Sprawozdanie ze stanu wykonania strategii rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2023 w II kwartale 2016 r. dla założonych 10 celów strategicznych

Cel strategiczny nr 1:
Budowa nowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Goleniowa – GOAL w powiązaniu z Centrum Komunikacyjnym

Cel nr 1:
Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

1. Konsultacje, ustalenie programu Centrum i wybór miejsca

Po konsultacjach Gmina Goleniów ustaliła ostateczna wersję Programu ideowo - funkcjonalnego dla Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie. Nowa lokalizacja Centrum kultury i aktywności lokalnej nie jest jeszcze znana.

2. Dokumentacja projektowa

W fazie projektowaniaW wyniku postępowania przetargowego w czerwcu 2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie. Termin realizacji prac projektowych: maj 2017 r.

3. Utworzenie projektu inwestycyjnego z montażem finansowym

W fazie projektowania Przewidziane do realizacji w kolejnych etapach

4. Projekt budowlany i realizacja GOAL

Projekt budowlany został opracowany i złożony wraz wnioskiem w Starostwie Powiatowym w Goleniowie i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim celem uzyskania pozwolenia na budowę. Gmina planuje w miesiącu marze 2017 złożyć wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planowane rozpoczęcie robót IV kwartał 2017.

Cel strategiczny nr 2:
Wyrównanie dostępu do podstawowego wyposażenia cywilizacyjnego w miejscowościach gminy

Cel nr 2:
Wyposażenie cywilizacyjne w miejscowościach gminy

1. Aktualizacja planów odnowy i rozwoju miejscowości

W trakcie realizacji Realizacja W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na przebudowę ul. Maszewskiej i Zakładowej wraz z infrastrukturą techniczną. W dniu 28.02.2017 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Termin zakończenia realizacji zadania: 31.10. 2017 r. Zadanie jest realizowane wspólnie z GWIK Sp. z o.o. w Goleniowie. Zadanie dofinansowane w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019, edycja na rok 2017. Rozpoczęto również przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy i Sienkiewicza w Goleniowie termin realizacji do dnia 31.08.2017 r.

2. Ustalenie definicji lwwm dla gminy i dla poszczególnych kategorii miejscowości z oceną bilansu otwarcia

W fazie projektowania lwwm = lokalny wskaźnik wyposażenia miejscowości

3. Przygotowanie propozycji zmian w lwwm na kolejny okres strategiczny

W trakcie realizacji W kolejnym okresie planowane jest rozpoczęcie nowych inwestycji (w tym wspólnych z Gminą Goleniów). Są to przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej oraz H. Sienkiewicza w Goleniowie.
GWIK Sp. z o.o. planuje również rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółwia Błoć. .

Cel strategiczny nr 3:
Połączenie poszczególnych zakresów wsparcia społecznego w OPS

Cel nr 3:
Mądrzejsze wsparcie społeczne

1. Program edukacji społecznej

W trakcie realizacji

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie remontu budynku znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego z przenaczeniem na Centrum Aktywności Lokalnej, w tym:
a) robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.351.379,00 zł
b )przebudowy wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 Oś 02. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 02.05. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót i Inżyniera Kontraktu.

2. Zasób mieszkaniowy gminy jako obszar wsparcia społecznego

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzy 596 lokali mieszkalnych , 432 z nich znajduje się w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, a 164 lokali znajduje się w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Goleniów. Ponadto Gmina Goleniów wynajmuje obecnie 80 lokali mieszkalnych od od Goleniowskiego TBS Sp z o.o, które podnajmuje osobom fizycznym. Obecnie trwa budowa 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Mikołajczyka 34 w Goleniowie, które zostaną również przydzielono uprawnionym osobom, np. zajmującym lokale mieszkalne o niskim standardzie wyposażenia technicznego celem ich przydziału, po przekwalifikowania w charakterze lokali socjalnych. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym powierzono Goleniowskiemu TBS Sp.z o.o.

