Sprawozdanie ze stanu wykonania strategii rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2023 w II kwartale 2016 r. dla założonych 10 celów strategicznych

Cel strategiczny nr 1:
Budowa nowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Goleniowa – GOAL w powiązaniu z Centrum Komunikacyjnym

Cel nr 1:
Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

1. Konsultacje, ustalenie programu Centrum i wybór miejsca

W trakcie realizacji Po konsultacjach Gmina Goleniów ustaliła ostateczna wersję Programu ideowo - funkcjonalnego dla Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum kultury i aktywności lokalnej. Ustalona została również lokalizacja inwestycji.

2. Konkurs architektoniczny

W fazie projektowaniaW wyniku postępowania przetargowego w czerwcu 2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie. Termin realizacji prac projektowych: marzec 2017 r.

3. Utworzenie projektu inwestycyjnego z montażem finansowym

W fazie projektowania Przewidziane do realizacji w kolejnych etapach

4. Projekt budowlany i realizacja GOAL

W fazie projektowania Przewidziane do realizacji w kolejnych etapach

Cel strategiczny nr 2:
Wyrównanie dostępu do podstawowego wyposażenia cywilizacyjnego w miejscowościach gminy

Cel nr 2:
Wyposażenie cywilizacyjne w miejscowościach gminy

1. Aktualizacja planów odnowy i rozwoju miejscowości

W stałej realizacji GWiK Sp z o.o. realizowała w inwestycje zgodnie z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2020. Kontynuowano prace nad dokumentacją projektową planowanych. Inwestycji. Zakończono prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogardzkiej w Goleniowie. Wybudowany został również odcinek kanalizacji umożliwiający odprowadzenie ścieków z miejscowości Żółwia Błoć, Białuń, Miękowo. Zakończono przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Andersa, Prusa, Reymonta w Goleniowie.
Trwają pracę przy budowie kanalizacji sanitarnej w Danowie.

2. Ustalenie definicji lwwm dla gminy i dla poszczególnych kategorii miejscowości z oceną bilansu otwarcia

W fazie projektowania lwwm = lokalny wskaźnik wyposażenia miejscowości

3. Przygotowanie propozycji zmian w lwwm na kolejny okres strategiczny

W trakcie realizacji W kolejnym okresie planowane jest rozpoczęcie nowych inwestycji (w tym wspólnych z Gminą Goleniów). Są to przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej oraz H. Sienkiewicza w Goleniowie.
GWIK Sp. z o.o. planuje również rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółwia Błoć.

Cel strategiczny nr 3:
Połączenie poszczególnych zakresów wsparcia społecznego w OPS

Cel nr 3:
Mądrzejsze wsparcie społeczne

1. Program edukacji społecznej

W trakcie realizacji

W tym zakresie podjęto działania w ramach przyjętej strategii rozwiązywania problemów społecznych, m.in. polityki senioralnej 2016-2023. Uruchomiona została kampania społeczna "Aktywni do setki" oraz Fundusz Aktywności Seniorów oraz szkolenia dla mieszkańców z zakresu usług opiekuńczych. Przy OPS powstał Klub Wolontariusza, realizujący działania w tym zakresie (m.in. wsparcie osób najuboższych).
Opracowany został projekt obejmujący swoim zakresem przebudowę budynku przy ul. Wojska Polskiego 28 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej i Środowiskowego Domu Samopomocy. W chwili obecnej projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych.

2. Zasób mieszkaniowy gminy jako obszar wsparcia społecznego

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzy 606 lokali mieszkalnych, 441 z nich znajduje się w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, a 165 lokali znajduje się w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Goleniów. Ponadto Gmina Goleniów wynajmuje obecnie 80 lokali mieszkalnych od Goleniowskiego TBS Sp z o.o, które podnajmuje osobom fizycznym. Obecnie trwa budowa 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Mikołajczyka 34 w Goleniowie, które zostaną również przydzielono uprawnionym osobom, np. zajmującym lokale mieszkalne o niskim standardzie wyposażenia technicznego celem ich przydziału, po przekwalifikowania w charakterze lokali socjalnych. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym powierzono Goleniowskiemu TBS Sp.z o.o.

W stałej realizacjiPracownicy socjalni w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe sporządzają informacje na temat sytuacji rodzinnej i majątkowej osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego. Na wniosek osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy wydawane są zaświadczenia zawierające informacje o formach oraz wysokości otrzymywanej pomocy.

3. Utworzenie dziennego domu opieki

W stałej realizacji Z początkiem 2016 roku powstały dwa kolejne miejsca dziennego pobytu dla seniorów świetlice w bibliotece oraz w klubie Stara Hydrofornia. Oba prowadzone są przez Caritas. Dalej funkcjonuje świetlica Razem z Ochotą w GDK prowadzona tym razem przez Stowarzyszenie Seniorów Relaks. Aktualnie w Goleniowie działają 3 świetlice środowiskowe dla osób starszych o łącznej ilości miejsc: 45. Dzienny dom opieki powstanie po przeniesieniu środowiskowego domu samopomocy do wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego.

