Sprawozdanie ze stanu wykonania strategii rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2023 w II kwartale 2016 r. dla założonych 10 celów strategicznych

Cel strategiczny nr 1:
Budowa nowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Goleniowa – GOAL w powiązaniu z Centrum Komunikacyjnym

Cel nr 1:
Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

1. Konsultacje, ustalenie programu Centrum i wybór miejsca

Po konsultacjach Gmina Goleniów ustaliła ostateczna wersję Programu ideowo - funkcjonalnego dla Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie. Przeprowadzono proces konsultacji i wytypowano potencjalne miejsca pod budowę Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.
Nowa lokalizacja Centrum kultury i aktywności lokalnej nie jest jeszcze ustalona.

2. Dokumentacja projektowa

W wyniku postępowania przetargowego w czerwcu 2016 r. wykonano dokumentację projektową zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie. Wykonano także program funkcjonalno-użytkowy, niezbędny do wszczęcia postępowania przetargowego.
Przygotowano koncepcje wariantowe, dotyczące Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Goleniowie.

3. Utworzenie projektu inwestycyjnego z montażem finansowym

Na podstawie wykonanych wcześniej prac i uzyskanych szacunków kosztów oraz z powodu braku możliwości uzyskania wspólnego dofinansowania zadania rozdzielono je na dwa osobne zamierzenia inwestycyjne: Centrum Komunikacyjne oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.
Na Centrum Komunikacyjne pozyskano tereny od PKP, wykonano dokumentację projektową. Prowadzony jest dialog techniczny celem określenia realnych warunków przyszłego zamówienia. Na realizację tego zadania zapisane są środki w budżecie w powiązaniu z dofinansowaniem z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej są przygotowane warianty lokalizacyjne. Po wybraniu lokalizacji nastąpi przygotowanie dokumentacji projektowej.

4. Projekt budowlany i realizacja GOAL

Prowadzony dialog techniczny dla zadania Centrum Komunikacyjne doprecyzowuje elementy finansowe i rzeczowe, umożliwiające ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego już na roboty budowlane, związane z realizacją zadania.

Cel strategiczny nr 2:
Wyrównanie dostępu do podstawowego wyposażenia cywilizacyjnego w miejscowościach gminy

Cel nr 2:
Wyposażenie cywilizacyjne w miejscowościach gminy

1. Aktualizacja planów odnowy i rozwoju miejscowości

W stałej realizacji Zadania te realizowane są w bieżącej relacji z Komisją Rozwoju Obszarów Wiejskich i spółkami komunalnymi. Obszar realizacji obejmuje w szczególności infrastrukturę oświetleniową, drogową, rekreacyjno-sportową i infrastruktury techniczne (np. plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych).

2. Ustalenie definicji lwwm dla gminy i dla poszczególnych kategorii miejscowości z oceną bilansu otwarcia

W fazie projektowania lwwm = lokalny wskaźnik wyposażenia miejscowości

3. Przygotowanie propozycji zmian w lwwm na kolejny okres strategiczny

W trakcie realizacji W kolejnym okresie planowane jest rozpoczęcie nowych inwestycji (w tym wspólnych z Gminą Goleniów).

Cel strategiczny nr 3:
Połączenie poszczególnych zakresów wsparcia społecznego w OPS

Cel nr 3:
Mądrzejsze wsparcie społeczne

1. Program edukacji społecznej

W trakcie realizacji

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie remontu budynku znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Lokalnej, w tym:
a) robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.351.379,00 zł
b )przebudowy wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 Oś 02. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 02.05. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

15 czerwca zaplanowano zakończenie prac budowlanych. W miesiącach lipiec i sierpień 2018r. nastąpi zagospodarowanie obiektu i otwarcie we wrześniu 2018r. Aktualnie przygotowywana jest kadra (2 osoby) do pracy w CAL, które będzie w strukturze organizacyjnej OPS. W budynku rozpocznie swoją działalność Klub Senior + prowadzony przez Stowarzyszenie Seniorów RELAKS.