W stałej realizacjiPracownicy socjalni w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe sporządzają informacje na temat sytuacji rodzinnej i majątkowej osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego. Na wniosek osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy wydawane są zaświadczenia zawierające informacje o formach oraz wysokości otrzymywanej pomocy.

3. Utworzenie dziennego domu opieki

W stałej realizacji W I kwartale 2017 roku działały w Goleniowie trzy miejsca dziennego pobytu dla seniorów, świetlice Razem z Ochotą w bibliotece i GDK oraz w klubie "Stara Hydrofornia" w Osiedlu Helenów. Świetlice prowadzone są przez Stowarzyszenie Seniorów Relaks i Stowarzyszenie Społeczno-Kultoralne "Helenów". Aktualnie świetlice środowiskowe dla osób starszych dysponują łączną ilością ok. 60 miejsc. Dzienny dom opieki powstanie po przeniesieniu środowiskowego domu samopomocy do wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego w 2019 roku.

4. Utworzenie sieci środowiskowego wsparcia seniorów

W stałej realizacjiPowstała i rozpoczęła swoją działalność Gminna Rada Seniorów (powołana na mocy uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2015 r.) - społeczny organ doradczy burmistrza gminy, zmierzająca do konsolidacji i aktywizacji środowiska seniorów.
Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na uruchomienie programu „Zachodniopomorska Karta Seniora”. Do tej pory wydano w 2016 r. 358 kart i w 2017r. 119 kart, co daje łącznie liczbę 477 wydanych kart.
Rada Seniorów w I kwartale 2017r. wspólnie z OPS wydała bezpłatny kolportowany w aktywnych kręgach seniorów oraz w sołectwach Kalendarz Seniora.

5. Wdrożenie programu wsparcia rodziny w gminie

W stałej realizacji Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na uruchomienie programu „Zachodniopomorska Karta Rodziny”. Karty są stale wydawane.
Głównym realizatorem i koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie. W jego realizację zostały włączone 26 instytucje oraz inne podmioty realizujące zadania na rzecz rodzin. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 w Gminie Goleniów określa zadania instytucji zajmujących się wspieraniem rodzin w zakresie udzielania pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do pełnienia tych funkcji. Zadania w ramach Programu obejmują pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
W 2016 roku w Gminie Goleniów:

 • toczyło się 88 procedur Niebieskiej Karty, odbyło się 240 posiedzeń grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, a 127 rodzin zostało objętych wsparciem z powodu występującej w nich przemocy. W proponowanych formach wsparcia wzięło udział 148 osób, z których 59 terapię ukończyło.
 • zrealizowano łącznie 19 projektów socjalnych/kampanii społecznych, których celem było wzmocnienie rodziny i jej roli w społeczeństwie.
 • z 4 asystentami rodzin współpracowało 51 rodzin, z których 4 zakończyły współpracę z tytułu osiągnięcia założonych celów.
 • zostało przeprowadzonych 1890 wywiadów środowiskowych, a 163 rodziny zostały objęte wsparciem w postaci pracy socjalnej.
 • zorganizowane zostały 77 tego spotkania dotyczące roli rodziców i podniesienia ich kompetencji wychowawczych, które zgromadziły 1765 uczestników.

Cel strategiczny nr 4:
Stworzenie elementów wyposażenia turystycznego i rekreacyjnego w gminie

Cel nr 4:
Wyposażenie turystyczne i rekreacyjne w gminie

1. Lubczyna jako główny ośrodek turystyczno-rekreacyjny dla mieszkańców gminy o wydłużonym sezonie

Zadanie zakończone Budowa ścieżki rowerowej z Goleniowa w kierunku miejscowości Lubczyna etap I (do Goleniowskiego Parku Przemysłowego)

Faza realizacji Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Umowa podpisana dnia 29.03.2017 r, z Wykonawcą. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15 września 2017 r.