4. Utworzenie sieci środowiskowego wsparcia seniorów

W stałej realizacjiPowstała i rozpoczęła swoją działalność Gminna Rada Seniorów (powołana na mocy uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2015 r.) - społeczny organ doradczy burmistrza gminy, zmierzająca do konsolidacji i aktywizacji środowiska seniorów.
Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na uruchomienie programu „Zachodniopomorska Karta Seniora”. Do tej pory wydano 309 kart.

5. Wdrożenie programu wsparcia rodziny w gminie

W stałej realizacjiPodpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na uruchomienie programu „Zachodniopomorska Karta Seniora”. Do tej pory wydano 19 kart.

Cel strategiczny nr 4:
Stworzenie elementów wyposażenia turystycznego i rekreacyjnego w gminie

Cel nr 4:
Wyposażenie turystyczne i rekreacyjne w gminie

1. Lubczyna jako główny ośrodek turystyczno-rekreacyjny dla mieszkańców gminy o wydłużonym sezonie

Zadanie zakończone Budowa ścieżki rowerowej z Goleniowa w kierunku miejscowości Lubczyna etap I

W trakcie realizacji Opracowana dokumentacja na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej z Goleniowa w kierunku miejscowości Lubczyny - etap II z GPP do Lubczyny. Gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne na dofinasowanie zadania.

2. System ścieżek rowerowych w gminie włączony do sieci ścieżek w SOM (wg Koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych z roku 2013).

W trakcie realizacji W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Maszewskiej i ul. Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną” zostanie wykonana ścieżka rowerowa w ul. Maszewskiej. Termin wykonania do końca października 2017 r.

W trakcie realizacji Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Maszewskiej jest opracowana.

Zadanie zakończone Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Jodłowej

Zadanie zakończone Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kasprowicza w Goleniowie.

W trakcie realizacji Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej, Spacerowej Parkowej w Goleniowie.

W trakcie realizacji Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Przestrzennej do ścieżki rowerowej w kierunku Lubczyny do ulicy Szczecińskiej w Goleniowie.

3. System szlaków pieszych i konnych w gminie; ew. quadodrom

W trakcie realizacji Odnowienie oznakowania szlaków pieszych: Miejski Szlak Turystyczny (niebieskie stopy), Goleniowski Szlak Ceglany (czerwone stopy)

W fazie projektowania Doposażenie parkingu leśnego przy ul. Spacerowej (wiata przy małym palenisku)

W fazie projektowania Ustawienie 5 tablic z planem wsi Mosty, Rurzyca, Kliniska, Miękowo/Trójwieś, Lubczyna.

4. Strefa Meandrów Iny

Zadanie zakończone Odnowienie wyposażenia przystanków szlaku kajakowego "Meandry Iny"

W trakcie projektowania Budowa przystanku kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja - Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WZ.

Cel strategiczny nr 5:
Długofalowa poprawa sieci i stanu dróg na terenie gminy

Cel nr 5:
Lepsze drogi w gminie

1. Budowa nowych odcinków dróg w nawiązaniu do Studium Komunikacyjnego Goleniowa 2008

Faza powykonawcza"Realizacja drogi i ścieżki rowerowej Żdżary-Goleniów"

Zamknięcie inicjatywy"Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Komarowo"

2. System monitoringu stanu nawierzchni dróg gminnych i szybkich bieżących napraw

W stałej realizacji Bieżący monitoring stanu nawierzchni dróg (objazdy). Niezwłoczne reagowanie i likwidacja zgłoszonych nieprawidłowości i zauważonych ubytków w nawierzchni

Cel strategiczny nr 6:
Uczestnictwo w czołówce rozwoju usług publicznych – stała aktywność Goleniowa jako laboratorium dobrych (nowych) praktyk publicznych

Cel nr 6:
Nowe dobre praktyki publiczne w gminie

1. Budżet zadaniowy

Po wdrożeniu nowego oprogramowania dziedzinowego

2. Budżet obywatelski

29 października 2014 roku Rada Miejska w Goleniowie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna łączy się bezpośrednio z dwoma wymiarami obywatelskiego zaangażowania w rozwój swojej społeczności. Pierwszy wymiar to partycypacja, współudział zwykłych mieszkańców w rządzeniu lokalną wspólnotą. Drugi wymiar to aktywność społeczności lokalnych w realizacji zadań publicznych, które odpowiadają na zbiorowe potrzeby mieszkańców. Taki cel przyświecał w pracach nad cytowaną powyżej uchwałą. Dokument ten traktujemy jako namiastkę budżety obywatelskiego, który już zafunkcjonował w 2015 roku. W budżecie gminy zaplanowano stosowne środki na 2016 rok w kwocie 300 000 złotych. W tym roku nabór wniosków został zakończony.

