Sprawozdanie ze stanu wykonania strategii rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2023 w II kwartale 2015 r. dla założonych 10 celów strategicznych

Cel strategiczny nr 1:
Budowa nowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Goleniowa – GOAL w powiązaniu z Centrum Komunikacyjnym

Cel nr 1:
Centrum komunikacji, kultury i aktywności lokalnej

1. Konsultacje, ustalenie programu Centrum i wybór miejsca

W trakcie realizacji Po konsultacjach Gmina Goleniów ustaliła ostateczna wersję Programu ideowo - funkcjonalnego dla Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum kultury i aktywności lokalnej. Ustalona została również lokalizacja inwestycji.

2. Konkurs architektoniczny

W trakcie realizacji 13 marca br ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej dla Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum kultury i aktywności lokalnej. Konkurs jest dwuetapowy. Pełnomocnikiem Gminy Goleniów i Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskiej Oddział Szczecin. Ogłoszenie wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa 07.08.2015. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów. Autor zwycięskiego projektu w konkursie zostanie zaproszony do negocjacji z wolnej ręki o prace projektowe obejmujące swoim zakresem I etap realizacji (wskazany w programie ideowo - funkcjonalnym).

3. Utworzenie projektu inwestycyjnego z montażem finansowym

W fazie projektowania Przewidziane do realizacji w kolejnych etapach

4. Projekt budowlany i realizacja GOAL

W fazie projektowania Przewidziane do realizacji w kolejnych etapach

Cel strategiczny nr 2:
Wyrównanie dostępu do podstawowego wyposażenia cywilizacyjnego w miejscowościach gminy

Cel nr 2:
Wyposażenie cywilizacyjne w miejscowościach gminy

1. Aktualizacja planów odnowy i rozwoju miejscowości

W stałej realizacji GWiK Sp z o.o. realizowała w 2014r inwestycje zgodnie z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2017. Ogółem wybudowano ok. 12 km sieci wodociągowych oraz ok. 7 km kanalizacji sanitarnej. Budowy prowadzone były na terenach wiejskich gminy Goleniów (min. Marszewo, Podańsko, Mosty) jak i w samym Goleniowie (ul. Szkolna, ul. Starzyńskiego).

2. Ustalenie definicji lwwm dla gminy i dla poszczególnych kategorii miejscowości z oceną bilansu otwarcia

W fazie projektowania lwwm = lokalny wskaźnik wyposażenia miejscowości

3. Przygotowanie propozycji zmian w lwwm na kolejny okres strategiczny

W stałej realizacji Dnia 29.04.2015r uchwalono nowy plan inwestycji na lata 2015-2020. Zawiera on listę niezbędnych przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne lata i miejscowości.

Cel strategiczny nr 3:
Połączenie poszczególnych zakresów wsparcia społecznego w OPS

Cel nr 3:
Mądrzejsze wsparcie społeczne

1. Program edukacji społecznej

W fazie projektowania W dniu 09.03.2015r. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przeprowadził szkolenie dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny z zakresu profilaktyki raka piersi. W ramach współpracy przeprowadzono rozmowy edukacyjne z klientkami pomocy społecznej oraz przekazano ulotki informacyjno-edukacyjne.

2. Zasób mieszkaniowy gminy jako obszar wsparcia społecznego

W stałej realizacjiNa wniosek WGG UGiM w Goleniowie pracownicy socjalni w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe sporządzali informacje na temat sytuacji rodzinnej i majątkowej osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego.

Na wniosek osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy wydawano zaświadczenia zawierające informacje o formach oraz wysokości otrzymywanej pomocy.

3. Utworzenie dziennego domu opieki

W trakcie realizacji W styczniu 2015r. w GDK uruchomiona została świetlica dla seniorów”RAZEM Z OCHOTĄ”. Świetlica zapewnia różne formy wsparcia dla 20 osób w godz. od 9:00 do 15:00 dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy) i prowadzona jest przez GDK przy dużym zaangażowaniu i wsparciu Stowarzyszenia Seniorów „RELAKS”.
W dalszej perspektywie czasowej planuje się uruchomienie dwóch kolejnych świetlic w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie oraz na Osiedlu Helenów w siedzibie Klubu Stara Hydrofornia.
Świetlice działają jako forma pilotażowa przed utworzeniem szerszej działalności w tym zakresie na terenie Goleniowa.

