. Centralny parking, wyposażony w sanitariaty, z bezpośrednim dostępem do ul. Prostej rozwiąże te problemy. Pulpit analityczny monitoringu stanu realizacji strategii w Gminie - III kwartał 2018 r.

Sprawozdanie ze stanu wykonania strategii rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2023 w II kwartale 2016 r. dla założonych 10 celów strategicznych

Cel strategiczny nr 1:
Budowa nowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Goleniowa – GOAL w powiązaniu z Centrum Komunikacyjnym

Cel nr 1:
Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

1. Konsultacje, ustalenie programu Centrum i wybór miejsca

Po konsultacjach Gmina Goleniów ustaliła ostateczna wersję Programu ideowo - funkcjonalnego dla Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie. Przeprowadzono proces konsultacji i wytypowano potencjalne miejsca pod budowę Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.
Nowa lokalizacja Centrum kultury i aktywności lokalnej nie jest jeszcze ustalona.

2. Dokumentacja projektowa

W ramach zawartej umowy Inżynier Kontraktu zaktualizuje Program Funkcjonalno Użytkowy, na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo.

3. Utworzenie projektu inwestycyjnego z montażem finansowym

4. Projekt budowlany i realizacja GOAL

W dniu 25.01.2019 r. zostały otworzone oferty złożone w postępowaniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie. W chwili obecnej sprawdzane są oferty złożone w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Inżynieryjne Kornel Suski, ul. Lipowa 2, 72-200 Nowogard. Planowany termin podpisania umowy 19.02.2019 r. W ramach zawartej umowy Inżynier Kontraktu zaktualizuje Program Funkcjonalno Użytkowy, na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Planowany termon głoszenia postepowania na wykonawstwo – 26.02.2019 r.
Termin zakończenia realizacji inwestycji dnia 30.06.2021 r. Zadanie w wysokości 20.241.934,20 zł dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach

Cel strategiczny nr 2:
Wyrównanie dostępu do podstawowego wyposażenia cywilizacyjnego w miejscowościach gminy

Cel nr 2:
Wyposażenie cywilizacyjne w miejscowościach gminy

1. Aktualizacja planów odnowy i rozwoju miejscowości

W stałej realizacji

W stałej realizacji: GWiK Sp z o.o. realizowała w inwestycje zgodnie z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2022. Kontynuowano prace nad dokumentacją projektową planowanych inwestycji.
Trwały prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niewiadowo oraz Żółwiej Błoci.
Zakończono prace z związane przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach:
a. II etapu przebudowy ulicy Zakładowej oraz I etapu przebudowy ulicy I Brygady Legionów,
b. II etapu przebudowy ulicy Andersa w Goleniowie wraz mostem na rzece Inie,
Kontynuowano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białuń i Miękowo.
Rozpoczęto roboty budowlane z wiązane z przebudową kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie.

2. Ustalenie definicji lwwm dla gminy i dla poszczególnych kategorii miejscowości z oceną bilansu otwarcia

W fazie projektowania lwwm = lokalny wskaźnik wyposażenia miejscowości

3. Przygotowanie propozycji zmian w lwwm na kolejny okres strategiczny

W trakcie realizacji W kolejnym okresie planowane jest rozpoczęcie nowych inwestycji (w tym wspólnych z Gminą Goleniów).

Cel strategiczny nr 3:
Połączenie poszczególnych zakresów wsparcia społecznego w OPS

Cel nr 3:
Mądrzejsze wsparcie społeczne

1. Program edukacji społecznej

Zadanie zakończone

Trwają końcowe prace wykończeniowe i stopniowe zagospodarowywanie obiektu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 28 przeznaczonego na Centrum Aktywności Lokalnej. Planowane otwarcie 5 października 2018 roku.
Przygotowywana jest kadra (2 osoby) do pracy w CAL, która będzie w strukturze organizacyjnej OPS. W budynku rozpocznie swoją działalność Klub Senior + prowadzony przez Stowarzyszenie Seniorów RELAKS