Faza realizacji Opracowano dokumentację projektową na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy” .Otrzymano dofinansowanie z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. Planowane ogłoszenie postepowania w kwietniu br.

2. System ścieżek rowerowych w gminie włączony do sieci ścieżek w SOM (wg Koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych z roku 2013).

W trakcie realizacji„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej od ulicy Przestrzennej przez ulicę Wojska Polskiego do ulicy Armii Krajowej w Goleniowie” . Planowane ogłoszenie postepowania w kwietniu br.

W trakcie realizacji„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej w zadłuż ulicy Spacerowej od istniejącej do przepustu na rzece Wiśniówce w Goleniowie”. Planowane ogłoszenie postepowania w kwietniu br.

W trakcie realizacji„Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów”. Otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. Planowane ogłoszenie postepowania w kwietniu br.

W trakcie realizacjiDokumentacja projektowa opracowana na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Maszewskiej jest opracowana. W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Maszewskiej i ul. Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną” zostanie wykonana ścieżka rowerowa w ul. Maszewskiej. Termin wykonania do końca października 2017 r.

W trakcie realizacji„Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP.
Opracowana dokumentacje projektową na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych w ramach w/w inwestycji. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. W maju br. planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej w ulicy Jodłowej.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kasprowicza w Goleniowie.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej, Spacerowej Parkowej w Goleniowie.

Zadanie zakończoneBudowa ścieżki rowerowej od ulicy Przestrzennej do ścieżki rowerowej w kierunku Lubczyny do ulicy Szczecińskiej w Goleniowie.

3. System szlaków pieszych i konnych w gminie; ew. quadodrom

W trakcie realizacji Odnowienie oznakowania szlaków pieszych: Miejski Szlak Turystyczny (niebieskie stopy), Goleniowski Szlak Ceglany (czerwone stopy)

W fazie projektowania Doposażenie parkingu leśnego przy ul. Spacerowej (wiata przy małym palenisku)

W fazie projektowania Ustawienie 5 tablic z planem wsi Mosty, Rurzyca, Kliniska, Miękowo/Trójwieś, Lubczyna.

4. Strefa Meandrów Iny

W trakcie realizacji Budowa przystanku kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja - podpisanie umowy na dofinansowanie.

Cel strategiczny nr 5:
Długofalowa poprawa sieci i stanu dróg na terenie gminy

Cel nr 5:
Lepsze drogi w gminie

1. Budowa nowych odcinków dróg w nawiązaniu do Studium Komunikacyjnego Goleniowa 2008

Faza zakończona"Realizacja drogi i ścieżki rowerowej Żdżary-Goleniów"

Faza zakończona"Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Komarowo"

2. System monitoringu stanu nawierzchni dróg gminnych i szybkich bieżących napraw

W stałej realizacji Bieżący monitoring stanu nawierzchni dróg (objazdy). Niezwłoczne reagowanie i likwidacja zgłoszonych nieprawidłowości i zauważonych ubytków w nawierzchni

Cel strategiczny nr 6:
Uczestnictwo w czołówce rozwoju usług publicznych – stała aktywność Goleniowa jako laboratorium dobrych (nowych) praktyk publicznych

Cel nr 6:
Nowe dobre praktyki publiczne w gminie

1. Budżet zadaniowy

przygotowania w nowym systemie informatycznym. Etap kojarzenia i zestawienia w grupy wydatków, które będą służyć określeniu zadania budżetowego. Największe zagrożenie – niechęć większości pracowników do powiązania wykonywanych przez siebie zadań z budżetem zadaniowym.

2. Budżet obywatelski

29 października 2014 roku Rada Miejska w Goleniowie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna łączy się bezpośrednio z dwoma wymiarami obywatelskiego zaangażowania w rozwój swojej społeczności. Pierwszy wymiar to partycypacja, współudział zwykłych mieszkańców w rządzeniu lokalną wspólnotą. Drugi wymiar to aktywność społeczności lokalnych w realizacji zadań publicznych, które odpowiadają na zbiorowe potrzeby mieszkańców. Taki cel przyświecał w pracach nad cytowaną powyżej uchwałą. Dokument ten traktujemy jako namiastkę budżety obywatelskiego, który już zafunkcjonował w 2015 i 2016 roku.