4. Utworzenie sieci środowiskowego wsparcia seniorów

W trakcie realizacjiW ramach działań wspierających ruch seniorów organizowano spotkania w ramach sieci współpracy (raz na 2 m-ce). W spotkaniach systematycznie uczestniczyły reprezentacje: Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenia Seniorów RYTM, Stowarzyszenia Seniorów RELAKS, Stowarzyszenia Seniorów BARNIM i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów. W trakcie spotkań omawiano bieżące problemy, wydarzenia oraz planowano organizację Festiwalu Seniorów „Senioralia – Goleniów 2015". Festiwal odbył się w czerwcu 2015r.
Podjęto dyskusję oraz prace organizacyjne dotyczące opracowania dokumentu pn. „Polityka Senioralna” w ramach zakresu działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów.
Uchwałą Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2015 r. powołano Goleniowską Radę Seniorów - społeczny organ doradczy burmistrza gminy.

5. Wdrożenie programu wsparcia rodziny w gminie

W stałej realizacji Uchwałą Nr VI/29/15 Z dnia 25 marca 2015r. Rada Miejska w Goleniowie przyjęła do realizacji „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 w Gminie Goleniów”. Koordynacją wdrażania GPWR zajmuje się OPS w Goleniowie. Partnerzy to m.in.: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Ośrodek Pomocy Rodzinie w Goleniowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleniowie, Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, świetlice środowiskowe, Goleniowski Dom Kultury/Goleniowskie Centrum Wolontariatu, placówki oświatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, Sąd Rejonowy w Goleniowie – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie, organizacje pozarządowe, Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie.

Celem głównym programu jest UTRZYMANIE DZIECKA W RODZINIE NATURALNEJ BĄDŹ JEGO POWRÓT DO RODZINY.
W ramach celów szczegółowych określono katalog zadań, które planuje się zrealizować na przestrzeni lat 2015-2017.
W ramach celu 1. Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących, zaplanowano następujące zadania:
 • Monitoring sytuacji rodzin zagrożonych dysfunkcjami/rodzin dysfunkcyjnych przez instytucje działające na rzecz rodziny, w tym analiza zjawisk rodzących potrzebę ubiegania się o pomoc.
 • - Pracę socjalną na rzecz wzmacniania lub odzyskiwania przez rodzinę zdolności do pełnienia prawidłowych funkcji w społeczeństwie, także w oparciu o konsultacje ze specjalistami.
 • - Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień, terapii dla ofiar i sprawców przemocy domowej.
 • - Realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • - Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez udział w projektach socjalnych i kampaniach społecznych, także o zasięgu ogólnopolskim, których celem jest wzmacnianie rodziny i jej roli w społeczeństwie.
 • - Dążenie do reintegracji rodzin poprzez pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny naturalnej.

W ramach celu 2. Wspieranie rodzin przejawiających problemy opiekuńczo-wychowawcze służące przywróceniu jej zdolności do prawidłowego wykonywania funkcji, zaplanowano następujące zadania:

 • Zapewnienie wsparcia rodzinie w formie asystenta rodziny/rodziny wspierającej.
 • Poprawę funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej (wsparcie finansowe i rzeczowe).
 • Organizowanie spotkań, warsztatów poszerzających wiedzę rodziców dot. opieki i wychowania dziecka (podniesienie kompetencji wychowawczych).
 • Organizowanie dla rodzin spotkań służących wymianie doświadczeń oraz zapobieganie izolacji w formie gryp wsparcia i grup samopomocowych.
 • Pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu przez uczestnictwo dzieci w zajęciach oferowanych przez placówki wsparcia dziennego.
 • Wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym oraz jego rodziny poprzez realizację programów i projektów edukacyjno-wychowawczych przeciwdziałających patologii społecznej dzieci i młodzieży, pomoc materialną (np. stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki), udzielanie wsparcia w postaci poradnictwa specjalistycznego.

W ramach celu 3. Zapewnienie dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego, zaplanowano następujące zadania:

 • Prowadzenie terapii i mediacji dla rodzin.
 • Zapewnienie dostępu do konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna, praca socjalna).
 • Realizację Programu Aktywizacji i Integracji Społecznej osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie rozwoju wolontariatu oraz innych form aktywizacji młodzieży na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin.

W ramach celu 4. Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie wspierania rodziny, zaplanowano następujące zadania:

 • Doskonalenie kadry instytucji działających na rzecz wspierania rodziny.
 • Zapewnienie poradnictwa oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadry instytucji działających na rzecz wspierania rodziny.
 • Współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze wspierania rodziny, w tym upowszechnianie dobrych praktyk.