2. Zasób mieszkaniowy gminy jako obszar wsparcia społecznego

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzy 573 lokali mieszkalnych , 405 z nich znajduje się w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, a 171 lokali znajduje się w budynkach stanowiących 100% własność Gminy. Ponadto Gmina Goleniów wynajmuje obecnie 100 lokali mieszkalnych od od Goleniowskiego TBS Sp z o.o, które podnajmuje osobom fizycznym. Obecnie trwa budowa 21 lokali socjalnych u zbieg ulic Chopina - Fabryczna w Goleniowie. Termin zakończenie budowy to październik 2019 roku W trakcie realizacji jest również budynek z 50 lokalami mieszkalnymi przy ul. Mikołajczyka. Termin zakończenia budowy i Kw. 2020 roku. Złożone zostały również wnioski o finansowe wsparcie budowy lokali mieszkalnych przy ul. Wytwórczej w Goleniowie łącznie na 180 mieszkań. Sukcesywnie wydziela się tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
Mieszkania, które zostaną wybudowane przydzielane będą uprawnionym osobom, np. oczekującym na listach, zajmującym lokale mieszkalne o niskim standardzie wyposażenia technicznego celem ich przekwalifikowania na lokale w charakterze lokali socjalnych. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym powierzono Goleniowskiemu TBS Sp.z o.o.

W stałej realizacjiPracownicy socjalni w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe sporządzają informacje na temat sytuacji rodzinnej i majątkowej osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego. Na wniosek osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy wydawane są zaświadczenia zawierające informacje o formach oraz wysokości otrzymywanej pomocy.

3. Dzienny dom pobytu

W stałej realizacjiAktualnie trwają poszukiwania lokalu do adaptacji na Dzienny Dom Pobytu Senior +.
W Goleniowie działają trzy miejsca dziennego pobytu dla seniorów, świetlice Razem z Ochotą w bibliotece i GDK oraz w klubie "Stara Hydrofornia" w Osiedlu Helenów. Świetlice prowadzone są przez Stowarzyszenie Seniorów Relaks i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Helenów". Poza Goleniowem świetlice na analogicznych zasadach działają we wsi Danowo i Mosty. Aktualnie świetlice środowiskowe dla osób starszych dysponują łączną ilością 75 miejsc

4. Utworzenie sieci środowiskowego wsparcia seniorów

W stałej realizacjiDziałalność prowadzi Gminna Rada Seniorów (powołana na mocy uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2015 r.) - społeczny organ doradczy burmistrza gminy, zmierzająca do konsolidacji i aktywizacji środowiska seniorów. Na podstawie podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim funkcjonuje „Zachodniopomorska Karta Seniora”.
OPS w ramach realizacji Polityki Senioralnej przygotowuje Kampanię Społeczną BEZPIECZNY SENIOR.

5. Wdrożenie programu wsparcia rodziny w gminie

W stałej realizacji Na podstawie podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim funkcjonuje program „Zachodniopomorska Karta Rodziny”. Karty są stale wydawane przez UGiM. Realizowany jest Gminny Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w Gminie Goleniów, który określa zadania instytucji zajmujących się wspieraniem rodzin w zakresie udzielania pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do pełnienia tych funkcji. Zadania w ramach Programu obejmują pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Programem objętych jest 56 rodzin.
Stale prowadzone są prace w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, realizowane jest wsparcie w zakresie leczenia uzależnień, terapii dla ofiar i sprawców przemocy domowej. W ramach działań profilaktycznych realizowane są projekty socjalne/kampanie społeczne, których celem jest wzmocnienie rodziny i jej roli w społeczeństwie.