2. Zasób mieszkaniowy gminy jako obszar wsparcia społecznego

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzy 576 lokali mieszkalnych , 412 z nich znajduje się w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, a 164 lokali znajduje się w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Goleniów. Ponadto Gmina Goleniów wynajmuje obecnie 100 lokali mieszkalnych od Goleniowskiego TBS Sp z o.o, które podnajmuje osobom fizycznym. Obecnie trwają przygotowania do budowy 20 lokali mieszkalnych na działkach u zbieg ulic Chopina i Fabryczna w Goleniowie oraz 7 lokali w budynku przy ul. Piastowskiej 66 w Kliniskach Wielkich. Do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie złożony został również wniosek o finansowe wsparcie budowy 50 lokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka w Goleniowie. Ponadto Gmina podpisała się pod listem intencyjnym dotyczącym uczestnictwa w rządowym programie Mieszkanie Plus. Przygotowane zostały także tereny wraz z koncepcjami i ich zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Wytwórczej w Goleniowie.
Mieszkania, które zostaną wybudowane przydzielane będą uprawnionym osobom, np. oczekującym na listach, zajmującym lokale mieszkalne o niskim standardzie wyposażenia technicznego celem ich przekwalifikowania na lokale w charakterze lokali socjalnych. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym powierzono Goleniowskiemu TBS Sp.z o.o.

W stałej realizacjiPracownicy socjalni w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe sporządzają informacje na temat sytuacji rodzinnej i majątkowej osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego. Na wniosek osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy wydawane są zaświadczenia zawierające informacje o formach oraz wysokości otrzymywanej pomocy.

3. Dzienny dom pobytu

W stałej realizacji Od 2017 roku działały w Goleniowie trzy miejsca dziennego pobytu dla seniorów, świetlice Razem z Ochotą w bibliotece i GDK oraz w klubie "Stara Hydrofornia" w Osiedlu Helenów. Świetlice prowadzone są przez Stowarzyszenie Seniorów Relaks i Stowarzyszenie Społeczno-Kultoralne "Helenów".
Od stycznia 2018 roku utworzone zostały dwie nowe świetlice dziennego pobytu dla seniorów w Danowie i Mostach. Prowadzone są przez Stowarzyszenie Seniorów Relaks i Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zapiecek w Danowie. Obie świetlice dysponują 30 miejscami.
Aktualnie świetlice środowiskowe dla osób starszych dysponują łączną ilością ok. 90 miejsc.

4. Utworzenie sieci środowiskowego wsparcia seniorów

W stałej realizacjiPowstała i rozpoczęła swoją działalność Gminna Rada Seniorów (powołana na mocy uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2015 r.) - społeczny organ doradczy burmistrza gminy, zmierzająca do konsolidacji i aktywizacji środowiska seniorów.
Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na uruchomienie programu „Zachodniopomorska Karta Seniora”. Do tej pory wydano w 2016 r. 358 kart i w 2017r. 119 kart, co daje łącznie liczbę 477 wydanych kart.
Rada Seniorów podobnie jak w 2017r. wspólnie z OPS wydała bezpłatny kolportowany w aktywnych kręgach seniorów Kalendarz Seniora. Przygotowywana jest Kampania Społeczna BEZPIECZNY SENIOR.

Od 1 stycznia rozpoczęły działalność dwie dodatkowe Świetlice dla seniora w Danowie i Mostach. Obie świetlice prowadzone są przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Gminy. W Danowie świetlicę prowadzi Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zapiecek w Danowie, w Mostach Stowarzyszenie Seniorów RELAKS.

5. Wdrożenie programu wsparcia rodziny w gminie

W stałej realizacji Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na uruchomienie programu „Zachodniopomorska Karta Rodziny”. Karty są stale wydawane. Głównym realizatorem i koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie. W jego realizację zostały włączone 26 instytucje oraz inne podmioty realizujące zadania na rzecz rodzin. Aktualnie dobiegły końca konsultacje i przygotowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w Gminie Goleniów, który określa zadania instytucji zajmujących się wspieraniem rodzin w zakresie udzielania pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do pełnienia tych funkcji. Zadania w ramach Programu obejmują pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
W 2017 roku w Gminie Goleniów:

