. Centralny parking, wyposażony w sanitariaty, z bezpośrednim dostępem do ul. Prostej rozwiąże te problemy. Pulpit analityczny monitoringu stanu realizacji strategii w Gminie - IV kwartał 2018 r.

Sprawozdanie ze stanu wykonania strategii rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2023 w II kwartale 2016 r. dla założonych 10 celów strategicznych

Cel strategiczny nr 1:
Budowa nowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Goleniowa – GOAL w powiązaniu z Centrum Komunikacyjnym

Cel nr 1:
Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

1. Konsultacje, ustalenie programu Centrum i wybór miejsca

Po konsultacjach Gmina Goleniów ustaliła ostateczna wersję Programu ideowo - funkcjonalnego dla Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie. Przeprowadzono proces konsultacji i wytypowano potencjalne miejsca pod budowę Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.
Nowa lokalizacja Centrum kultury i aktywności lokalnej nie jest jeszcze ustalona.

2. Dokumentacja projektowa

W ramach zawartej umowy Inżynier Kontraktu zaktualizuje Program Funkcjonalno Użytkowy, na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo.

3. Utworzenie projektu inwestycyjnego z montażem finansowym

4. Projekt budowlany i realizacja GOAL

W dniu 25.01.2019 r. zostały otworzone oferty złożone w postępowaniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie. W chwili obecnej sprawdzane są oferty złożone w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Inżynieryjne Kornel Suski, ul. Lipowa 2, 72-200 Nowogard. Planowany termin podpisania umowy 19.02.2019 r. W ramach zawartej umowy Inżynier Kontraktu zaktualizuje Program Funkcjonalno Użytkowy, na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Planowany termon głoszenia postepowania na wykonawstwo – 26.02.2019 r.
Termin zakończenia realizacji inwestycji dnia 30.06.2021 r. Zadanie w wysokości 20.241.934,20 zł dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach

Cel strategiczny nr 2:
Wyrównanie dostępu do podstawowego wyposażenia cywilizacyjnego w miejscowościach gminy

Cel nr 2:
Wyposażenie cywilizacyjne w miejscowościach gminy

1. Aktualizacja planów odnowy i rozwoju miejscowości

W stałej realizacji

W stałej realizacji: GWiK Sp z o.o. realizowała w inwestycje zgodnie z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2022. Kontynuowano prace nad dokumentacją projektową planowanych inwestycji.
Trwały prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niewiadowo oraz Żółwiej Błoci.
Zakończono prace z związane przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach:
a. II etapu przebudowy ulicy Zakładowej oraz I etapu przebudowy ulicy I Brygady Legionów,
b. II etapu przebudowy ulicy Andersa w Goleniowie wraz mostem na rzece Inie,
Kontynuowano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białuń i Miękowo.
Rozpoczęto roboty budowlane z wiązane z przebudową kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie.

2. Ustalenie definicji lwwm dla gminy i dla poszczególnych kategorii miejscowości z oceną bilansu otwarcia

W fazie projektowania lwwm = lokalny wskaźnik wyposażenia miejscowości

3. Przygotowanie propozycji zmian w lwwm na kolejny okres strategiczny

W trakcie realizacji W kolejnym okresie planowane jest rozpoczęcie nowych inwestycji (w tym wspólnych z Gminą Goleniów).

Cel strategiczny nr 3:
Połączenie poszczególnych zakresów wsparcia społecznego w OPS

Cel nr 3:
Mądrzejsze wsparcie społeczne

1. Program edukacji społecznej

Zadanie zakończone

agospodarowano pomieszczenia Centrum Aktywności Lokalnej. 15 organizacji pozarządowych znalazło swoją siedzibę w CAL-u. Otwarcie nastąpiło 5 października 2018roku. Do końca 2018 roku w CAL-u odbyło się ok. 700 godzin warsztatów, spotkań, seminariów zrealizowanych przez grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i instytucje funkcjonujące w Gminie Goleniów.
W budynku CAL – a rozpoczął swoją działalność Klub Senior + prowadzony przez Stowarzyszenie Seniorów RELAKS.

2. Zasób mieszkaniowy gminy jako obszar wsparcia społecznego

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzy 573 lokali mieszkalnych , 405 z nich znajduje się w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, a 171 lokali znajduje się w budynkach stanowiących 100% własność Gminy. Ponadto Gmina Goleniów wynajmuje obecnie 100 lokali mieszkalnych od od Goleniowskiego TBS Sp z o.o, które podnajmuje osobom fizycznym. Obecnie trwa budowa 21 lokali socjalnych u zbieg ulic Chopina - Fabryczna w Goleniowie. Termin zakończenie budowy to październik 2019 roku W trakcie realizacji jest również budynek z 50 lokalami mieszkalnymi przy ul. Mikołajczyka. Termin zakończenia budowy i Kw. 2020 roku. Złożone zostały również wnioski o finansowe wsparcie budowy lokali mieszkalnych przy ul. Wytwórczej w Goleniowie łącznie na 180 mieszkań. Sukcesywnie wydziela się tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
Mieszkania, które zostaną wybudowane przydzielane będą uprawnionym osobom, np. oczekującym na listach, zajmującym lokale mieszkalne o niskim standardzie wyposażenia technicznego celem ich przekwalifikowania na lokale w charakterze lokali socjalnych. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym powierzono Goleniowskiemu TBS Sp.z o.o.