Cel strategiczny nr 4:
Stworzenie elementów wyposażenia turystycznego i rekreacyjnego w gminie

Cel nr 4:
Wyposażenie turystyczne i rekreacyjne w gminie

1. Lubczyna jako główny ośrodek turystyczno-rekreacyjny dla mieszkańców gminy o wydłużonym sezonie

Zadanie zakończone Budowa ścieżki rowerowej z Goleniowa w kierunku miejscowości Lubczyna etap I (do Goleniowskiego Parku Przemysłowego)

Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów.
Podjęto decyzję o przejęciu zadania od Starostwa Powiatowego celem umożliwienia realizacji zadania.

Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane w zakresie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy”.

2. System ścieżek rowerowych w gminie włączony do sieci ścieżek w SOM (wg Koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych z roku 2013).

W trakcie realizacji„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej od ulicy Przestrzennej przez ulicę Wojska Polskiego do ulicy Armii Krajowej w Goleniowie”. Planowane ogłoszenie postepowania w br.

W trakcie realizacji„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej w zdłuż ulicy Spacerowej od istniejącej do przepustu na rzece Wiśniówce w Goleniowie”. Planowane ogłoszenie postępowania w br.

W trakcie realizacji„Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów”. Otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. Planowane ogłoszenie postepowania w br.

Zadanie zakończoneDokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Maszewskiej została opracowana. W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Maszewskiej i ul. Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną” zostanie wykonana ścieżka rowerowa w ul. Maszewskiej.

W trakcie realizacji - Brak dofinansowania, zadanie nie zrealizowane w 2019 r.„Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP.
Opracowana dokumentacje projektową na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych w ramach w/w inwestycji. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. W maju br. planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej w ulicy Jodłowej.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kasprowicza w Goleniowie.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej, Spacerowej Parkowej w Goleniowie.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej od ulicy Przestrzennej do ścieżki rowerowej w kierunku Lubczyny do ulicy Szczecińskiej w Goleniowie.

3. System szlaków pieszych i konnych w gminie; ew. quadodrom

W stałej realizacji Odnawianie oznakowania szlaków pieszych: Miejski Szlak Turystyczny (niebieskie stopy), Goleniowski Szlak Ceglany (czerwone stopy)

W fazie projektowania Doposażenie parkingu leśnego przy ul. Spacerowej (wiata przy małym palenisku)

Zadanie anulowane ze względu na postęp technologiczny Ustawienie 5 tablic z planem wsi Mosty, Rurzyca, Kliniska, Miękowo/Trójwieś, Lubczyna.

Zadanie zrealizowane System szlaków konnych jest realizowany przez Nadleśnictwo Kliniska.

Zadanie zrealizowane Tor OFF-ROAD w Przypólsku został zrealizowany przez Stowarzyszenie 4x4 Zachodniopomorskie.

4. Strefa Meandrów Iny

W stałej realizacji Bieżące utrzymanie szlaku kajakowego Meandry Iny (remonty przystanków, utrzymanie czystości).
W trakcie realizacji W ramach rozwoju szlaku kajakowego Meandry Iny wprowadzono zadanie dodatkowe: budowa przystanku kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja. Wykonano dokumentację projektową.

Cel strategiczny nr 5:
Długofalowa poprawa sieci i stanu dróg na terenie gminy

Cel nr 5:
Lepsze drogi w gminie

1. Budowa nowych odcinków dróg w nawiązaniu do Studium Komunikacyjnego Goleniowa 2008

Faza zakończona"Realizacja drogi i ścieżki rowerowej Żdżary-Goleniów"

Faza zakończona"Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Komarowo" - chodnik w miejscowości Komarowo

2. System monitoringu stanu nawierzchni dróg gminnych i szybkich bieżących napraw

W stałej realizacji Bieżący monitoring stanu nawierzchni dróg (objazdy). Niezwłoczne reagowanie i likwidacja zgłoszonych nieprawidłowości i zauważonych ubytków w nawierzchni

Cel strategiczny nr 6:
Uczestnictwo w czołówce rozwoju usług publicznych – stała aktywność Goleniowa jako laboratorium dobrych (nowych) praktyk publicznych

Cel nr 6:
Nowe dobre praktyki publiczne w gminie

1. Budżet zadaniowy

Przygotowania w nowym systemie informatycznym. Etap kojarzenia i zestawienia w grupy wydatków, które będą służyć określeniu zadania budżetowego.

