gminy – Goleniowem przede wszystkim wpłynie pozytywnie na następujące kwestie:

 1. poprawę warunków i standardu życia mieszkańców wiejskich obszarów Gminy Goleniów na skutek usprawnienia transportu drogowego i zwiększenia bezpieczeństwa na ważnym połączeniu komunikacyjnym z ośrodkiem administracyjno-usługowym gminy tj. miastem Goleniów;
 2. poprawę warunków rozwoju przestrzenno-gospodarczego m. Lubczyna poprzez usprawnienie ciągu drogowego biegnącego z ww. miejscowości w kierunku drogi S3 (mapa nr 2 na dołączonym załączniku);

Przebudowywana droga zapewni spójność terytorialną na obszarze województwa, ul. lipowa stanowi główny ciąg drogowy dla miejscowości Lubczyna, który bezpośrednio łączy się z drogami wyższej kategorii:

 • ul. Kasztanowa (droga powiatowa nr 4102Z relacji Lubczyna-Rurzyca-Kliniska)
 • ul. Dąbska (droga powiatowa nr 4101Z relacji Lubczyna-Pucice-Kliniska)
 • ul. Przestrzenna w Goleniowie (droga powiatowa nr 4103Z)

Droga gminna nr 226510Z na przebudowywanym odcinku ul. Lipowej poprzez DP nr 4102Z relacji Lubczyna-Rurzyca-Kliniska i dalej DP nr 4103Z relacji Goleniów – Warcisław łączy się z drogą wyższej kategorii: drogą ekspresową S3, na którą wjazd zapewnia węzeł drogowy S3 „Goleniów-Południe”.

Wykonawcą robót jest firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur z siedzibą w Łozienicy przy ul. Prostej 26.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 28.10.2020 r.
Termin zakończenia i rozliczenia inwestycji do dnia 22.10.2020 r.

Funkcje Inżyniera Kontraktu na realizowanym zadaniu pełni firma R.D.J – Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo Robert Andruszko z siedzibą w Tanowie przy ul. Dębowej 18B.

Dokumentacje projektową opracowała firma RDS MULTIPROJEKT Radosław Żarkiewicz, ul. Błękitna 8, 72-100 Goleniów.

Zobacz również:


flaga godlo

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.