W stałej realizacjiPracownicy socjalni w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe sporządzają informacje na temat sytuacji rodzinnej i majątkowej osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego. Na wniosek osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy wydawane są zaświadczenia zawierające informacje o formach oraz wysokości otrzymywanej pomocy.

3. Dzienny dom pobytu

W stałej realizacjiAktualnie trwają poszukiwania lokalu do adaptacji na Dzienny Dom Pobytu Senior+.
W Goleniowie działają aktualnie dwa miejsca dziennego pobytu dla seniorów, Klub Senior + w budynku CAL-a i świetlica w klubie "Stara Hydrofornia" w Osiedlu Helenów. Świetlice prowadzone są przez Stowarzyszenie Seniorów Relaks i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Helenów". Poza Goleniowem świetlice na analogicznych zasadach działają we wsi Danowo i Mosty. Aktualnie świetlice środowiskowe dla osób starszych dysponują łączną ilością 75 miejsc. Rozpoczęto rozmowy nt. uruchomienia świetlicy dla seniorów w Żółwiej Błoci.

4. Utworzenie sieci środowiskowego wsparcia seniorów

W stałej realizacji

Działalność Gminnej Rady Seniorów została zamknięta z końcem funkcjonowania Rady Miejskiej. Po wyborach samorządowych zostanie uruchomiona procedura wyboru nowej Rady Seniorów na kolejną kadencję.
Na podstawie podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim funkcjonuje „Zachodniopomorska Karta Seniora”.
Zrealizowano szczepienia ochronne seniorów przeciwko grypie. Uruchomiono pilotażowy program iTAXI dla seniorów (bezpłatne dowozy).
OPS wspólnie ze Stowarzyszeniem Seniorów RYTM oraz Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów w ramach realizacji Polityki Senioralnej zrealizowało Kampanię Społeczną BEZPIECZNY SENIOR.

TAXI dla seniora - Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów

Zrealizowany projekt przyczynił się do zwiększenia mobilności osób na terenie Gminy Goleniów w wieku i powyżej 70 lat zwłaszcza osób samotnych, o niskich dochodach, przewlekle chorych i/lub niepełnosprawnych.
Ze wsparcia skorzystało 10 osób, które łącznie wykorzystały 24 przejazdy. Projekt miał charakter pilotażowy. Czas trwania projektu: 29.10.2018r.-14.12.2018r.

System Teleopieki

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby ze strony środowisk senioralnych w roku 2017 dokonano wstępnej diagnozy dotyczącej zapotrzebowania na usługi teleopieki. Koordynatorem działań była Goleniowska Rada Seniorów, do której wpłynęło 101 wstępnych deklaracji przystąpienia do systemu. Uchwałą Nr XV/10/18 Goleniowskiej Rady Seniorów z dnia 15 lutego 2018 r. powołano zespół do spraw wdrażania TELEOPIEKI w Gminie Goleniów. W skład Zespołu wchodzili przedstawiciele Goleniowskiej Rady Seniorów, Urzędu Gminy i Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie. Zespół odpowiedzialny był za przygotowanie projektu regulaminu świadczenia usług Teleopieki oraz przedstawienia jego założeń Burmistrzowi.
Teleopieka ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa seniorom i ich najbliższym w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub niebezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek, włamanie). Zarządzeniem Nr 223/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 września 2018 r. wprowadzono Regulamin świadczenia usług Teleopieki w Gminie Goleniów. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina zakupiła 108 urządzeń do Teleopieki i dnia 26 września 2018 r. przekazała je OPS. Przyjmowanie wniosków Ośrodek rozpoczął od dnia 1 października 2018 r.

Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów powyżej 65 lat

Głównym celem szczepień przeciwko grypie jest zapobieganie zachorowaniom na grypę w populacji osób po 65 roku życia.
Prowadzona przed każdym sezonem grypowym, profilaktyka polegająca na podawaniu zaktualizowanej szczepionki przeciwgrypowej, przyczynia się do ograniczenia zachorowań na grypę, zmniejsza śmiertelność związaną z jej powikłaniami, redukuje potencjalne skutki społeczne i ekonomiczne grypy, a także przyczynia się do lepszego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemii.
Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie skierowane były do mieszkańców gminy Goleniów, którzy ukończyli bądź ukończą w 2018 roku 65 lat, stale zameldowanych na terenie Gminy Goleniów z brakiem przeciwwskazań lekarskich do szczepień przeciw grypie.
Realizacja szczepień odbywała się w terminie od 1 października 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r.
Z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie skorzystało 848 seniorów.