2. Budżet obywatelski

29 października 2014 roku Rada Miejska w Goleniowie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna łączy się bezpośrednio z dwoma wymiarami obywatelskiego zaangażowania w rozwój swojej społeczności. Pierwszy wymiar to partycypacja, współudział zwykłych mieszkańców w rządzeniu lokalną wspólnotą. Drugi wymiar to aktywność społeczności lokalnych w realizacji zadań publicznych, które odpowiadają na zbiorowe potrzeby mieszkańców. Taki cel przyświecał w pracach nad cytowaną powyżej uchwałą.

3. Rozwój funkcji sołectw jako jednostek partnerskich UG: Mosty, Kliniska, Pucice Lubczyna, Białuń, os. Helenów

W stałej realizacji Budowa nowych struktur Funduszu Sołeckiego

4. Wsparcie utworzenia spółdzielni społecznej (PES) jako narzędzia resocjalizacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych

Faza zakończona 12 maja 2017 roku została zarejestrowana Spółdzielnia Socjalna GROMADA w Goleniowie.
Celami strategicznymi Spółdzielni Socjalnej GROMADA są:

 • samodzielność ekonomiczna
 • integracja i reintegracja społeczna poprzez aktywizację zawodową;
 • wprowadzanie i realizacja usług społecznie użytecznych.
Spółdzielnia Socjalna GROMADA w pierwszym okresie prowadzi działalność w obszarze:
 • konserwacji rowów na Parku Przemysłowym,
 • usługi sprzątania.

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie będzie wspierać osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny Gminy Goleniów. Główną ideą ZAZ-u jest aktywizowanie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. Realizowany jest również program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, opracowany przez zespół specjalistów.
ZAZ Goleniów zlokalizowany został na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego po konsultacjach z przedsiębiorcami i inwestorami lokującymi swoje firmy w GPP. W drodze licznych rozmów postawiono na rozwinięcie działalności usługowej i produkcyjnej w następujących działach: pralniczym, utrzymaniu czystości, utrzymaniu terenów zielonych, gastronomicznym, poligraficznym, myjni samochodowej oraz montażu i demontażu.

5. Doskonalenie edukacji w gminie, aktualizacja Strategii rozwoju edukacji z 2009 r.

W stałej realizacji Zadanie to stanowi zbiór działań, których realizację określono na lata 2009-2018. Efektem działań podejmowanych przez Burmistrza powinno być w założeniu osiągnięcie 80 wskaźników określonych w dokumencie strategii w 8 obszarach.
W oparciu o uchwałę RM w Goleniowie oraz Ustawę o Systemie Oświaty (obecnie Prawo Oświatowe) Burmistrz Gminy Goleniów dokonuje corocznie analizy strategii i wynikających z niej zmian w goleniowskiej oświacie. Analiza jest prezentowana podczas posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu październiku każdego roku (tzw. sesja oświatowa).
Analiza strategii edukacji w roku 2010 za rok 2009 wykazała, że osiągnięto poziom realizacji wskaźników we wszystkich obszarach na poziomie 26% (osiągnięto 21 wskaźniki na 80), a w roku 2018 za 2017 na poziomie 43% (osiągnięto 34 wskaźniki na 80).