W lutym 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie jako partner Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego „PRO” rozpoczął realizację projektu socjalnego „RODZINA RAZEM”, który miał na celu stworzenie przyjaznego środowiska wychowawczego w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Wśród zaplanowanych działań znalazły się między innymi : warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia z alternatywnych form spędzania czasu wolnego ( z dziećmi i nie tylko), współpraca z instytucjami i osobami ze środowiska życiowego uczestników, warsztaty poprawiające atrakcyjność na rynku pracy oraz mające na celu nabycie umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.

Cel strategiczny nr 4:
Stworzenie elementów wyposażenia turystycznego i rekreacyjnego w gminie

Cel nr 4:
Wyposażenie turystyczne i rekreacyjne w gminie

1. Lubczyna jako główny ośrodek turystyczno-rekreacyjny dla mieszkańców gminy o wydłużonym sezonie

Zadanie zakończone Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej (Marina)

W trakcie realizacji Budowa bosmanki na przystani żeglarskiej w Lubczynie

Zadanie zakończone Budowa ścieżki rowerowej z Goleniowa w kierunku miejscowości Lubczyny - etap I do GPP

W trakcie realizacji Budowa ścieżki rowerowej z Goleniowa w kierunku miejscowości Lubczyny - etap II z GPP do Lubczyny. Została opracowana dokumentacja projektowa

2. System ścieżek rowerowych w gminie włączony do sieci ścieżek w SOM (wg Koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych z roku 2013).

W trakcie realizacji Budowa ścieżek rowerowych: dwukierunkowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, dwukierunkowej w ulicy Jodłowej w Goleniowie, w kierunku Lubczyny do ulicy Szczecińskiej w Goleniowie, w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej i Spacerowej w Goleniowie, wzdłuż ulicy Maszewskiej w Goleniowie. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji.

3. System szlaków pieszych i konnych w gminie; ew. quadodrom

Zadanie zakończone Utworzenie szlaku pieszego po Goleniowie pn. Goleniowski Szlak Ceglany (czerwone stopy)

W trakcie realizacji Postawienie ławek dla turystów przed Bramą Wolińską

Zadanie zakończone Wymalowanie na nowo oznakowania szlaku pieszego Miejski Szlak Turystyczny (niebieskie stopy)

W trakcie realizacji Odnowienie wyposażenia parkingu leśnego przy ul. Spacerowej (wiata, palenisko, 5 stołów)

W fazie projektowania Ustawienie 5 tablic z planem wsi

4. Strefa Meandrów Iny

Zadanie zakończone Zmiana przebiegu trasy niebieskiego szlaku rowerowego z lewego na prawy brzeg Iny w celu ukazania walorów przyrodniczych i krajobrazowych rzeki Iny

Cel strategiczny nr 5:
Długofalowa poprawa sieci i stanu dróg na terenie gminy

Cel nr 5:
Lepsze drogi w gminie

1. Budowa nowych odcinków dróg w nawiązaniu do Studium Komunikacyjnego Goleniowa 2008

W trakcie realizacji Budowa ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą techniczną 1 km

2. System monitoringu stanu nawierzchni dróg gminnych i szybkich bieżących napraw

W stałej realizacji Bieżący monitoring stanu nawierzchni dróg (objazdy). Niezwłoczne reagowanie i likwidacja zgłoszonych nieprawidłowości i zauważonych ubytków w nawierzchni

Cel strategiczny nr 6:
Uczestnictwo w czołówce rozwoju usług publicznych – stała aktywność Goleniowa jako laboratorium dobrych (nowych) praktyk publicznych

Cel nr 6:
Nowe dobre praktyki publiczne w gminie

1. Budżet zadaniowy

2. Budżet obywatelski

3. Rozwój funkcji sołectw jako jednostek partnerskich UG: Mosty, Kliniska, Pucice Lubczyna, Białuń, os. Helenów

W stałej realizacji Budowa nowych infrastruktur przez Fundusz Sołecki

4. Wsparcie utworzenia spółdzielni społecznej (PES) jako narzędzia resocjalizacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych

W trakcie realizacji 30 stycznia 2015 r. zarządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów został powołany zespół do spraw opracowania koncepcji dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie. W ramach działań zespołu odbyło się spotkanie informacji z zainteresowanymi, w tym rodzinami osób niepełnosprawnych. W czerwcu planowany jest wyjazd studyjny do placówki ZAZ w Kołobrzegu oraz spotkanie z przedsiębiorcami w celu określenia potencjalnych pozycji oferty.