5. Wdrożenie programu wsparcia rodziny w gminie

W stałej realizacji Na podstawie podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim funkcjonuje program „Zachodniopomorska Karta Rodziny”. Karty są stale wydawane przez UGiM.
Realizowany jest Gminny Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w Gminie Goleniów, który określa zadania instytucji zajmujących się wspieraniem rodzin w zakresie udzielania pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do pełnienia tych funkcji. Zadania w ramach Programu obejmują pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Programem objętych jest 56 rodzin.
Stale prowadzone są prace w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, realizowane jest wsparcie w zakresie leczenia uzależnień, terapii dla ofiar i sprawców przemocy domowej. W ramach działań profilaktycznych realizowane są projekty socjalne/kampanie społeczne, których celem jest wzmocnienie rodziny i jej roli w społeczeństwie.

Cel strategiczny nr 4:
Stworzenie elementów wyposażenia turystycznego i rekreacyjnego w gminie

Cel nr 4:
Wyposażenie turystyczne i rekreacyjne w gminie

1. Lubczyna jako główny ośrodek turystyczno-rekreacyjny dla mieszkańców gminy o wydłużonym sezonie

Zadanie zakończone Budowa ścieżki rowerowej z Goleniowa w kierunku miejscowości Lubczyna etap I (do Goleniowskiego Parku Przemysłowego)

Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów.
Podjęto decyzję o przejęciu zadania od Starostwa Powiatowego celem umożliwienia realizacji zadania.

Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane w zakresie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy”.

2. System ścieżek rowerowych w gminie włączony do sieci ścieżek w SOM (wg Koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych z roku 2013).

W trakcie realizacji„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej od ulicy Przestrzennej przez ulicę Wojska Polskiego do ulicy Armii Krajowej w Goleniowie”. Planowane ogłoszenie postepowania w br.

W trakcie realizacji„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej w zdłuż ulicy Spacerowej od istniejącej do przepustu na rzece Wiśniówce w Goleniowie”. Planowane ogłoszenie postępowania w br.

W trakcie realizacji„Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów”. Otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. Planowane ogłoszenie postepowania w br.

Zadanie zakończoneDokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Maszewskiej została opracowana. W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Maszewskiej i ul. Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną” zostanie wykonana ścieżka rowerowa w ul. Maszewskiej.

W trakcie realizacji - Brak dofinansowania, zadanie nie zrealizowane w 2019 r.„Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP.
Opracowana dokumentacje projektową na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych w ramach w/w inwestycji. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. W maju br. planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej w ulicy Jodłowej.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kasprowicza w Goleniowie.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej, Spacerowej Parkowej w Goleniowie.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej od ulicy Przestrzennej do ścieżki rowerowej w kierunku Lubczyny do ulicy Szczecińskiej w Goleniowie.

3. System szlaków pieszych i konnych w gminie; ew. quadodrom

W stałej realizacji Odnawianie oznakowania szlaków pieszych: Miejski Szlak Turystyczny (niebieskie stopy), Goleniowski Szlak Ceglany (czerwone stopy)

W fazie projektowania Doposażenie parkingu leśnego przy ul. Spacerowej (wiata przy małym palenisku)

Zadanie anulowane ze względu na postęp technologiczny Ustawienie 5 tablic z planem wsi Mosty, Rurzyca, Kliniska, Miękowo/Trójwieś, Lubczyna.

Zadanie zrealizowane System szlaków konnych jest realizowany przez Nadleśnictwo Kliniska.

Zadanie zrealizowane Tor OFF-ROAD w Przypólsku został zrealizowany przez Stowarzyszenie 4x4 Zachodniopomorskie.

4. Strefa Meandrów Iny

W stałej realizacji Bieżące utrzymanie szlaku kajakowego Meandry Iny (remonty przystanków, utrzymanie czystości).
W trakcie realizacji W ramach rozwoju szlaku kajakowego Meandry Iny wprowadzono zadanie dodatkowe: budowa przystanku kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja. Wykonano dokumentację projektową.

Cel strategiczny nr 5:
Długofalowa poprawa sieci i stanu dróg na terenie gminy

Cel nr 5:
Lepsze drogi w gminie

1. Budowa nowych odcinków dróg w nawiązaniu do Studium Komunikacyjnego Goleniowa 2008

Faza zakończona"Realizacja drogi i ścieżki rowerowej Żdżary-Goleniów"

Faza zakończona"Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Komarowo" - chodnik w miejscowości Komarowo

2. System monitoringu stanu nawierzchni dróg gminnych i szybkich bieżących napraw

W stałej realizacji Bieżący monitoring stanu nawierzchni dróg (objazdy). Niezwłoczne reagowanie i likwidacja zgłoszonych nieprawidłowości i zauważonych ubytków w nawierzchni

Cel strategiczny nr 6:
Uczestnictwo w czołówce rozwoju usług publicznych – stała aktywność Goleniowa jako laboratorium dobrych (nowych) praktyk publicznych

Cel nr 6:
Nowe dobre praktyki publiczne w gminie

1. Budżet zadaniowy

Przygotowania w nowym systemie informatycznym. Etap kojarzenia i zestawienia w grupy wydatków, które będą służyć określeniu zadania budżetowego.

