Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Wydarzenie: 'XI Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 29 maja 2019 - 11:00

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2019 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Udekorowanie sztandaru Gminy Goleniów Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Jerzemu Kowalskiemu.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia VII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 marca 2019 r. oraz protokołu z posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 kwietnia 2019 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2019 rok”.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 9. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Goleniów.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Kalinowej w Goleniowie.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg na Placu Strażackim w Goleniowie.
 12. Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047.
 15. Projekt uchwały w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Goleniowskiemu zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ulicznego oraz ewentualną likwidację kolizji związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego - w ramach zadań: p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap I: miejscowość Żółwia Błoć”.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego na realizację zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej wydanego zarządzenia nr 20/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 21. Interpelacje radnych i zapytania.
 22. Wolne wnioski.
 23. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 24. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 25. Informacje Przewodniczącego Rady.
 26. Zamknięcie obrad sesji.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.