ILOŚĆ WSKAŹNIKÓW200920102011201220132014201520162017
Obszar I: Struktura systemu edukacji w Gminie Goleniów9556666666
Obszar II: Zarządzanie systemem edukacji z poziomu gminy i szkoły14455555455
Obszar III: Etos nauczyciela i rady pedagogicznej 5112222333
Obszar IV: Stabilny i skuteczny system kształcenia177810999899
Obszar V: Wyrównywanie szans edukacyjnych9112211111
Obszar VI: Profilaktyka i bezpieczeństwo9223344555
Obszar VII: Szkoła w otoczeniu bliższym i dalszym4000011111
Obszar VIII: Gminna infrastruktura oświatowa13113444444
SUMA80212331313232323434
SKUTECZNOŚĆ100%26%29%39%39%40%40%40%43%43%
Analizując stopień osiągnięcia celów założonych w strategii, należy podkreślić, że dokument powstawał w całkowicie odmiennej rzeczywistości prawnej oraz odmiennego stawiania priorytetów przez państwo a pośrednio także przez samorządy. Badanie dokumentu pod względem obowiązującego prawa po reformie systemu edukacji wykazało, że 27 na 80 wskaźników w obecnej przestrzeni prawnej nie jest możliwe do osiągnięcia.
I obszarII obszarIII obszarIV obszarV obszarVI obszarVII obszarVIII obszar
Ilość wskaźników w strategii91451710941380
Ilość wskaźników niemożliwych do realizacji3633602427
Ilość wskaźników do realizacji68214492953

Uwzględniając ten fakt należy stwierdzić, że poziom realizacji strategii wynosi 64,15%. Dowodami na wysoki poziom edukacji oraz systemu jej zarządzania są m.in.:

 • III miejsce w Polsce w rankingu pozyskiwania środków unijnych na zadania oświatowe (ranking czasopisma Wspólnota za lata 2017–2015),
 • tytuł Samorządowy Lider Edukacji w latach 2016 i 2017,
 • wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych porównywalne ze średnią wojewódzką i krajową,
 • wzrastająca liczba laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych oraz sportowców uzyskujących wysokie wyniki w rywalizacji sportowej uhonorowanych podczas Gali Burmistrza Gminy Goleniów,
 • dwukrotnie 1 miejsce w województwie w rywalizacji sportowej szkół - SP5 oraz jednokrotnie SP4 i SP2,
 • 96% poziom solaryzacji przedszkolnej,
 • stworzenie i stały rozwój systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 (w bieżącym roku o 45 miejsc) na obszarach miejskim i wiejskim,
 • prawie 100% realizacja planów inwestycyjnych w zakresie oświaty m.in. budowa boisk przyszkolnych, placów zabaw, sal sportowych, termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych,
 • udział Gminy Goleniów w innowacyjnym ogólnopolskim projekcie Związku Miast Polskich i Ośrodka Rozwoju Edukacji – Grupa Wymiany Doświadczeń w zakresie zarządzania oświatą.

Obecnie w Polsce realizowany jest okres przejściowy wynikający ze zmiany modelu w systemie edukacji, jednakże należy podkreślić, że Gmina działa zgodnie z wytyczonym kierunkiem rozwoju goleniowskiej oświaty.
Materiałem, który potwierdza kierunek zmian są coroczne Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za dany rok szkolny oraz Raport z monitoringu Strategii omawiane szczegółowo podczas październikowych sesji oświatowych.

6. Doskonalenie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i jego rozwój

W roku 2016 podjęto działania mające na celu ograniczenie kosztów utrzymania mieszkaniowego mienia komunalnego. Rozpoczęto budowę 2 części inwestycji Mikołajczyka 34AB z 21 mieszkaniami. Ponad to projektowany jest bliźniaczy budynek w tej samej lokalizacji na około 50 mieszkań z planowaną realizacją w 2018 roku. Na ulicy Fabrycznej wykonana jest dokumentacja 21 mieszkań komunalnych o małym metrażu na potrzeby osób najmniej zamożnych. Podobna sytuacja budynek Piastowska 65 Kliniska Wielkie, gdzie wykonano dokumentację adaptacji na 7 lokali mieszkalnych. Na terenie przy ulicy Wytwórczej i Bocznej w Helenowie następuje zakończenie etapu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkować będzie uruchomieniem budownictwa mieszkaniowego w ilości około 400 mieszkań od roku 2018.