2. Budżet obywatelski

29 października 2014 roku Rada Miejska w Goleniowie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna łączy się bezpośrednio z dwoma wymiarami obywatelskiego zaangażowania w rozwój swojej społeczności. Pierwszy wymiar to partycypacja, współudział zwykłych mieszkańców w rządzeniu lokalną wspólnotą. Drugi wymiar to aktywność społeczności lokalnych w realizacji zadań publicznych, które odpowiadają na zbiorowe potrzeby mieszkańców. Taki cel przyświecał w pracach nad cytowaną powyżej uchwałą.

3. Rozwój funkcji sołectw jako jednostek partnerskich UG: Mosty, Kliniska, Pucice Lubczyna, Białuń, os. Helenów

W stałej realizacji Budowa nowych struktur Funduszu Sołeckiego

4. Wsparcie utworzenia spółdzielni społecznej (PES) jako narzędzia resocjalizacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych

Faza zakończona 12 maja 2017 roku została zarejestrowana Spółdzielnia Socjalna GROMADA w Goleniowie.
Celami strategicznymi Spółdzielni Socjalnej GROMADA są:

  • samodzielność ekonomiczna
  • integracja i reintegracja społeczna poprzez aktywizację zawodową;
  • wprowadzanie i realizacja usług społecznie użytecznych.
Spółdzielnia Socjalna GROMADA w pierwszym okresie prowadzi działalność w obszarze:
  • konserwacji rowów na Parku Przemysłowym,
  • usługi sprzątania.

Od 1 stycznia 2019 roku rozpoczyna swoją działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie wspierający osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny Gminy Goleniów, profilowany głównie na usługi i prace dla Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Główną ideą ZAZ-u jest aktywizowanie i rehabilitacja osób z niepełno sprawnościami. W zakładzie realizowany jest również program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, opracowany przez zespół specjalistów.
ZAZ Goleniów zlokalizowany został na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego po konsultacjach z przedsiębiorcami i inwestorami lokującymi swoje firmy w GPP.
W drodze licznych rozmów postawiono na rozwinięcie działalności usługowej i produkcyjnej w następujących działach: pralniczym, utrzymaniu czystości, utrzymaniu terenów zielonych, gastronomicznym, poligraficznym, myjni samochodowej oraz montażu i demontażu.
W zakładzie zatrudnione zostały 83 osoby niepełnosprawne oraz 33 osoby personelu.

Na ukończeniu są prace projektowe, dotyczące ciągu pieszo-rowerowego od nowo projektowanego przystanku Goleniów Park, dalej przez ul. Granitową i w ciągu ul. Prostej, aby włączyć go do istniejącej ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowa.

5. Doskonalenie edukacji w gminie, aktualizacja Strategii rozwoju edukacji z 2009 r.

Raport końcowy z monitoringu „Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009-2018”

Komisja Spraw Społecznych zobligowała Burmistrza Gminy Goleniów do dokonania ewaluacji i zaproponowania zmian w Strategii. Zapowiedzi reformy edukacji (czerwiec 2016) oraz fakt, że akty wykonawcze wprowadzono bardzo późno (od grudnia 2016) wstrzymały prace nad nowelizacją dokumentu. Podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych zaproponowano, aby pozostawić dokument na ostatni rok w niezmienionej formie, w celu przygotowania materiałów do ewentualnego sporządzenia nowej strategii na kolejne lata.
„Strategia Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009-2018” oraz jej wdrażanie było dokładnie badane przez ekspertów oświatowych pracujących na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, a efektem tych badań była publikacja pod red. Rafała Stanka Analiza gminnych strategii oświatowych – Raport. We wnioskach zapisano „Według Konsultanta to jedna z najlepiej przygotowanych strategii ze wszystkich analizowanych w ramach niniejszego badania. Należy podkreślić, iż zawarto tutaj pełną diagnozę, w tym analizę jakości pracy szkół, choć w oparciu o badania fokusowe a nie wyniki obiektywne. Ponadto strategia zawiera dokładnie rozpisane działania z podziałem na lata (harmonogram) oraz zdefiniowane wskaźniki monitoringu. Strategia jest również monitorowana. Poza dobrą konstrukcją strategii należy podkreślić zawarcie w niej wielu nowatorskich rozwiązań a w szczególności zaproponowanie zmian związanych z zarządzaniem oświatą. Jako przykład można tu wymienić wprowadzenie zwiększenia samodzielności szkół przy równoczesnej poprawie nadzoru albo zapis związany ze zwiększeniem roli usług zewnętrznych (sprzątanie, posiłki). Bardziej szczegółowo zostały te elementy przedstawione w rozdziale poświęconym dobrym praktykom.(…) Goleniów, jako jedna z nielicznych gmin zdefiniowała wskaźniki monitoringu, co również ułatwia wdrażanie strategii oraz ocenę stopnia jej realizacji. Do prowadzenia monitoringu gmina przygotowała formularze, które są wypełniane przez poszczególnych beneficjentów strategii (szkoły).” W wyżej wymienionym raporcie szczegółowo opisano goleniowską strategię i sposób wdrażania jako jedną z 5 najlepszych w Polsce. Wyraźnie postawione priorytety, wypracowane narzędzia monitoringu i ewaluacja oraz konsekwencja burmistrzów 3 kadencji, ale także elastyczność w zależności do otaczającej rzeczywistości społeczno-prawnej były przyczynkiem do skutecznego rozwoju goleniowskiej oświaty. Świadczą o tym liczne nagrody uznające jakość zarządzania w Gminie Goleniów:

2015

- Gmina Goleniów wygrała konkurs pn. Zarządzamy w oparciu o fakty zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (publiczną placówką doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej) za realizację lokalnej polityki oświatowej w oparciu o fakty i strategię a nie intuicję.