3. Rozwój funkcji sołectw jako jednostek partnerskich UG: Mosty, Kliniska, Pucice Lubczyna, Białuń, os. Helenów

W stałej realizacji Budowa nowych infrastruktur przez Fundusz Sołecki

4. Wsparcie utworzenia spółdzielni społecznej (PES) jako narzędzia resocjalizacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych

W fazie realizacji

W 2016 r. opracowano dokumentację projektową na „Budowę i wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w GPP” oraz złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
W dn. 09.03.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W miesiącu marcu 2017 wyłoniono Wykonawcę na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na zadanie p.n. Budowa i wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym.
Trwają prace nad przygotowaniem postepowania przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

W fazie realizacji

12 maja 2017 roku została zarejestrowana Spółdzielnia Socjalna GROMADA w Goleniowie.
Celami strategicznymi Spółdzielni Socjalnej GROMADA są:

 • amodzielność ekonomiczna
 • integracja i reintegracja społeczna poprzez aktywizację zawodową;
 • wprowadzanie i realizacja usług społecznie użytecznych.
Spółdzielnia Socjalna GROMADA ma w pierwszym okresie prowadzić działalność w obszarze:
 • odbierania, naprawy i/lub renowacji oraz sprzedaży oddawanych przez mieszkańców mebli, sprzętu RTV/AGD, ubrań, książek, itp., - w celu ich ponownego użycia- „SKŁADZIK”
 • mobilnego punktu gastronomicznego,
 • pielęgnacji rowów na Parku Przemysłowym.

5. Doskonalenie edukacji w gminie, aktualizacja Strategii rozwoju edukacji z 2009 r.

W stałej realizacji Zadanie to stanowi zbiór działań, których realizację określono na lata 2009-2018. Efektem działań podejmowanych przez Burmistrza będzie osiągnięcie 80 wskaźników określonych w dokumencie strategii w 8 obszarach.
W oparciu o uchwałę RM w Goleniowie oraz Ustawę o Systemie Oświaty Burmistrz Gminy Goleniów dokonuje corocznie analizy strategii i wynikających z niej zmian w goleniowskiej oświacie. Analiza jest prezentowana podczas posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu październiku każdego roku (tzw. sesja oświatowa).

Analiza strategii edukacji w roku 2014 za rok 2013 wykazała, że osiągnięto poziom realizacji wskaźników we wszystkich obszarach na poziomie 40% (osiągnięto 32 wskaźniki na 80).

ILOŚĆ WSKAŹNIKÓW2009201020112012201320142015
Obszar I: Struktura systemu edukacji w Gminie Goleniów95566666
Obszar II: Zarządzanie systemem edukacji z poziomu gminy i szkoły144555554
Obszar III: Etos nauczyciela i rady pedagogicznej 51122223
Obszar IV: Stabilny i skuteczny system kształcenia1778109998
Obszar V: Wyrównywanie szans edukacyjnych91122111
Obszar VI: Profilaktyka i bezpieczeństwo92233445
Obszar VII: Szkoła w otoczeniu bliższym i dalszym40000111
Obszar VIII: Gminna infrastruktura oświatowa131134444
SUMA8021233131323232
SKUTECZNOŚĆ100%26%29%39%39%40%40%40%

Z uwagi na fakt niepokrywania się roku szkolnego z rokiem budżetowym w dokumencie strategicznym określono termin szczegółowej informacji na październik roku następnego. Jednakże wstępna analiza całościowa roku 2014 zakłada osiągnięcie zbliżonego poziomu 40%

z uwagi na fakt, że obecnie realizowane są zmiany w systemie oświaty wynikające z przepisów ogólnopolskich, część zadań wynikających z lokalnej strategii oświatowej utraciło priorytetowych charakter, jednakże należy podkreślić, że Gmina działa zgodnie z wytyczonym kierunkiem rozwoju goleniowskiej oświaty.