Cel strategiczny nr 7:
Zielona energia jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Cel nr 7:
Do wzrostu inwestycji przez zieloną energię

1. Biomasa jako uzupełniające źródło energii w PEC

7.1.: - działka nr 55/10 w Łozienicy – pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej i kontenerowej stacji transformatorowej wraz z linią energetyczną – pozwolenie na budowę z dnia 27.07.2018 , znak WAB.6740/416/2018
- działka 55/10 w Łozienicy – pozwolenie na budowę elektrociepłowni biogazowej – pozwolenie na budowę z dnia 04.04.2018 , znak .WAB.6740/13/2018
- działki 50/1 i 50/2 w Miękowie – pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW – pozwolenie na budowę nr 472 z 2015 r. WAB.6740/367/2015
- działka 68 w Kliniskach – pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej nr 443 z dnia 21.07.2016 r. , znak.WAB.6740/363/2016
- działka nr 70 w Kliniskach – pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej nr 442 z dnia 21.07.2016 , znak.WAB.6740/362/2016
- działki nr 356/3 i 356/6 w Komarowie – pozwolenie na budowę urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 kW (GWiK Goleniów) nr 90 z dnia 11.02.2019 r. , znak WAB.6740/17/2019
- działka nr 31/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie – pozwolenie na budowę urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 340 kW ( GWiK Goleniów) nr 91 z dnia 11.02.2019 , znak.WAB.6740/18/2019
- działka nr 72/2 w obrębie nr 4 w Goleniowie – pozwolenie na budowę urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 240 kW ( GWIK Goleniów) nr 92 z dnia 11.02.2019 , znak.WAB 6740/19/2019

2. Lokalne rozwiązania biomasowe dla mieszkań komunalnych

W fazie projektowania Elektrociepłownie na biomasę – dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano

3. Program ulepszeń energetycznych

INWESTYCJA NIE ZREALIZOWANA PRZEZ PRYWATNEGO INWESTORA Farmy wiatrowe - uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 .06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Komarowo w części dot. rozmieszczenia i wysokości wież wiatrowych w dostosowaniu do wymogów ochrony obszaru specjalnej specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Odry

W trakcie realizacji Elektrociepłownie na biomasę: dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano – szacowana faza dokumentacyjna 15 %, w dniu 14 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MW na terenie działek nr: 103/7 i 89/11 położonych w Łozienicy -0 zaawansowanie 20 %

W trakcie realizacji Farmy fotowoltaiczne: umożliwiono realizację farm poprzez wydanie pozytywnych warunków zabudowy dla działek: 50/1 i 50/2 w Miękowie, 31 obręb nr 6 w Goleniowie, 55/10 Łozienica,55/7 i 55/8 w Łozienicy , nr 68 i 70 w Kliniskach, w dniu 16 lutego 2016 r. wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie działek nr : 352, 372, 372/1, 370/1 i 370 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, wydano warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW na terenie części działki nr 31 o powierzchni 30 000 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie

4. Program wsparcia rozwoju upraw energetycznych w gminie

Realizacja w późniejszych latach

5. Energia z OZE jako procent bilansu energetycznego gminy

Realizacja w późniejszych latach

Cel strategiczny nr 8:
Goleniów w SOM – SOM w Goleniowie

Cel nr 8:
Goleniów w obszarze metropolitalnym

1. Gospodarka wodno-ściekowa w górnym biegu Iny nie stwarzająca zagrożenia powodziowego i sanitarnego w gminie Goleniów

W stałej realizacji Wstępna inwentaryzacja terenu zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne z kwietnia 2015 r., w wyniku której zostały utworzone i udostępnione mapy zagrożenia powodziowego