 • w proponowanych formach wsparcia leczenia uzależnień, terapii dla ofiar i sprawców przemocy domowej wzięło udział 85 osób, z których 22 terapię ukończyło.
 • toczyło się 127 procedur Niebieskiej Karty, odbyło się 240 posiedzeń grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, a 116 rodzin zostało objętych wsparciem z powodu występującej w nich przemocy.
 • zrealizowano łącznie 19 projektów socjalnych/kampanii społecznych, których celem było wzmocnienie rodziny i jej roli w społeczeństwie.
 • z 4 asystentami rodzin współpracowało 61 rodzin, z których 4 zakończyły współpracę z tytułu osiągnięcia założonych celów.
 • zostało przeprowadzonych 1647 wywiadów środowiskowych, a 109 rodziny zostały objęte wsparciem w postaci pracy socjalnej.
 • zorganizowane zostały 52 tego spotkania dotyczące roli rodziców i podniesienia ich kompetencji wychowawczych, które zgromadziły 941 uczestników.

Cel strategiczny nr 4:
Stworzenie elementów wyposażenia turystycznego i rekreacyjnego w gminie

Cel nr 4:
Wyposażenie turystyczne i rekreacyjne w gminie

1. Lubczyna jako główny ośrodek turystyczno-rekreacyjny dla mieszkańców gminy o wydłużonym sezonie

Zadanie zakończone Budowa ścieżki rowerowej z Goleniowa w kierunku miejscowości Lubczyna etap I (do Goleniowskiego Parku Przemysłowego)

Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów.
Podjęto decyzję o przejęciu zadania od Starostwa Powiatowego celem umożliwienia realizacji zadania.

Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane w zakresie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy”.

2. System ścieżek rowerowych w gminie włączony do sieci ścieżek w SOM (wg Koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych z roku 2013).

W trakcie realizacji„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej od ulicy Przestrzennej przez ulicę Wojska Polskiego do ulicy Armii Krajowej w Goleniowie”. Planowane ogłoszenie postepowania w br.

W trakcie realizacji„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej w zdłuż ulicy Spacerowej od istniejącej do przepustu na rzece Wiśniówce w Goleniowie”. Planowane ogłoszenie postępowania w br.

W trakcie realizacji„Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów”. Otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. Planowane ogłoszenie postepowania w br.

W trakcie realizacjiDokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Maszewskiej została opracowana. W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Maszewskiej i ul. Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną” zostanie wykonana ścieżka rowerowa w ul. Maszewskiej.

W trakcie realizacji„Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP.
Opracowana dokumentacje projektową na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych w ramach w/w inwestycji. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. W maju br. planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej w ulicy Jodłowej.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kasprowicza w Goleniowie.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej, Spacerowej Parkowej w Goleniowie.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej od ulicy Przestrzennej do ścieżki rowerowej w kierunku Lubczyny do ulicy Szczecińskiej w Goleniowie.

3. System szlaków pieszych i konnych w gminie; ew. quadodrom

W stałej realizacji Odnawianie oznakowania szlaków pieszych: Miejski Szlak Turystyczny (niebieskie stopy), Goleniowski Szlak Ceglany (czerwone stopy)

W fazie projektowania Doposażenie parkingu leśnego przy ul. Spacerowej (wiata przy małym palenisku)

Zadanie anulowane ze względu na postęp technologiczny Ustawienie 5 tablic z planem wsi Mosty, Rurzyca, Kliniska, Miękowo/Trójwieś, Lubczyna.

Zadanie zrealizowane System szlaków konnych jest realizowany przez Nadleśnictwo Kliniska.

Zadanie zrealizowane Tor OFF-ROAD w Przypólsku został zrealizowany przez Stowarzyszenie 4x4 Zachodniopomorskie.

4. Strefa Meandrów Iny

W stałej realizacji Bieżące utrzymanie szlaku kajakowego Meandry Iny (remonty przystanków, utrzymanie czystości).
W trakcie realizacji W ramach rozwoju szlaku kajakowego Meandry Iny wprowadzono zadanie dodatkowe: budowa przystanku kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja. Wykonano dokumentację projektową i przygotowano wniosek o dofinansowanie.