5. Doskonalenie edukacji w gminie, aktualizacja Strategii rozwoju edukacji z 2009 r.

W stałej realizacji Zadanie to stanowi zbiór działań, których realizację określono na lata 2009-2018. Efektem działań podejmowanych przez Burmistrza będzie osiągnięcie 80 wskaźników określonych w dokumencie strategii w 8 obszarach.
W oparciu o uchwałę RM w Goleniowie oraz Ustawę o Systemie Oświaty Burmistrz Gminy Goleniów dokonuje corocznie analizy strategii i wynikających z niej zmian w goleniowskiej oświacie. Analiza jest prezentowana podczas posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu październiku każdego roku (tzw. sesja oświatowa).

Analiza strategii edukacji w roku 2014 za rok 2013 wykazała, że osiągnięto poziom realizacji wskaźników we wszystkich obszarach na poziomie 40% (osiągnięto 32 wskaźniki na 80).

ILOŚĆ WSKAŹNIKÓW200920102011201220132014
Obszar I: Struktura systemu edukacji w Gminie Goleniów9556666
Obszar II: Zarządzanie systemem edukacji z poziomu gminy i szkoły14455555
Obszar III: Etos nauczyciela i rady pedagogicznej 5112222
Obszar IV: Stabilny i skuteczny system kształcenia177810999
Obszar V: Wyrównywanie szans edukacyjnych9112211
Obszar VI: Profilaktyka i bezpieczeństwo9223344
Obszar VII: Szkoła w otoczeniu bliższym i dalszym4000011
Obszar VIII: Gminna infrastruktura oświatowa13113444
SUMA80212331313232
SKUTECZNOŚĆ100%26%29%39%39%40%40%

Z uwagi na fakt niepokrywania się roku szkolnego z rokiem budżetowym w dokumencie strategicznym określono termin szczegółowej informacji na październik roku następnego. Jednakże wstępna analiza całościowa roku 2014 zakłada osiągnięcie zbliżonego poziomu 40%

z uwagi na fakt, że obecnie realizowane są zmiany w systemie oświaty wynikające z przepisów ogólnopolskich, część zadań wynikających z lokalnej strategii oświatowej utraciło priorytetowych charakter, jednakże należy podkreślić, że Gmina działa zgodnie z wytyczonym kierunkiem rozwoju goleniowskiej oświaty.

Materiałem, który potwierdza kierunek zmian jest pismo WE.0012.5.2014.PJ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2013-14 oraz raport z monitoringu Strategii skierowane do przewodniczącego RM w Goleniowie.

6. Doskonalenie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i jego rozwój

W stałej realizacji Gmina Goleniów dbała i dba o swoje mieszkaniowe zasoby oraz o otaczającą infrastrukturę, utrzymując zasoby w stanie chroniącym przed powstaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi oraz systematycznie dążąc do podwyższenia standardu i estetyki powierzonego majątku poprzez remonty, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienia elewacji, wymianę pokrycia dachowego itp. W roku 2014, poza wyminą stolarki okiennej, dokonaniem przeglądów okresowych , przestawieniem pieców , dokonano również wymiany pokrycia dachowego budynków zlokalizowanych przy ul. Mikołajczyka 39, ul. Pocztowej 6, ul. Konopnickiej 18. Wykonano kompleksowy remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. W. Witosa 22 (tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę rynien i rur spustowych, malowanie klatek). W 2014r wybudowano szczelne zbiorniki bezodpływowe w miejscowości Kąty 34, Ininka 1, Wierzchosław 17, Niewiadowo 14 (wraz z budową studni wodnej wierconej). Ponadto Gmina Goleniów, za pośrednictwem zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego, przekazywała i przekazuje mieszkańcom lokali komunalnych informacje o efektywnym wykorzystaniu energii cieplnej w mieszkaniach i budynkach oraz o zagrożeniach wynikających ze zbyt szczelnych okien i braku właściwej wentylacji w mieszkaniach

Cel strategiczny nr 7:
Zielona energia jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Cel nr 7:
Do wzrostu inwestycji przez zieloną energię

1. Biomasa jako uzupełniające źródło energii w PEC

2. Lokalne rozwiązania biomasowe dla mieszkań komunalnych

W fazie projektowania Elektrociepłownie na biomasę – dla działki 55/10 w obrębie geodezyjnym Łozienica wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą realizację inwestycji - przedsięwzięcia nie zrealizowano