2. Skrzyżowania w Kliniskach i Żółwiej Błoci (na trasie Szczecin – lotnisko)

W fazie realizacji Zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

3. System połączeń komunikacji zbiorowej z miejscowościami gminy

W fazie realizacji„Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową”

W fazie realizacji„Budowa przystanków autobusowych wraz z oświetleniem na terenie Gminy Goleniów w ramach „Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie”

W fazie realizacjiZintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie

Patrz Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

>W FAZIE REALIZACJI „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” Mimo braku bezpośredniego zapisu w dokumencie strategii, Gmina Goleniów przystąpiła do realizacji budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zadanie to dedykowane jest tylko niektórym członkom SOM, a służy zdecydowanej poprawie komunikacji kolejowej pomiędzy poszczególnymi gminami i Szczecinem.

4. Zmniejszenie uciążliwości alternatywnej trasy turystycznej nad morze (droga 112) dla mieszkańców miejscowości gminy

W trakcie realizacji Stały monitoring prac projektowych i realizacyjnych, dotyczących przepustowości drogi ekspresowej S3 na odcinku Goleniów-Świnoujście i S6 w kierunku Koszalina.

5. Produkt wytwarzany w gminie Goleniów - promowany w SOM

W stałej realizacji Stała i konsekwentna promocja hasła „Jestem z Goleniowa”.

Cel strategiczny nr 9:
Utrzymanie i rozwijanie przewagi konkurencyjnej GPP

Cel nr 9:
Konkurencyjność GPP

1. Rozwiązanie wsparcia logistycznego dla GPP (droga przez Domastryjewo lub bezpośredni wjazd na S3)

Zadanie zakończone Budowa drogi wspomagającej dla drogi ekspresowej S-3 na odcinku węzeł "Święta" - wiadukt Lubczyna
Materiały powiązane:
goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/4750-droga-ju%C5%BC-w-budowie
goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/4958-wida%C4%87-ju%C5%BC-most
goleniow.biz/gpp/wkrotce-pojedziemy
goleniow.biz/gpp/wznowienie-robot
goleniow.biz/gpp/prace-na-ukonczeniu
goleniow.biz/gpp/droga-odebrana/
www.wzp.pl/biuro-prasowe/artykuly/nowa-droga-do-goleniowskiego-parku-przemyslowego-i-alternatywna-trasa-nad-morze

Zadanie zakończone "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego".
Opracowano dokumentację projektową na „Budowę ulicy Produkcyjnej przy działce 230/17 obręb Łozienica”. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na realizacje prac w kolejnych lata.

2. Energia z biomasy w GPP dla obniżenia kosztu energii dla podmiotów z GPP

Faza uzyskiwania pozwolenia na budowę Inwestycja Lębork Energia Sp. z o.o. polegająca na budowie biogazowni
Materiały powiązane:
goleniowska.com/material,Prad_z_GPP,5570.html

Faza oczekiwania na aukcje OZE Projekt inwestycyjny Polskiej Grupy Biogazowej polegający na budowie biogazowni

Faza przygotowania terenu inwestycyjnego Projekt inwestycyjny Baltic Spinning Sp. z o.o. polegający na budowie biogazowni

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej GPP

Faza montażu finansowegoBudowa strefy do obsługi kierowców samochodów ciężarowych wraz ciągiem komunikacyjnym w formie ścieżki pieszo-rowerowej
Wielu inwestorów działających w GPP zgłasza postulat budowy chodnika w ciągu ul. Prostej oraz budowy centralnego parkingu dla samochodów ciężarowych. Aktualnie pracownicy poruszają się droga lub poboczem, co stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia, w związku z dużym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych. Ścieżka pieszo-rowerowa rozwiąże ten problem oraz stanowić będzie naturalne przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej do GPP. Jednocześnie kierowcy parkują ciężarówki wzdłuż ul. Prostej i innych dróg wewnętrznych, co powoduje ogromne utrudnienia dla innych pojazdów poruszających się po GPP. Ponadto kierowcy zaśmiecają i zanieczyszczają pobocza dróg. Centralny parking, wyposażony w sanitariaty, z bezpośrednim dostępem do ul. Prostej rozwiąże te problemy. W 2019r. ze względu na brak dofinansowania zadanie nie jest realizowane.