Cel strategiczny nr 5:
Długofalowa poprawa sieci i stanu dróg na terenie gminy

Cel nr 5:
Lepsze drogi w gminie

1. Budowa nowych odcinków dróg w nawiązaniu do Studium Komunikacyjnego Goleniowa 2008

Faza zakończona"Realizacja drogi i ścieżki rowerowej Żdżary-Goleniów"

Faza zakończona"Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Komarowo" - chodnik w miejscowości Komarowo

2. System monitoringu stanu nawierzchni dróg gminnych i szybkich bieżących napraw

W stałej realizacji Bieżący monitoring stanu nawierzchni dróg (objazdy). Niezwłoczne reagowanie i likwidacja zgłoszonych nieprawidłowości i zauważonych ubytków w nawierzchni

Cel strategiczny nr 6:
Uczestnictwo w czołówce rozwoju usług publicznych – stała aktywność Goleniowa jako laboratorium dobrych (nowych) praktyk publicznych

Cel nr 6:
Nowe dobre praktyki publiczne w gminie

1. Budżet zadaniowy

Przygotowania w nowym systemie informatycznym. Etap kojarzenia i zestawienia w grupy wydatków, które będą służyć określeniu zadania budżetowego.

2. Budżet obywatelski

29 października 2014 roku Rada Miejska w Goleniowie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna łączy się bezpośrednio z dwoma wymiarami obywatelskiego zaangażowania w rozwój swojej społeczności. Pierwszy wymiar to partycypacja, współudział zwykłych mieszkańców w rządzeniu lokalną wspólnotą. Drugi wymiar to aktywność społeczności lokalnych w realizacji zadań publicznych, które odpowiadają na zbiorowe potrzeby mieszkańców. Taki cel przyświecał w pracach nad cytowaną powyżej uchwałą.

3. Rozwój funkcji sołectw jako jednostek partnerskich UG: Mosty, Kliniska, Pucice Lubczyna, Białuń, os. Helenów

W stałej realizacji Budowa nowych struktur Funduszu Sołeckiego

4. Wsparcie utworzenia spółdzielni społecznej (PES) jako narzędzia resocjalizacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych

Faza zakończona 12 maja 2017 roku została zarejestrowana Spółdzielnia Socjalna GROMADA w Goleniowie.
Celami strategicznymi Spółdzielni Socjalnej GROMADA są:

 • samodzielność ekonomiczna
 • integracja i reintegracja społeczna poprzez aktywizację zawodową;
 • wprowadzanie i realizacja usług społecznie użytecznych.
Spółdzielnia Socjalna GROMADA w pierwszym okresie prowadzi działalność w obszarze:
 • konserwacji rowów na Parku Przemysłowym,
 • usługi sprzątania.

W fazie realizacjiW ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych przystąpiono do budowy Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Zadanie jest realizowane w ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych, mimo braku bezpośredniego zapisu o nim w dokumencie strategii. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz 1 mln 35 tys zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakład Aktywności Zawodowej zajmie się rehabilitacją i aktywnością zawodową (produkcją i usługami) w zakresie: cateringu, usług pralniczych, usług sprzątania, ogrodnictwa, introligatorni i myjni samochodowej.

5. Doskonalenie edukacji w gminie, aktualizacja Strategii rozwoju edukacji z 2009 r.

W stałej realizacji Zadanie to stanowi zbiór działań, których realizację określono na lata 2009-2018. Efektem działań podejmowanych przez Burmistrza powinno być w założeniu osiągnięcie 80 wskaźników określonych w dokumencie strategii w 8 obszarach.
W oparciu o uchwałę RM w Goleniowie oraz Ustawę o Systemie Oświaty (obecnie Prawo Oświatowe) Burmistrz Gminy Goleniów dokonuje corocznie analizy strategii i wynikających z niej zmian w goleniowskiej oświacie. Analiza jest prezentowana podczas posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu październiku każdego roku (tzw. sesja oświatowa).
Analiza strategii edukacji w roku 2010 za rok 2009 wykazała, że osiągnięto poziom realizacji wskaźników we wszystkich obszarach na poziomie 26% (osiągnięto 21 wskaźniki na 80), a w roku 2018 za 2017 na poziomie 43% (osiągnięto 34 wskaźniki na 80).

