Dzisiaj jest: 23 Kwietnia 2019 roku    |    Imieniny: Jerzy, Wojciech
czwartek, 10 maja 2012 06:50

Rusza nabór do szkół ponadgimnazjanych

Od poniedziałku 14 maja do 6 czerwca 2012 roku uczniowie ostatnich klas gimnazjów mogą składać podania do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. W Goleniowie do wyboru mają dwie szkoły publiczne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - I Liceum Ogólnokształcące, Goleniów, ul. Niepodległości

I Liceum Ogólnokształcące w ZSP proponuje absolwentom gimnazjów naukę w sześciu oddziałach klas pierwszych. Każda z nich ma określony profil i od drugiej klasy będą w niej realizowane w rozszerzonym zakresie przedmioty punktowane w rekrutacji na studia.

Będą to:
- Klasa matematyczno - fizyczno - informatyczna pod patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego;
- Klasa menadżerska pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
- Klasa psychologiczno - pedagogiczna;
- Klasa prawniczo - administracyjna;
- Klasa biologiczno - chemiczna pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;
- Klasa turystyczno - przyrodnicza.

Do każdej klasy przyjętych zostanie 32 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych, Goleniów, ul. Maszewska

Nabór w ZSZ będzie prowadzony do czterech oddziałów klas pierwszych technikum oraz do trzech oddziałów klas zasadniczych zawodowych.

W technikum prowadzone będą klasy kształcące w zawodach:
- technik ekonomista,
- technik handlowiec,
- technik informatyk,
- technik hotelarstwa.

Do każdego oddziału przyjętych zostanie 32 uczniów. Kandydat do technikum powinien ze świadectwa i egzaminu mieć minimum 60 punktów; jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu decydują punkty.

Kształcenie na poziomie zasadniczym zawodowym odbywać się będzie w trzech klasach wielozawodowych. O przyjęcie do nich mogą się ubiegać uczniowie niezależnie od wyników egzaminu gimnazjalnego i stopni na świadectwie ukończenia gimnazjum. Podstawowym warunkiem jest umowa o praktyczną naukę zawodu.

Ważne terminy:
- od 14.05 do 6.06.2012 r - składanie podań w sekretariacie szkoły (można w kilku),
- od 29.06 do 3.07.2012 r do godz. 15.00 - składanie kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- 6 lipca 2012 r., godz. 14.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
- od 6.07 do 10.07.2012 r. - potwierdzenie przez uczniów woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- 10 lipca, godz. 14.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.