W fazie realizacji Opracowano dokumentację projektową na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych w ramach inwestycji pn. "Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP".
Z uwagi na koszty inwestycyjne wszystkich zadań realizowanych w ramach strategii, realizację tego zadania zawieszono, proponując przesunięcie środków na inne zadania ujęte w strategii.
W FAZIE REALIZACJI „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego „Goleniów”. Obecnie trwa opracowywanie PFU, w III kwartale 2019 r. zostanie ogłoszone postepowanie przetargowe na realizacje prac w formule zaprojektuj i wybuduj

Zakończono Budowa drogi wzdłuż działki nr 98/9
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 30/2, 98/4 i 98/9 o łącznej wielkości ok. 9 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom.

Materiały powiązane:
Droga "Za Boschem" gotowa
Budowa drogi – przedłużenie ul. Produkcyjnej
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 1226/4, 1227/3, 1227/4 i 1227/5 o łącznej wielkości ok. 8 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom. Opracowano dokumentację projektową, realizacji robót w kolejnych latach.

Faza projektowania Budowa drogi – przedłużenie ul. Produkcyjnej
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 1226/4, 1227/3, 1227/4 i 1227/5 o łącznej wielkości ok. 8 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom.

4. Przystanek kolejowy GPP

W fazie projektowania

Budowa przystanku kolejowego w pobliżu GPP
Materiały powiązane:
goleniow.biz/gpp/pociagiem-do-gpp/
SKM-ka staje się faktem
Kolej metropolitalna - są pieniądze

5. Utworzenie strategicznej rezerwy terenów rozwojowych dla GPP

W fazie projektowania Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wielkości ok. 70 ha

Cel strategiczny nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

Cel nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

1. Sporządzenie planu zagospodarowania i wizji przestrzennej śródmieścia Goleniowa

-opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny ( od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej , w tym tereny tzw”Serca Miasta”) - zaawansowanie - 80%
- przystąpiono do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów – zaawansowanie - 10%
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji – zrealizowane w 100%
- ilość zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 2

2. Realizacja II Etapu „Otwartych Bram Goleniowa”

Zadanie zakończone Gmina Goleniów rozpoczęła realizację zdania pn.” Otwarte Bramy – szlak turystyczny w mieście Goleniów – Etap II”. W dniu 12 marca 2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych SPRI Henryk Mazur z siedzibą w Łozienicy przy ul. Prostej 26, 72-100 Goleniów. Zadanie współfinansowanie jest ze środków unii europejskiej na podstawie umowy z Województwem Zachodniopomorskim nr RPZP.04.03.00-32-0006/17-01 z dnia 27 marca 2018r. W ramach zadania zostanie odnowiona i wypielęgnowana zieleń w parku przy ul. Szczecińskiej, zostaną wykonane nowe ciągi komunikacyjne, w tym również ścieżka rowerowa, oświetlenie, mała architektura ( ławki, kosze, tablice informacyjne) place zabaw. Ponadto, zostanie wyremontowany parking przy ul. Norwida wraz z wybudowaniem toalety publicznej przy stadionie oraz zostanie odświeżony zieleniec przy ul. W. Andersa.

3. Przygotowanie do budowy „Serca Miasta”

W trakcie realizacji Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny (od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej, W tym tereny tzw ”Serca Miasta”)

Zakończono Opracowywanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla kwartału między ulicami Puszkina, Jagiełły i Szkolnej

Zakończono Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu między ulicami: Szczecińska, Nadrzeczna, Matejki

Zakończono Rewitalizacja zabytkowej Bramy Wolińskiej