ILOŚĆ WSKAŹNIKÓW200920102011201220132014201520162017
Obszar I: Struktura systemu edukacji w Gminie Goleniów9556666666
Obszar II: Zarządzanie systemem edukacji z poziomu gminy i szkoły14455555455
Obszar III: Etos nauczyciela i rady pedagogicznej 5112222333
Obszar IV: Stabilny i skuteczny system kształcenia177810999899
Obszar V: Wyrównywanie szans edukacyjnych9112211111
Obszar VI: Profilaktyka i bezpieczeństwo9223344555
Obszar VII: Szkoła w otoczeniu bliższym i dalszym4000011111
Obszar VIII: Gminna infrastruktura oświatowa13113444444
SUMA80212331313232323434
SKUTECZNOŚĆ100%26%29%39%39%40%40%40%43%43%
Analizując stopień osiągnięcia celów założonych w strategii, należy podkreślić, że dokument powstawał w całkowicie odmiennej rzeczywistości prawnej oraz odmiennego stawiania priorytetów przez państwo a pośrednio także przez samorządy. Badanie dokumentu pod względem obowiązującego prawa po reformie systemu edukacji wykazało, że 27 na 80 wskaźników w obecnej przestrzeni prawnej nie jest możliwe do osiągnięcia.
I obszarII obszarIII obszarIV obszarV obszarVI obszarVII obszarVIII obszar
Ilość wskaźników w strategii91451710941380
Ilość wskaźników niemożliwych do realizacji3633602427
Ilość wskaźników do realizacji68214492953

Uwzględniając ten fakt należy stwierdzić, że poziom realizacji strategii wynosi 64,15%. Dowodami na wysoki poziom edukacji oraz systemu jej zarządzania są m.in.:

 • III miejsce w Polsce w rankingu pozyskiwania środków unijnych na zadania oświatowe (ranking czasopisma Wspólnota za lata 2017–2015),
 • tytuł Samorządowy Lider Edukacji w latach 2016 i 2017,
 • wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych porównywalne ze średnią wojewódzką i krajową,
 • wzrastająca liczba laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych oraz sportowców uzyskujących wysokie wyniki w rywalizacji sportowej uhonorowanych podczas Gali Burmistrza Gminy Goleniów,
 • dwukrotnie 1 miejsce w województwie w rywalizacji sportowej szkół - SP5 oraz jednokrotnie SP4 i SP2,
 • 96% poziom solaryzacji przedszkolnej,
 • stworzenie i stały rozwój systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 (w bieżącym roku o 45 miejsc) na obszarach miejskim i wiejskim,
 • prawie 100% realizacja planów inwestycyjnych w zakresie oświaty m.in. budowa boisk przyszkolnych, placów zabaw, sal sportowych, termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych,
 • udział Gminy Goleniów w innowacyjnym ogólnopolskim projekcie Związku Miast Polskich i Ośrodka Rozwoju Edukacji – Grupa Wymiany Doświadczeń w zakresie zarządzania oświatą.

Obecnie w Polsce realizowany jest okres przejściowy wynikający ze zmiany modelu w systemie edukacji, jednakże należy podkreślić, że Gmina działa zgodnie z wytyczonym kierunkiem rozwoju goleniowskiej oświaty.
Materiałem, który potwierdza kierunek zmian są coroczne Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za dany rok szkolny oraz Raport z monitoringu Strategii omawiane szczegółowo podczas październikowych sesji oświatowych.

6. Doskonalenie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i jego rozwój

W roku 2016 podjęto działania mające na celu ograniczenie kosztów utrzymania mieszkaniowego mienia komunalnego. Rozpoczęto budowę 2 części inwestycji Mikołajczyka 34AB z 21 mieszkaniami. Ponad to projektowany jest bliźniaczy budynek w tej samej lokalizacji na około 50 mieszkań z planowaną realizacją w 2018 roku. Na ulicy Fabrycznej wykonana jest dokumentacja 21 mieszkań komunalnych o małym metrażu na potrzeby osób najmniej zamożnych. Podobna sytuacja budynek Piastowska 65 Kliniska Wielkie, gdzie wykonano dokumentację adaptacji na 7 lokali mieszkalnych. Na terenie przy ulicy Wytwórczej i Bocznej w Helenowie następuje zakończenie etapu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkować będzie uruchomieniem budownictwa mieszkaniowego w ilości około 400 mieszkań od roku 2018.

