Dzisiaj jest: 1 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł „Święta” - wiadukt „Lubczyna”

W dniu 18 listopada 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”, Schemat A „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego”.

W dniu 18 listopada 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”, Schemat A „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego”.

Wartość dofinansowania w/w zadania stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
W wyniku przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania wybrano firmę STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków.
Termin rozpoczęcia inwestycji - 14.01.2015 r.
Termin zakończenia rozliczenia finansowego z Urzędem Marszałkowskim do dnia 30.11.2015 r.
Funkcję inżyniera kontraktu pełniła firma pod nazwą „Komplet – Inwest” s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażnowska – Niebój, Al. 11 - go Listopada 91K, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski.
Dokumentację projektową na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowała firma TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. Pracownia Projektowa w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 9A, 71 – 541 Szczecin.

Przedmiot zamówienia obejmował:

1. Branżę drogową:

 • bariery ochronne,
 • oznakowanie poziome i pionowe,
 • znaki kilometrowe i hektometrowe,
 • jazdy do gospodarstw i na drogi boczne,
 • droga wspomagająca o długości ok. 2223,60 m,
 • dojazd do miejscowości Domastryjewo,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • zdjęcie humusów, 
 • rozbiórka nawierzchni i demontaż pachołków na drodze wojewódzkiej 113.

2. Branżę mostową:

 • budowę mostu o konstrukcji jednoprzęsłowej, wolnopodpartej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu „T”

3. Branżę sanitarną:

 • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej obiekt mostowy przez rzekę Inę w ciągu budowy drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł Święta- wiadukt Lubczyna.


Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł ok. 18 mln złotych łącznie z podatkiem VAT.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.