3. Rozwój funkcji sołectw jako jednostek partnerskich UG: Mosty, Kliniska, Pucice Lubczyna, Białuń, os. Helenów

W stałej realizacji Budowa nowych infrastruktur przez Fundusz Sołecki

4. Wsparcie utworzenia spółdzielni społecznej (PES) jako narzędzia resocjalizacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych

W fazie realizacji Opracowano dokumentację projektową na budowę i wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w GPP. W chwili obecnej projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych

5. Doskonalenie edukacji w gminie, aktualizacja Strategii rozwoju edukacji z 2009 r.

W stałej realizacji Zadanie to stanowi zbiór działań, których realizację określono na lata 2009-2018. Efektem działań podejmowanych przez Burmistrza będzie osiągnięcie 80 wskaźników określonych w dokumencie strategii w 8 obszarach.
W oparciu o uchwałę RM w Goleniowie oraz Ustawę o Systemie Oświaty Burmistrz Gminy Goleniów dokonuje corocznie analizy strategii i wynikających z niej zmian w goleniowskiej oświacie. Analiza jest prezentowana podczas posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu październiku każdego roku (tzw. sesja oświatowa).

Analiza strategii edukacji w roku 2014 za rok 2013 wykazała, że osiągnięto poziom realizacji wskaźników we wszystkich obszarach na poziomie 40% (osiągnięto 32 wskaźniki na 80).

ILOŚĆ WSKAŹNIKÓW2009201020112012201320142015
Obszar I: Struktura systemu edukacji w Gminie Goleniów95566666
Obszar II: Zarządzanie systemem edukacji z poziomu gminy i szkoły144555554
Obszar III: Etos nauczyciela i rady pedagogicznej 51122223
Obszar IV: Stabilny i skuteczny system kształcenia1778109998
Obszar V: Wyrównywanie szans edukacyjnych91122111
Obszar VI: Profilaktyka i bezpieczeństwo92233445
Obszar VII: Szkoła w otoczeniu bliższym i dalszym40000111
Obszar VIII: Gminna infrastruktura oświatowa131134444
SUMA8021233131323232
SKUTECZNOŚĆ100%26%29%39%39%40%40%40%

Z uwagi na fakt niepokrywania się roku szkolnego z rokiem budżetowym w dokumencie strategicznym określono termin szczegółowej informacji na październik roku następnego. Jednakże wstępna analiza całościowa roku 2014 zakłada osiągnięcie zbliżonego poziomu 40%

z uwagi na fakt, że obecnie realizowane są zmiany w systemie oświaty wynikające z przepisów ogólnopolskich, część zadań wynikających z lokalnej strategii oświatowej utraciło priorytetowych charakter, jednakże należy podkreślić, że Gmina działa zgodnie z wytyczonym kierunkiem rozwoju goleniowskiej oświaty.

Materiałem, który potwierdza kierunek zmian jest pismo WE.0012.5.2014.PJ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2013-14 oraz raport z monitoringu Strategii skierowane do przewodniczącego RM w Goleniowie.

6. Doskonalenie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i jego rozwój

W trakcie realizacjiWe wrześniu br. zaplanowany jest wyjazd studyjny do Stargardu Szczecińskiego, aby zapoznać się z tamtejszymi rozwiązaniami (program oddłużeniowy powiązany z działaniami OPS, przez co zwiększa się skuteczność realizacji programu)

Cel strategiczny nr 7:
Zielona energia jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Cel nr 7:
Do wzrostu inwestycji przez zieloną energię

1. Biomasa jako uzupełniające źródło energii w PEC

Urządzenia wytwórcze goleniowskiego PEC (kotły rusztowe) są już przystosowane do spalania biomasy, a jej brak w obecnym bilansie paliwowym spółki wynika wyłącznie z warunków cenowych i w najbliższej przyszłości (w perspektywie do 2023 roku) sytuacja raczej nie ulegnie zmianie.