Cel strategiczny nr 7:
Zielona energia jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Cel nr 7:
Do wzrostu inwestycji przez zieloną energię

1. Biomasa jako uzupełniające źródło energii w PEC

Farmy wiatrowe:
- uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27.06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Komarowo w części dot. rozmieszczenia i wysokości wież wiatrowych w dostosowaniu do wymogów ochrony obszaru specjalnej specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Odry – inwestycja nie zrealizowana

Elektrociepłownie na biomasę (2 działki):

 • w dniu 03 marca 2009 r. dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację elektrociepłowni.
 • w dniu 17 kwietnia 2018 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 236 dla inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz – produkcja energii ze źródła odnawialne-go na terenie działki 103/7 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica.

Farmy fotowoltaiczne (18 działek):

 • umożliwiono realizację farm fotowoltaicznych poprzez wydanie pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy: decyzja z dnia 24 marca 2015 r. dla działek nr: 50/1 i 50/2 w Miękowie, decyzja z dnia 14 marca 2014 r. dla działki nr 31 obręb nr 6 w Goleniowie, decyzja z dnia 13 listopada 2014 r. dla działki nr 55/10 Łozienica, decyzja z dnia 13 stycznia 2014 r. dla dzia-łek nr 55/7 i 55/8 w Łozienicy , decyzja z dnia 15 czerwca 2015 r. dla działek nr 68 i 70 w Kliniskach.
 • w dniu 16 lutego 2016 r. wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie działek nr: 352, 372, 372/1, 370/1 i 370 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna.
 • dla potrzeb GWiK w Goleniowie w styczniu 2017 r. wydano decyzje o warunkach zabudowy na budowę urządzeń fotowoltaicznych na terenie działek: 72/2 w obrębie nr 4 w Goleniowie ( ujęcie wody), 356/3 i 356/6 w Komarowie (oczyszczalnia ścieków), 340 obr.6 w Goleniowie (oczyszczalnia ścieków).
 • w dniu 01 marca 2017 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW na terenie części działki nr 162/14 położonej w obrębie geodezyjnym Mosty.

2. Lokalne rozwiązania biomasowe dla mieszkań komunalnych

W fazie projektowania Elektrociepłownie na biomasę – dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano

3. Program ulepszeń energetycznych

INWESTYCJA NIE ZREALIZOWANA PRZEZ PRYWATNEGO INWESTORA Farmy wiatrowe - uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 .06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Komarowo w części dot. rozmieszczenia i wysokości wież wiatrowych w dostosowaniu do wymogów ochrony obszaru specjalnej specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Odry

W trakcie realizacji Elektrociepłownie na biomasę: dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano – szacowana faza dokumentacyjna 15 %, w dniu 14 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MW na terenie działek nr: 103/7 i 89/11 położonych w Łozienicy -0 zaawansowanie 20 %

W trakcie realizacji Farmy fotowoltaiczne: umożliwiono realizację farm poprzez wydanie pozytywnych warunków zabudowy dla działek: 50/1 i 50/2 w Miękowie, 31 obręb nr 6 w Goleniowie, 55/10 Łozienica,55/7 i 55/8 w Łozienicy , nr 68 i 70 w Kliniskach, w dniu 16 lutego 2016 r. wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie działek nr : 352, 372, 372/1, 370/1 i 370 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, wydano warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW na terenie części działki nr 31 o powierzchni 30 000 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie

4. Program wsparcia rozwoju upraw energetycznych w gminie

Realizacja w późniejszych latach

5. Energia z OZE jako procent bilansu energetycznego gminy

Realizacja w późniejszych latach

Cel strategiczny nr 8:
Goleniów w SOM – SOM w Goleniowie

Cel nr 8:
Goleniów w obszarze metropolitalnym

1. Gospodarka wodno-ściekowa w górnym biegu Iny nie stwarzająca zagrożenia powodziowego i sanitarnego w gminie Goleniów

W stałej realizacji Wstępna inwentaryzacja terenu zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne z kwietnia 2015 r., w wyniku której zostały utworzone i udostępnione mapy zagrożenia powodziowego

2. Skrzyżowania w Kliniskach i Żółwiej Błoci (na trasie Szczecin – lotnisko)

W fazie realizacji Zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

3. System połączeń komunikacji zbiorowej z miejscowościami gminy

W fazie realizacji„Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową”

W fazie realizacji„Budowa przystanków autobusowych wraz z oświetleniem na terenie Gminy Goleniów w ramach „Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie”

W fazie realizacjiZintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie

Patrz Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

Mimo braku bezpośredniego zapisu w dokumencie strategii, Gmina Goleniów przystąpiła do realizacji budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zadanie to dedykowane jest tylko niektórym członkom SOM, a służy zdecydowanej poprawie komunikacji kolejowej pomiędzy poszczególnymi gminami i Szczecinem.