2016

- certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2016 w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw
„Gmina Goleniów bez wątpienia zasługuje na laur Samorządowego Lidera Edukacji, ponieważ Recenzenci dostrzegają w dotychczasowych działaniach władz samorządowych spójną wizję oświaty oraz konsekwentne i nade wszystko efektywne realizowanie celów edukacyjnych – w sposób, który odzwierciedla potrzeby wspólnoty lokalnej, a także pozwala na kompleksowe przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszych etapów edukacji i realizacji wyzwań na współczesnym rynku pracy” - czytamy w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu certyfikatu SLE.

- w uznaniu sukcesów edukacyjnych włączenie burmistrza Gminy Goleniów oraz dyrektora Wydziału Edukacji z pracownikami merytorycznymi do I etapu projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji i Związku Miast Polskich Wsparcia kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów 2016 – 2018 - Grupa Wymiany Doświadczeń – grupa miejska

2017

- III miejsce w kraju w kategorii miast powiatowych pod względem wykorzystania przez oświatę środków unijnych. W latach 2007-2015 goleniowskie szkoły pozyskały prawie 10 milionów złotych, które zostały przeznaczone na finansowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą. Ranking przygotował dwutygodnik samorzą-dowy „Wspólnota” w oparciu o obiektywne dane źródłowe.

- certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2017 w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw oraz dodatkowo Wyróżnienie Primus przyznane 10 jed-nostkom samorządu terytorialnego, które w VII edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

- Wyróżnienie w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej – Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży w kate-gorii gmin miejsko-wiejskich

2018

- certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2018 w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw oraz dodatkowo Wyróżnienie specjalne dla burmistrza Roberta Krupowicza Mecenas Wiedzy przyznawane menedżerom certyfikowanych jednostek samorządu terytorialnego, wykazującym się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej edukacji. Nagrodę otrzymało 6 osób.

- w uznaniu dotychczasowej pracy na rzecz grupy liderów edukacyjnych włączenie burmistrza Gminy Goleniów oraz dyrektora Wydziału Edukacji z pracownikami merytorycznymi do II etapu projektu Wsparcia kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów 2018 – 2020 - Grupa Wymiany Doświadczeń – grupa miejska.

Analizując stopień osiągnięcia celów założonych w strategii, należy podkreślić, że dokument powstawał w całkowicie odmiennej rzeczywistości prawnej oraz odmiennego stawiania priorytetów przez państwo a pośrednio także przez samorządy. Okres powstawania dokumentu długofalowego cechował się w polityce państwowej tendencją do obniżania ogólnych kosztów funkcjonowania oświaty, ograniczania roli kuratorów oświaty i pośredniego przerzucania odpowiedzialności za wyniki edukacyjne na samorządy. Goleniowska strategia była odpowiedzią na ten trend – obszar 1 opisujący Strukturę systemu edukacji w Gminie Goleniów w założeniu miał wygenerować system pozwalający na efektywniejsze i tańsze zarządzanie edukacją, natomiast uzyskaną w ten sposób nadwyżkę planowano w 100% przeznaczyć na działania założone w obszarach 2 – 9, które miały bezpośrednio wpływać na podnoszenie poziomu edukacji.

W czasie realizacji strategii następowała ciągła zmiana filozofii państwa w sferze zapewnienia usług edukacyjnych, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w nowych regulacjach prawnych. W pierwszej fazie zmiany miały charakter ewolucyjny nakierowany na podwyższenie wyników edukacyjnych, jednocześnie opresyjny w stosunku do podmiotów pozapublicznych. Skutkiem tych zmian było stopniowe utrudnianie a w efekcie końcowym blokadę konstruowania struktury założonej w strategii. Wprowadzane regulacje prawne spowodowały, że zaproponowane rozwiązania straciły swój sens ekonomiczny, ponieważ wykluczały one możliwość przekształcenia małych szkół w podmioty o statusie szkół niepublicznych. należy jednakże podkreślić, że oprócz zmian niezależnych od samorządu, rozwiązania zaproponowane w obszarze 1 spotkały się z dużym oporem społecznym i brakiem akceptacji.