Materiałem, który potwierdza kierunek zmian jest pismo WE.0012.5.2014.PJ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2013-14 oraz raport z monitoringu Strategii skierowane do przewodniczącego RM w Goleniowie.

6. Doskonalenie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i jego rozwój

W roku 2016 podjęto działania mające na celu ograniczenie kosztów utrzymania mieszkaniowego mienia komunalnego. Rozpoczęto budowę 2 części inwestycji Mikołajczyka 34AB z 21 mieszkaniami. Ponad to projektowany jest bliźniaczy budynek w tej samej lokalizacji na około 50 mieszkań z planowaną realizacją w 2018 roku. Na ulicy Fabrycznej wykonana jest dokumentacja 21 mieszkań komunalnych o małym metrażu na potrzeby osób najmniej zamożnych. Podobna sytuacja budynek Piastowska 65 Kliniska Wielkie, gdzie wykonano dokumentację adaptacji na 7 lokali mieszkalnych. Na terenie przy ulicy Wytwórczej i Bocznej w Helenowie następuje zakończenie etapu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkować będzie uruchomieniem budownictwa mieszkaniowego w ilości około 400 mieszkań od roku 2018.

Cel strategiczny nr 7:
Zielona energia jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Cel nr 7:
Do wzrostu inwestycji przez zieloną energię

1. Biomasa jako uzupełniające źródło energii w PEC

Farmy wiatrowe - uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 .06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Komarowo w części dot. rozmieszczenia i wysokości wież wiatrowych w dostosowaniu do wymogów ochrony obszaru specjalnej specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Odry – inwestycja nie zrealizowana

Elektrociepłownie na biomasę:

 • dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano – inwestycja nie zrealizowana
 • w dniu 14 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MW na terenie działek nr: 103/7 i 89/11 położonych w Łozienicy -0 zaawansowanie 20 % - w dniu 08 maja 2017 r. wydano decyzję

Farmy fotowoltaiczne:

 • umożliwiono realizację farm poprzez wydanie pozytywnych warunków zabudowy dla działek: 50/1 i 50/2 w Miękowie, 31 obręb nr 6 w Goleniowie, 55/10 Łozienica,55/7 i 55/8 w Łozienicy , nr 68 i 70 w Kliniskach
 • w dniu 16 lutego 2016 r. wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie działek nr: 352, 372, 372/1, 370/1 i 370 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna
 • wydano warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW na terenie części działki nr 162/14 położonej w obrębie geodezyjnym Mosty
 • dla potrzeb GWiK w Goleniowie wydano w styczniu 2017 r. warunki zabudowy na budowę urządzeń fotowoltaicznych na terenie działek: 72/2 w obrębie nr 4 w Goleniowie ( ujęcie wody),356/3 i 356/6 w Komarowie ( oczyszczalnia ścieków),340 obr.6 w Goleniowie ( oczyszczalnia ścieków).

2. Lokalne rozwiązania biomasowe dla mieszkań komunalnych

W fazie projektowania Elektrociepłownie na biomasę – dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano

3. Program ulepszeń energetycznych

INWESTYCJA NIE ZREALIZOWANA PRZEZ PRYWATNEGO INWESTORA Farmy wiatrowe - uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 .06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Komarowo w części dot. rozmieszczenia i wysokości wież wiatrowych w dostosowaniu do wymogów ochrony obszaru specjalnej specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Odry

W trakcie realizacji Elektrociepłownie na biomasę: dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano – szacowana faza dokumentacyjna 15 %, w dniu 14 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MW na terenie działek nr: 103/7 i 89/11 położonych w Łozienicy -0 zaawansowanie 20 %