2. Lokalne rozwiązania biomasowe dla mieszkań komunalnych

W fazie projektowania Elektrociepłownie na biomasę – dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano

3. Program ulepszeń energetycznych

INWESTYCJA NIE ZREALIZOWANA PRZEZ PRYWATNEGO INWESTORA Farmy wiatrowe - uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 .06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Komarowo w części dot. rozmieszczenia i wysokości wież wiatrowych w dostosowaniu do wymogów ochrony obszaru specjalnej specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Odry

W trakcie realizacji Elektrociepłownie na biomasę: dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano – szacowana faza dokumentacyjna 15 %, w dniu 14 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MW na terenie działek nr: 103/7 i 89/11 położonych w Łozienicy -0 zaawansowanie 20 %

W trakcie realizacji Farmy fotowoltaiczne: umożliwiono realizację farm poprzez wydanie pozytywnych warunków zabudowy dla działek: 50/1 i 50/2 w Miękowie, 31 obręb nr 6 w Goleniowie, 55/10 Łozienica,55/7 i 55/8 w Łozienicy , nr 68 i 70 w Kliniskach, w dniu 16 lutego 2016 r. wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie działek nr : 352, 372, 372/1, 370/1 i 370 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, wydano warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW na terenie części działki nr 31 o powierzchni 30 000 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie

4. Program wsparcia rozwoju upraw energetycznych w gminie

Realizacja w późniejszych latach

5. Energia z OZE jako procent bilansu energetycznego gminy

Realizacja w późniejszych latach

Cel strategiczny nr 8:
Goleniów w SOM – SOM w Goleniowie

Cel nr 8:
Goleniów w obszarze metropolitalnym

1. Gospodarka wodno-ściekowa w górnym biegu Iny nie stwarzająca zagrożenia powodziowego i sanitarnego w gminie Goleniów

W stałej realizacji Wstępna inwentaryzacja terenu zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne z kwietnia 2015 r., w wyniku której zostały utworzone i udostępnione mapy zagrożenia powodziowego/p>

2. Skrzyżowania w Kliniskach i Żółwiej Błoci (na trasie Szczecin – lotnisko)

W fazie projektowania Stały kontakt i monitorowanie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na temat stanu projektowania rozwiązań drogowych w Kliniskach i Żółwiej Błoci. Inwestycje krajowe.

3. System połączeń komunikacji zbiorowej z miejscowościami gminy

Patrz Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej
Dodatkowo:

W wyniku postępowania przetargowego w czerwcu 2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowego wraz z pętlą autobusowa w m. Załom. Termin realizacji prac projektowych: do końca 2017 r.
W czerwcu 2016 r., w wyniku postępowania przetargowego, została również podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę 38 przystanków wraz z oświetleniem na terenie miasta i Gminy Goleniów. Termin realizacji prac projektowych: do stycznia 2017 r.

4. Zmniejszenie uciążliwości alternatywnej trasy turystycznej nad morze (droga 112) dla mieszkańców miejscowości gminy

W trakcie realizacji Stały monitoring prac projektowych, dotyczących przepustowości drogi ekspresowej S3 na odcinku Goleniów-Świnoujście i S6 w kierunku Koszalina.

5. Produkt wytwarzany w gminie Goleniów - promowany w SOM

W stałej realizacji Stała i konsekwentna promocja hasła „Jestem z Goleniowa”.

Cel strategiczny nr 9:
Utrzymanie i rozwijanie przewagi konkurencyjnej GPP

Cel nr 9:
Konkurencyjność GPP

1. Rozwiązanie wsparcia logistycznego dla GPP (droga przez Domastryjewo lub bezpośredni wjazd na S3)

Zadanie zakończone Budowa drogi wspomagającej drogę S3 na odcinku węzeł "Święta" - wiadukt Lubczyna.

W trakcie realizacji "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego".

2. Energia z biomasy w GPP dla obniżenia kosztu energii dla podmiotów z GPP

W fazie projektowania Inwestycja Lębork Energia Sp. z o.o. polegająca na budowie biogazowni

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej GPP

W fazie projektowania W wyniku postępowania przetargowego w maju 2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę atrakcyjności terenów w GPP poprzez budowę parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż ul. Prostej. Termin realizacji prac projektowych: luty 2017 r.

4. Przystanek kolejowy GPP

W fazie projektowania Budowa przystanku kolejowego w pobliżu GPP

5. Utworzenie strategicznej rezerwy terenów rozwojowych dla GPP

W fazie projektowania Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wielkości ok. 70 ha

Cel strategiczny nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

Cel nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

1. Sporządzenie planu zagospodarowania i wizji przestrzennej śródmieścia Goleniowa

Zadanie zakończone Opracowywanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla kwartału między ulicami Puszkina, Jagiełły i Szkolnej

2. Realizacja II Etapu „Otwartych Bram Goleniowa”

W trakcie projektowania W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Otwarte Bramy - szlak turystyczny w mieście Goleniów - Etap II". Planowany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego – I kwartał 2017

3. Przygotowanie do budowy „Serca Miasta”

W trakcie realizacji Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny (od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej, W tym tereny tzw ”Serca Miasta”)

W trakcie realizacji Opracowywanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla kwartału między ulicami Puszkina, Jagiełły i Szkolnej

Zakończono Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu między ulicami: Szczecińska, Nadrzeczna, Matejki

Zakończono Rewitalizacja zabytkowej Bramy Wolińskiej