Dzisiaj jest: 28 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Przepompownia wód drenażowych i deszczowych Przepompownia wód drenażowych i deszczowych

Dofinansowanie

W dniu 30 grudnia 2010 roku Gmina Goleniów podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 –2013.

W/w inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z obiektami towarzyszącymi rurociągiem tłocznym prowadzonym wzdłuż drogi powiatowej Nr 0704Z oraz Nr 0706Z do miejscowości Ininka i odprowadzającym wody opadowe do rzeki Iny poprzez wylot usytuowany w km 9 +925.

System odwodnienia będzie zapewniał odbiór wód deszczowych z północno - zachodniego obszaru Goleniowskiego Parku Przemysłowego bez powodowania podtopień nawet przy deszczach wieloletnich pojawiających się raz na 10 lub więcej lat.

Na wykonanie w/w zadnia została podpisana w dniu 1 czerwca 2011 roku umowa z Wykonawcą Robót tj. Konsorcjum:

1. MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z siedzibą w Szczecinie reprezentowane przez Henryka Mazura – lidera konsorcjum

2. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – partner konsorcjum.
Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zadanie za kwotę w wysokości 8 487 824, 57 zł łącznie z podatkiem VAT.

Zakończenie realizacji inwestycji – 31 lipiec 2012 rok.

Funkcję Inżyniera Kontraktu na w/w zadaniu pełni firma Komplet Inwest s.j. z Gorzowa Wielkopolskiego.

Zakres inwestycji obejmuje następujące obiekty :
- Ziemny zbiornik retencyjny wód opadowych składający się z 3 sekcji o łącznej pow. 37800 m^(2) obsługujący zlewnię o pow. ok. 54 ha.
- System drenarski ?180÷113 mm PVC pod dnem zbiornika o łącznej długości L=1228 m
- Pompownię wód deszczowych  z rurociągiem tłocznym ? 400 mm PE o długości L=2958 m
- Pompownię wód drenażowych z rurociągiem tłocznym ? 250mm  PE o długości L= 320 m
- Separatory lamelowe (2 szt.) zapewniające oczyszczenie odprowadzanych wód opadowych
- Komora spadowa (próg wodny ) usytuowany na kanale Janowskim w km 9+980
- Kanał deszczowy grawitacyjny d=0,50m o długości L=260 m
- Wylot do odbiornika –rzeki Iny  w km 9+925
- Droga dojazdowa do zbiornika o nawierzchni asfaltowej  szerokości 6 m  i długości 891 m
- Przepust 2x1600 mm na Kanale Janowski  w km 10+586 pod drogą dojazdową do zbiornika
- Zasilanie energetyczne pompowni
- Przebudowę Kanału Janowskiego  wzdłuż zbiornika retencyjnego  na długości  L= 616 m
- Przebudowę kanału J-1 o długości L= 250 m od ul Prostej do Kanału Janowskiego
- Likwidację istniejącego przepustu  ? 1200 mm usytuowanego na kanale Janowskim

Inwestycja realizowana jest:

- w granicach terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego
- wzdłuż drogi powiatowej  nr 41208 prowadzącej z Goleniowa do miejscowości Ininka
- w granicach miejscowości Ininka
- w granicach użytków zielonych  rozciągających się pomiędzy  m. Ininka i brzegiem rzeki Ina

Cały teren GPP jest zmeliorowany za pomocą rowów melioracyjnych. Są to rowy o szerokości 0,50÷2,00 m i głębokości  0,80÷ 1,50 m  w stosunku do terenu przyległego.
W miejscu, gdzie realizowane są roboty budowlane  na terenie GPP, rozciągają się nieużytki  częściowo porośnięte  drzewami, krzewami  i roślinnością ruderalną.
Od strony drogi Goleniów – Lubczyna do miejscowości Ininka, projektowane przedsięwzięcie (rurociąg tłoczny ? 400 mm PE) będzie budowany w  bezpośrednim sąsiedztwie  istniejącej drogi powiatowej  nr 41208 . Po obydwu  stronach drogi  rozciąga się siedlisko leśne  , gdzie drzewostan tworzy sosna zwyczajna. Pomiędzy krawędziami jezdni  oraz ścianą  drzewostanu leśnego istnieją kilkumetrowe pasy zieleni niskiej, bez drzew i krzewów.  W części środkowej  droga przecina rów  melioracyjny. Od miejscowości Ininka do rzeki Iny projektowana inwestycja przecina użytek zielony.

Postęp robót:

W ramach realizacji zadania wykonywane były roboty w zakresie:
-    budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (studzienki kanalizacyjne systemowe, przepompownia: drenażowa PD1, wód deszczowych PD2, rurociągi tłoczne DN 250 PE, DN 400PE, separator, przepust pod drogą i wylot do rzeki
-    arterii drogowych (usunięcie humusu, korytowanie, podbudowa)
-    zbiornika retencyjnego (niecka zbiornika)
-    zasilanie elektryczne przepompowni (linia napowietrzna 15kV i linia kablowa 0,4kV)
-    tymczasowej organizacji ruchu (demontaż i montaż znaków drogowych i barier ochronnych).

Projekt współfinansowany jest w 36,9009438127% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie.
Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Dokumentacja fotograficzna ilustrująca stan produkcji i postęp robót.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.