Dzisiaj jest: 28 Czerwca 2022 roku    |    Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
 • kompleksowy system gromadzenia i przetwarzania odpadów
 • bezpieczeństwo ekologiczne Goleniowa
 • bardziej efektywny system segregacji
 • przyjazny sposób odbioru odpadów z nieruchomosci

Opłata dla Gminy - co zyskuję

W zamian za uiszczaną na rzecz Gminy opłatę wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych mają prawo oczekiwać świadczenia przez Gminę określonego zakresu usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zakres ten obejmuje odbiór w każdej ilości:

 • zebranych w pojemnikach odpadów komunalnych zmieszanych,
 • zebranych selektywnie w pojemnikach lub workach odpadów szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych,
 • wystawionych przed posesję naturalnych choinek,
 • wystawiane przed posesję mebli i inne odpady wielkogabarytowych( z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

W zamian za opłatę w Punkcie Odbioru Odpadów Selektywnych (Baza PGK, ul. Konopnickiej) nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców, w każdej ilości odpady komunalne zebrane w sposób selektywny następujące odpady:

 • szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 • papier,
 • opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • wykładziny, dywany i tekstylia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte kartridże i tonery,
 • zużyte opony,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach,
 • przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 • świetlówki i żarówki,
 • przepracowane oleje silnikowe,
 • odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.