4. Zmniejszenie uciążliwości alternatywnej trasy turystycznej nad morze (droga 112) dla mieszkańców miejscowości gminy

W trakcie realizacji Stały monitoring prac projektowych i realizacyjnych, dotyczących przepustowości drogi ekspresowej S3 na odcinku Goleniów-Świnoujście i S6 w kierunku Koszalina.

5. Produkt wytwarzany w gminie Goleniów - promowany w SOM

W stałej realizacji Stała i konsekwentna promocja hasła „Jestem z Goleniowa”.

Cel strategiczny nr 9:
Utrzymanie i rozwijanie przewagi konkurencyjnej GPP

Cel nr 9:
Konkurencyjność GPP

1. Rozwiązanie wsparcia logistycznego dla GPP (droga przez Domastryjewo lub bezpośredni wjazd na S3)

Zadanie zakończone Budowa drogi wspomagającej dla drogi ekspresowej S-3 na odcinku węzeł "Święta" - wiadukt Lubczyna
Materiały powiązane:
goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/4750-droga-ju%C5%BC-w-budowie
goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/4958-wida%C4%87-ju%C5%BC-most
goleniow.biz/gpp/wkrotce-pojedziemy
goleniow.biz/gpp/wznowienie-robot
goleniow.biz/gpp/prace-na-ukonczeniu
goleniow.biz/gpp/droga-odebrana/
www.wzp.pl/biuro-prasowe/artykuly/nowa-droga-do-goleniowskiego-parku-przemyslowego-i-alternatywna-trasa-nad-morze

Zadanie zakończone "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego".
Dokumentacja projektowa opracowana. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na budowę drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego.

2. Energia z biomasy w GPP dla obniżenia kosztu energii dla podmiotów z GPP

Faza uzyskiwania pozwolenia na budowę Inwestycja Lębork Energia Sp. z o.o. polegająca na budowie biogazowni
Materiały powiązane:
goleniowska.com/material,Prad_z_GPP,5570.html

Faza oczekiwania na aukcje OZE Projekt inwestycyjny Polskiej Grupy Biogazowej polegający na budowie biogazowni

Faza przygotowania terenu inwestycyjnego Projekt inwestycyjny Baltic Spinning Sp. z o.o. polegający na budowie biogazowni

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej GPP

Faza montażu finansowegoBudowa strefy do obsługi kierowców samochodów ciężarowych wraz ciągiem komunikacyjnym w formie ścieżki pieszo-rowerowej
Wielu inwestorów działających w GPP zgłasza postulat budowy chodnika w ciągu ul. Prostej oraz budowy centralnego parkingu dla samochodów ciężarowych. Aktualnie pracownicy poruszają się droga lub poboczem, co stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia, w związku z dużym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych. Ścieżka pieszo-rowerowa rozwiąże ten problem oraz stanowić będzie naturalne przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej do GPP. Jednocześnie kierowcy parkują ciężarówki wzdłuż ul. Prostej i innych dróg wewnętrznych, co powoduje ogromne utrudnienia dla innych pojazdów poruszających się po GPP. Ponadto kierowcy zaśmiecają i zanieczyszczają pobocza dróg. Centralny parking, wyposażony w sanitariaty, z bezpośrednim dostępem do ul. Prostej rozwiąże te problemy.

W fazie realizacji Opracowano dokumentację projektową na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych w ramach inwestycji pn. "Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP".
Z uwagi na koszty inwestycyjne wszystkich zadań realizowanych w ramach strategii, realizację tego zadania zawieszono, proponując przesunięcie środków na inne zadania ujęte w strategii.

Zakończono Budowa drogi wzdłuż działki nr 98/9
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 30/2, 98/4 i 98/9 o łącznej wielkości ok. 9 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom.

Materiały powiązane:
Droga "Za Boschem" gotowa

Faza projektowania Budowa drogi – przedłużenie ul. Produkcyjnej
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 1226/4, 1227/3, 1227/4 i 1227/5 o łącznej wielkości ok. 8 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom.