 

Analiza poszczególnych wskaźników została zawarta w przekazanym Radzie Miejskiej w Goleniowie Raporcie końcowym z monitoringu „Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009-2018”. Osiągnięto 48% założonych pierwotnie wskaźników:

 

Zestawienie końcowe:

ILOŚĆ WSKAŹNIKÓW20092010201120122013201420152016osiągnięto
Obszar I: Struktura systemu edukacji w Gminie Goleniów9556666665
Obszar II: Zarządzanie systemem edukacji z poziomu gminy i szkoły14455555455
Obszar III: Etos nauczyciela i rady pedagogicznej5112222333
Obszar IV: Stabilny i skuteczny system kształcenia1778109998910
Obszar V: Wyrównywanie szans edukacyjnych9112211113
Obszar VI: Profilaktyka i bezpieczeństwo9223344555
Obszar VII: Szkoła w otoczeniu bliższym i dalszym4000011112
Obszar VIII: Gminna infrastruktura oświatowa13113444445
SUMA80212331313232323438
SKUTECZNOŚĆ100%26%29%39%39%40%40%40%43%48%

 

Analizując stopień osiągnięcia celów założonych w strategii, należy jeszcze raz podkreślić, że dokument powstawał w całkowicie odmiennej rzeczywistości prawnej oraz odmiennego stawiania priorytetów przez państwo a pośrednio także przez samorządy. Badanie dokumentu pod względem obowiązującego prawa po reformie systemu edukacji wykazało, że 27 na 80 wskaźników w obecnej przestrzeni prawnej nie jest możliwe do osiągnięcia.

 

Uwzględniając ten fakt należy stwierdzić, że poziom realizacji strategii wynosi 71,7%.

 

I OBSZARII OBSZARIII OBSZARIV OBSZARV OBSZARVI OBSZARVII OBSZARVIII OBSZAR
ILOŚĆ WSKAZNIKÓW W STRATEGII 91451710941380
ILOŚĆ WSKAZNIKÓW NIEMOŻLIWYCH DO REALIZACJI3633602427
ILOŚĆ WSKAZNIKÓW DO REALIZACJI68214492953

6. Doskonalenie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i jego rozwój

W roku 2016 podjęto działania mające na celu ograniczenie kosztów utrzymania mieszkaniowego mienia komunalnego. Rozpoczęto budowę 2 części inwestycji Mikołajczyka 34AB z 21 mieszkaniami. Ponad to projektowany jest bliźniaczy budynek w tej samej lokalizacji na około 50 mieszkań z planowaną realizacją w 2018 roku. Na ulicy Fabrycznej wykonana jest dokumentacja 21 mieszkań komunalnych o małym metrażu na potrzeby osób najmniej zamożnych. Podobna sytuacja budynek Piastowska 65 Kliniska Wielkie, gdzie wykonano dokumentację adaptacji na 7 lokali mieszkalnych. Na terenie przy ulicy Wytwórczej i Bocznej w Helenowie następuje zakończenie etapu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkować będzie uruchomieniem budownictwa mieszkaniowego w ilości około 400 mieszkań od roku 2018.

Cel strategiczny nr 7:
Zielona energia jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Cel nr 7:
Do wzrostu inwestycji przez zieloną energię

1. Biomasa jako uzupełniające źródło energii w PEC

7.1.: - działka nr 55/10 w Łozienicy – pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej i kontenerowej stacji transformatorowej wraz z linią energetyczną – pozwolenie na budowę z dnia 27.07.2018 , znak WAB.6740/416/2018
- działka 55/10 w Łozienicy – pozwolenie na budowę elektrociepłowni biogazowej – pozwolenie na budowę z dnia 04.04.2018 , znak .WAB.6740/13/2018
- działki 50/1 i 50/2 w Miękowie – pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW – pozwolenie na budowę nr 472 z 2015 r. WAB.6740/367/2015
- działka 68 w Kliniskach – pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej nr 443 z dnia 21.07.2016 r. , znak.WAB.6740/363/2016
- działka nr 70 w Kliniskach – pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej nr 442 z dnia 21.07.2016 , znak.WAB.6740/362/2016
- działki nr 356/3 i 356/6 w Komarowie – pozwolenie na budowę urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 kW (GWiK Goleniów) nr 90 z dnia 11.02.2019 r. , znak WAB.6740/17/2019
- działka nr 31/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie – pozwolenie na budowę urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 340 kW ( GWiK Goleniów) nr 91 z dnia 11.02.2019 , znak.WAB.6740/18/2019
- działka nr 72/2 w obrębie nr 4 w Goleniowie – pozwolenie na budowę urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 240 kW ( GWIK Goleniów) nr 92 z dnia 11.02.2019 , znak.WAB 6740/19/2019

2. Lokalne rozwiązania biomasowe dla mieszkań komunalnych

W fazie projektowania Elektrociepłownie na biomasę – dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano

3. Program ulepszeń energetycznych

INWESTYCJA NIE ZREALIZOWANA PRZEZ PRYWATNEGO INWESTORA Farmy wiatrowe - uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 .06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Komarowo w części dot. rozmieszczenia i wysokości wież wiatrowych w dostosowaniu do wymogów ochrony obszaru specjalnej specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Odry

W trakcie realizacji Elektrociepłownie na biomasę: dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano – szacowana faza dokumentacyjna 15 %, w dniu 14 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MW na terenie działek nr: 103/7 i 89/11 położonych w Łozienicy -0 zaawansowanie 20 %