W trakcie realizacji Farmy fotowoltaiczne: umożliwiono realizację farm poprzez wydanie pozytywnych warunków zabudowy dla działek: 50/1 i 50/2 w Miękowie, 31 obręb nr 6 w Goleniowie, 55/10 Łozienica,55/7 i 55/8 w Łozienicy , nr 68 i 70 w Kliniskach, w dniu 16 lutego 2016 r. wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie działek nr : 352, 372, 372/1, 370/1 i 370 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, wydano warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW na terenie części działki nr 31 o powierzchni 30 000 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie

4. Program wsparcia rozwoju upraw energetycznych w gminie

Realizacja w późniejszych latach

5. Energia z OZE jako procent bilansu energetycznego gminy

Realizacja w późniejszych latach

Cel strategiczny nr 8:
Goleniów w SOM – SOM w Goleniowie

Cel nr 8:
Goleniów w obszarze metropolitalnym

1. Gospodarka wodno-ściekowa w górnym biegu Iny nie stwarzająca zagrożenia powodziowego i sanitarnego w gminie Goleniów

W stałej realizacji Wstępna inwentaryzacja terenu zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne z kwietnia 2015 r., w wyniku której zostały utworzone i udostępnione mapy zagrożenia powodziowego/p>

2. Skrzyżowania w Kliniskach i Żółwiej Błoci (na trasie Szczecin – lotnisko)

W fazie realizacji Zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

3. System połączeń komunikacji zbiorowej z miejscowościami gminy

„Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową”
Opracowana dokumentację projektowa na w/w zadanie. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie W kwietniu br. planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020).

„Budowa przystanków autobusowych wraz z oświetleniem na terenie Gminy Goleniów w ramach „Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie”
Opracowana dokumentację projektowa na w/w zadanie. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Patrz Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

Dodatkowo:
W wyniku postępowania przetargowego w czerwcu 2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowego wraz z pętlą autobusowa w m. Załom. Termin realizacji prac projektowych: do końca 2017 r.
W czerwcu 2016 r., w wyniku postępowania przetargowego, została również podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę 38 przystanków wraz z oświetleniem na terenie miasta i Gminy Goleniów. Termin realizacji prac projektowych: do stycznia 2017 r.

4. Zmniejszenie uciążliwości alternatywnej trasy turystycznej nad morze (droga 112) dla mieszkańców miejscowości gminy

W trakcie realizacji Stały monitoring prac projektowych, dotyczących przepustowości drogi ekspresowej S3 na odcinku Goleniów-Świnoujście i S6 w kierunku Koszalina.

5. Produkt wytwarzany w gminie Goleniów - promowany w SOM

W stałej realizacji Stała i konsekwentna promocja hasła „Jestem z Goleniowa”.

Cel strategiczny nr 9:
Utrzymanie i rozwijanie przewagi konkurencyjnej GPP

Cel nr 9:
Konkurencyjność GPP

1. Rozwiązanie wsparcia logistycznego dla GPP (droga przez Domastryjewo lub bezpośredni wjazd na S3)

Zadanie zakończone Budowa drogi wspomagającej dla drogi ekspresowej S-3 na odcinku węzeł "Święta" - wiadukt Lubczyna
Materiały powiązane:
goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/4750-droga-ju%C5%BC-w-budowie
goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/4958-wida%C4%87-ju%C5%BC-most
goleniow.biz/gpp/wkrotce-pojedziemy
goleniow.biz/gpp/wznowienie-robot
goleniow.biz/gpp/prace-na-ukonczeniu
goleniow.biz/gpp/droga-odebrana/
www.wzp.pl/biuro-prasowe/artykuly/nowa-droga-do-goleniowskiego-parku-przemyslowego-i-alternatywna-trasa-nad-morze

W trakcie realizacji "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego".
Dokumentacja projektowa opracowana. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na budowę drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego. Planowany termin ogłoszenia postępowania maj br.