4. Przystanek kolejowy GPP

W fazie projektowania

Budowa przystanku kolejowego w pobliżu GPP
Materiały powiązane:
goleniow.biz/gpp/pociagiem-do-gpp/
SKM-ka staje się faktem
Kolej metropolitalna - są pieniądze

5. Utworzenie strategicznej rezerwy terenów rozwojowych dla GPP

W fazie projektowania Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wielkości ok. 70 ha

Cel strategiczny nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

Cel nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

1. Sporządzenie planu zagospodarowania i wizji przestrzennej śródmieścia Goleniowa

 • opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż na-brzeża rzeki Iny ( od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej , w tym tereny tzw”Serca Miasta”) - zaawansowanie - 80% .
 • Mając na uwadze trudności w uzyskaniu od konserwatora zabytków pozytywnego uzgodnienia projektu planu oraz fakt, iż teren „Starego Miasta” uległ daleko idącej nieodwracalnej dewalo-ryzacji w odniesieniu do historycznego układu miasta przez co stracił walory historyczne za-bytku - skierowano pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie o jego wykreślenie z rejestru zabytków. Należy podkreślić, iż ocenę w powyższej kwestii podzielił także Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie.
 • przystąpiono do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego gminy Goleniów – zaawansowanie 5% - zgodnie z art. 10 ust 7 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonano analizę potrzeb i moż-liwości rozwoju miasta i gminy Goleniów uwzględniającą analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne i inne oraz przeprowadzono analizę terenów przeznaczonych pod zabudowę.
  Wykonana analiza stanowić będzie podstawę aktualizacji studium.

Przeprowadzona przez ekspertów zewnętrznych analiza zawiera między innymi następujące wnioski:

 • prognozuje się dalszy wzrost liczby mieszkańców gminy Goleniów o 2635 osób w ciągu 30 lat – czyli w latach 2016-2046,
 • zapotrzebowanie na wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową szacowane z 30% rezerwą związaną z niepewnością inwestycyjną,
 • chłonność terenów wyznaczonych w studium umożliwia lokalizację zabudowy dla ponad 50 tys. mieszkańców,
 • przy zwiększeniu komfortu zamieszkania również dla obecnych mieszkańców gminy chłon-ność terenów wyznaczonych w studium umożliwia lokalizację zabudowy dla około 37 tys. nowych mieszkańców,
 • wiele terenów zagospodarowywano na podstawie decyzji administracyjnych,
 • dużo wolnych terenów w obszarach planów miejscowych.

W 2017 r. opracowano Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Goleniów, w którym wyznaczono obszar rewitalizacji, ustalono główne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne (w tym uzupełniające).

2. Realizacja II Etapu „Otwartych Bram Goleniowa”

W trakcie realizacji Gmina Goleniów rozpoczęła realizację zdania pn.” Otwarte Bramy – szlak turystyczny w mieście Goleniów – Etap II”. W dniu 12 marca 2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych SPRI Henryk Mazur z siedzibą w Łozienicy przy ul. Prostej 26, 72-100 Goleniów. Zadanie współfinansowanie jest ze środków unii europejskiej na podstawie umowy z Województwem Zachodniopomorskim nr RPZP.04.03.00-32-0006/17-01 z dnia 27 marca 2018r. W ramach zadania zostanie odnowiona i wypielęgnowana zieleń w parku przy ul. Szczecińskiej, zostaną wykonane nowe ciągi komunikacyjne, w tym również ścieżka rowerowa, oświetlenie, mała architektura ( ławki, kosze, tablice informacyjne) place zabaw. Ponadto, zostanie wyremontowany parking przy ul. Norwida wraz z wybudowaniem toalety publicznej przy stadionie oraz zostanie odświeżony zieleniec przy ul. W. Andersa.

3. Przygotowanie do budowy „Serca Miasta”

W trakcie realizacji Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny (od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej, W tym tereny tzw ”Serca Miasta”)

Zakończono Opracowywanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla kwartału między ulicami Puszkina, Jagiełły i Szkolnej

Zakończono Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu między ulicami: Szczecińska, Nadrzeczna, Matejki

Zakończono Rewitalizacja zabytkowej Bramy Wolińskiej