W trakcie realizacji Farmy fotowoltaiczne: umożliwiono realizację farm poprzez wydanie pozytywnych warunków zabudowy dla działek: 50/1 i 50/2 w Miękowie, 31 obręb nr 6 w Goleniowie, 55/10 Łozienica,55/7 i 55/8 w Łozienicy , nr 68 i 70 w Kliniskach, w dniu 16 lutego 2016 r. wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie działek nr : 352, 372, 372/1, 370/1 i 370 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, wydano warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW na terenie części działki nr 31 o powierzchni 30 000 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie

4. Program wsparcia rozwoju upraw energetycznych w gminie

Realizacja w późniejszych latach

5. Energia z OZE jako procent bilansu energetycznego gminy

Realizacja w późniejszych latach

Cel strategiczny nr 8:
Goleniów w SOM – SOM w Goleniowie

Cel nr 8:
Goleniów w obszarze metropolitalnym

1. Gospodarka wodno-ściekowa w górnym biegu Iny nie stwarzająca zagrożenia powodziowego i sanitarnego w gminie Goleniów

W stałej realizacji Wstępna inwentaryzacja terenu zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne z kwietnia 2015 r., w wyniku której zostały utworzone i udostępnione mapy zagrożenia powodziowego

2. Skrzyżowania w Kliniskach i Żółwiej Błoci (na trasie Szczecin – lotnisko)

W fazie realizacji Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. planowane jest wydanie ZRID dla przebudowy S3/S6, które obejmuje m.in. skrzyżowanie i węzeł w Kliniskach Wielkich. Wykonawca - firma Budimex - deklaruje natychmiastowe wejście na plac budowy po otrzymaniu tej decyzji. Prowadzi już szeroko zakrojone prace przygotowawcze do tej inwestycji, która obejmuje rozwiązanie problemu skrzyżowania w Kliniskach Wielkich. W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie nowy węzeł wraz z drogami wspomagającymi oraz w obecnym miejscu skrzyżowania kładka dla pieszych. Planowany termin zakończenia inwestycji: połowa 2021 roku. W fazie realizacjiWęzeł Żółwia Błoć/Lotnisko - w ramach tej inwestycji przewidziany jest dwupoziomowy węzeł komunikacyjny ze ścieżką pieszo-rowerową i drogą wspomagającą do lotniska. Planowany termin zakończenia inwestycji: rok 2020.

3. System połączeń komunikacji zbiorowej z miejscowościami gminy

W fazie realizacji„Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową”

W fazie realizacji„Budowa przystanków autobusowych wraz z oświetleniem na terenie Gminy Goleniów w ramach „Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie”

W fazie realizacjiZintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie

Patrz Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

>W FAZIE REALIZACJI „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” Mimo braku bezpośredniego zapisu w dokumencie strategii, Gmina Goleniów przystąpiła do realizacji budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zadanie to dedykowane jest tylko niektórym członkom SOM, a służy zdecydowanej poprawie komunikacji kolejowej pomiędzy poszczególnymi gminami i Szczecinem.

4. Zmniejszenie uciążliwości alternatywnej trasy turystycznej nad morze (droga 112) dla mieszkańców miejscowości gminy

W trakcie realizacji Stały monitoring prac projektowych i realizacyjnych, dotyczących przepustowości drogi ekspresowej S3 na odcinku Goleniów-Świnoujście i S6 w kierunku Koszalina.

5. Produkt wytwarzany w gminie Goleniów - promowany w SOM

W stałej realizacji Stała i konsekwentna promocja hasła „Jestem z Goleniowa”.

Cel strategiczny nr 9:
Utrzymanie i rozwijanie przewagi konkurencyjnej GPP

Cel nr 9:
Konkurencyjność GPP

1. Rozwiązanie wsparcia logistycznego dla GPP (droga przez Domastryjewo lub bezpośredni wjazd na S3)

Zadanie zakończone Budowa drogi wspomagającej dla drogi ekspresowej S-3 na odcinku węzeł "Święta" - wiadukt Lubczyna
Materiały powiązane:
goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/4750-droga-ju%C5%BC-w-budowie
goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/4958-wida%C4%87-ju%C5%BC-most
goleniow.biz/gpp/wkrotce-pojedziemy
goleniow.biz/gpp/wznowienie-robot
goleniow.biz/gpp/prace-na-ukonczeniu
goleniow.biz/gpp/droga-odebrana/
www.wzp.pl/biuro-prasowe/artykuly/nowa-droga-do-goleniowskiego-parku-przemyslowego-i-alternatywna-trasa-nad-morze

Zadanie zakończone "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego".
Opracowano dokumentację projektową na „Budowę ulicy Produkcyjnej przy działce 230/17 obręb Łozienica”. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na realizacje prac w kolejnych lata.

Trwają rozmowy z inwestorami z branży hotelarskiej dla pracowników, biogazowni i recyklingu.