2. Energia z biomasy w GPP dla obniżenia kosztu energii dla podmiotów z GPP

Faza uzyskiwania pozwolenia na budowę Inwestycja Lębork Energia Sp. z o.o. polegająca na budowie biogazowni
Materiały powiązane:
goleniowska.com/material,Prad_z_GPP,5570.html

Faza przygotowania wniosku o wydanie warunków zabudowy Projekt inwestycyjny Polskiej Grupy Biogazowej polegający na budowie biogazowni

Faza przygotowania terenu inwestycyjnego Projekt inwestycyjny Baltic Spinning Sp. z o.o. polegający na budowie biogazowni

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej GPP

W fazie realizacji Opracowana dokumentacje projektową na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych w ramach inwestycji pn. „Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie (W dniu 31.05.2017 r. złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020).

W fazie projektowania W wyniku postępowania przetargowego w maju 2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę atrakcyjności terenów w GPP poprzez budowę parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż ul. Prostej. Termin realizacji prac projektowych: luty 2017 r.

Faza wyboru wykonawcy projektu Budowa strefy do obsługi kierowców samochodów ciężarowych wraz ciągiem komunikacyjnym w formie ścieżki pieszo-rowerowej
Wielu inwestorów działających w GPP zgłasza postulat budowy chodnika w ciągu ul. Prostej oraz budowy centralnego parkingu dla samochodów ciężarowych. Aktualnie pracownicy poruszają się droga lub poboczem, co stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia, w związku z dużym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych. Ścieżka pieszo-rowerowa rozwiąże ten problem oraz stanowić będzie naturalne przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej do GPP. Jednocześnie kierowcy parkują ciężarówki wzdłuż ul. Prostej i innych dróg wewnętrznych, co powoduje ogromne utrudnienia dla innych pojazdów poruszających się po GPP. Ponadto kierowcy zaśmiecają i zanieczyszczają pobocza dróg. Centralny parking, wyposażony w sanitariaty, z bezpośrednim dostępem do ul. Prostej rozwiąże te problemy.

Faza wyboru wykonawcy Budowa drogi wzdłuż działki nr 98/9
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 30/2, 98/4 i 98/9 o łącznej wielkości ok. 9 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom.

Faza projektowania Budowa drogi – przedłużenie ul. Produkcyjnej
Droga umożliwi skomunikowanie gminnych działek inwestycyjnych nr 1226/4, 1227/3, 1227/4 i 1227/5 o łącznej wielkości ok. 8 ha, co umożliwi ich sprzedaż przyszłym inwestorom.

4. Przystanek kolejowy GPP

W fazie projektowania

Budowa przystanku kolejowego w pobliżu GPP
Materiały powiązane:
goleniow.biz/gpp/pociagiem-do-gpp/

5. Utworzenie strategicznej rezerwy terenów rozwojowych dla GPP

W fazie projektowania Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wielkości ok. 70 ha

Cel strategiczny nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

Cel nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

1. Sporządzenie planu zagospodarowania i wizji przestrzennej śródmieścia Goleniowa

 • opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny ( od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej , w tym tereny tzw”Serca Miasta”) - zaawansowanie - 80%,
 • przystąpiono do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów – zaawansowanie 5%,

2. Realizacja II Etapu „Otwartych Bram Goleniowa”

Etapdialogu publicznego

W trakcie realizacjiopracowanie gminnego programu rewitalizacji

3. Przygotowanie do budowy „Serca Miasta”

W trakcie realizacji Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny (od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej, W tym tereny tzw ”Serca Miasta”)

W trakcie realizacji Opracowywanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla kwartału między ulicami Puszkina, Jagiełły i Szkolnej

Zakończono Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu między ulicami: Szczecińska, Nadrzeczna, Matejki

Zakończono Rewitalizacja zabytkowej Bramy Wolińskiej