2. Energia z biomasy w GPP dla obniżenia kosztu energii dla podmiotów z GPP

Faza uzyskiwania pozwolenia na budowę Inwestycja Lębork Energia Sp. z o.o. polegająca na budowie biogazowni
Materiały powiązane:
goleniowska.com/material,Prad_z_GPP,5570.html

Faza oczekiwania na aukcje OZE Projekt inwestycyjny Polskiej Grupy Biogazowej polegający na budowie biogazowni

Faza przygotowania terenu inwestycyjnego Projekt inwestycyjny Baltic Spinning Sp. z o.o. polegający na budowie biogazowni

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej GPP

Faza montażu finansowegoBudowa strefy do obsługi kierowców samochodów ciężarowych wraz ciągiem komunikacyjnym w formie ścieżki pieszo-rowerowej
Wielu inwestorów działających w GPP zgłasza postulat budowy chodnika w ciągu ul. Prostej oraz budowy centralnego parkingu dla samochodów ciężarowych. Aktualnie pracownicy poruszają się droga lub poboczem, co stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia, w związku z dużym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych. Ścieżka pieszo-rowerowa rozwiąże ten problem oraz stanowić będzie naturalne przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej do GPP. Jednocześnie kierowcy parkują ciężarówki wzdłuż ul. Prostej i innych dróg wewnętrznych, co powoduje ogromne utrudnienia dla innych pojazdów poruszających się po GPP. Ponadto kierowcy zaśmiecają i zanieczyszczają pobocza dróg. Centralny parking, wyposażony w sanitariaty, z bezpośrednim dostępem do ul. Prostej rozwiąże te problemy. W 2019r. ze względu na brak dofinansowania zadanie nie jest realizowane.

W fazie realizacji Opracowano dokumentację projektową na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych w ramach inwestycji pn. "Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP".
Z uwagi na koszty inwestycyjne wszystkich zadań realizowanych w ramach strategii, realizację tego zadania zawieszono, proponując przesunięcie środków na inne zadania ujęte w strategii.
W FAZIE REALIZACJI „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego „Goleniów”. Obecnie trwa opracowywanie PFU, w III kwartale 2019 r. zostanie ogłoszone postepowanie przetargowe na realizacje prac w formule zaprojektuj i wybuduj

Zakończono Budowa drogi wzdłuż działki nr 98/9
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 30/2, 98/4 i 98/9 o łącznej wielkości ok. 9 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom.

Materiały powiązane:
Droga "Za Boschem" gotowa
Budowa drogi – przedłużenie ul. Produkcyjnej
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 1226/4, 1227/3, 1227/4 i 1227/5 o łącznej wielkości ok. 8 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom. Opracowano dokumentację projektową, realizacji robót w kolejnych latach.

Faza projektowania Budowa drogi – przedłużenie ul. Produkcyjnej
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 1226/4, 1227/3, 1227/4 i 1227/5 o łącznej wielkości ok. 8 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom.

4. Przystanek kolejowy GPP

W fazie projektowania

Budowa przystanku kolejowego w pobliżu GPP
Materiały powiązane:
goleniow.biz/gpp/pociagiem-do-gpp/
SKM-ka staje się faktem
Kolej metropolitalna - są pieniądze

5. Utworzenie strategicznej rezerwy terenów rozwojowych dla GPP

W fazie projektowania Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wielkości ok. 70 ha

Cel strategiczny nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

Cel nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

1. Sporządzenie planu zagospodarowania i wizji przestrzennej śródmieścia Goleniowa

-opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny ( od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej , w tym tereny tzw”Serca Miasta”) - zaawansowanie - 80%
- przystąpiono do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów – zaawansowanie - 10%
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji – zrealizowane w 100%
- ilość zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 2

2. Realizacja II Etapu „Otwartych Bram Goleniowa”

Zadanie zakończone Gmina Goleniów rozpoczęła realizację zdania pn.” Otwarte Bramy – szlak turystyczny w mieście Goleniów – Etap II”. W dniu 12 marca 2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych SPRI Henryk Mazur z siedzibą w Łozienicy przy ul. Prostej 26, 72-100 Goleniów. Zadanie współfinansowanie jest ze środków unii europejskiej na podstawie umowy z Województwem Zachodniopomorskim nr RPZP.04.03.00-32-0006/17-01 z dnia 27 marca 2018r. W ramach zadania zostanie odnowiona i wypielęgnowana zieleń w parku przy ul. Szczecińskiej, zostaną wykonane nowe ciągi komunikacyjne, w tym również ścieżka rowerowa, oświetlenie, mała architektura ( ławki, kosze, tablice informacyjne) place zabaw. Ponadto, zostanie wyremontowany parking przy ul. Norwida wraz z wybudowaniem toalety publicznej przy stadionie oraz zostanie odświeżony zieleniec przy ul. W. Andersa.

3. Przygotowanie do budowy „Serca Miasta”

W trakcie realizacji Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny (od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej, W tym tereny tzw ”Serca Miasta”)

Zakończono Opracowywanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla kwartału między ulicami Puszkina, Jagiełły i Szkolnej

Zakończono Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu między ulicami: Szczecińska, Nadrzeczna, Matejki

Zakończono Rewitalizacja zabytkowej Bramy Wolińskiej