3. Program ulepszeń energetycznych

Inwestycja niezrealizowana Farmy wiatrowe - uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 .06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Komarowo w części dot. rozmieszczenia i wysokości wież wiatrowych w dostosowaniu do wymogów ochrony obszaru specjalnej specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Odry – inwestycja nie zrealizowana

W trakcie realizacji Farmy fotowoltaiczne – umożliwiono realizację farm poprzez wydanie pozytywnych warunków zabudowy dla działek: 50/1 i 50/2 w Miękowie, 31 obręb nr 6 w Goleniowie, 55/10 Łozienica,55/7 i 55/8 w Łozienicy. Obecnie trwa procedura kończenia 2 postępowań w sprawie lokalizacji farm na terenie działek nr 68 i 70 w Kliniskach (decyzja utrzymana w mocy przez SKO Szczecin). Obecnie trawa procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie działki nr 352 w Lubczynie

4. Program wsparcia rozwoju upraw energetycznych w gminie

Cel strategiczny nr 8:
Goleniów w SOM – SOM w Goleniowie

Cel nr 8:
Goleniów w obszarze metropolitalnym

1. Gospodarka wodno-ściekowa w górnym biegu Iny nie stwarzająca zagrożenia powodziowego i sanitarnego w gminie Goleniów

W stałej realizacji Wstępna inwentaryzacja nowej ustawy Prawo Wodne z kwietnia 2015 r., w wyniku której zostały utworzone i udostępnione mapy zagrożenia powodziowego

2. Skrzyżowania w Kliniskach i Żółwiej Błoci (na trasie Szczecin – lotnisko)

W fazie projektowania Stały kontakt i monitorowanie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na temat stanu projektowania rozwiązań drogowych w Kliniskach i Żółwiej Błoci. Inwestycje krajowe.

3. System połączeń komunikacji zbiorowej z miejscowościami gminy

W trakcie realizacji Konkurs na węzeł przesiadkowy w Goleniowie. Zaawansowany stan przejmowania terenów PKP w rejonie dworca w Goleniowie. W trakcie opracowania: Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów - „Goleniów Centrum”.

W trakcie realizacji Opracowane w ramach SOM studium komunikacyjne i studium Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze wspólnym biletem.

W trakcie realizacji Przeprowadzona analiza kosztowa i pasażerska. Stały kontakt z zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Urzędem Miasta Szczecin i lokalnymi przewoźnikami. Prace wstępne nad koncepcją węzła przesiadkowego w Załomiu. Konsultacje z Urzędem Miasta Szczecin.

4. Zmniejszenie uciążliwości alternatywnej trasy turystycznej nad morze (droga 112) dla mieszkańców miejscowości gminy

W trakcie realizacji Stały monitoring prac projektowych, dotyczących przepustowości drogi ekspresowej S3 na odcinku Goleniów-Świnoujście i S6 w kierunku Koszalina.

5. Produkt wytwarzany w gminie Goleniów - promowany w SOM

W stałej realizacji Stała i konsekwentna promocja hasła „Jestem z Goleniowa”.

Cel strategiczny nr 9:
Utrzymanie i rozwijanie przewagi konkurencyjnej GPP

Cel nr 9:
Konkurencyjność GPP

1. Rozwiązanie wsparcia logistycznego dla GPP (droga przez Domastryjewo lub bezpośredni wjazd na S3)

W trakcie realizacji Budowa drogi wspomagającej drogę S3 na odcinku węzeł "Święta" - wiadukt Lubczyna.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga wspomagająca o długości ok. 2223,60 m wraz z obiektem mostowym o długości 27,3 m nad rzeką Iną, oraz dojazd do miejscowości Domastryjewo.

Materiały powiązane:
Droga już w budowie
Strabag w lesie
Wkrótce pojedziemy
Wznowienie robót

2. Energia z biomasy w GPP dla obniżenia kosztu energii dla podmiotów z GPP

W fazie projektowania Inwestycja Lębork Energia Sp. z o.o. polegająca na budowie biogazowni

Materiały powiązane:
Prąd z GPP

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej GPP

W fazie projektowania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Prostej
Wielu inwestorów działających w GPP zgłasza postulat budowy chodnika w ciągu ul. Prostej. Aktualnie pracownicy poruszają się droga lub poboczem, co stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia, w związku z dużym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych. Ścieżka pieszo-rowerowa rozwiąże ten problem oraz stanowić będzie naturalne przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej do GPP.

W fazie projektowania Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych Wielu inwestorów działających w GPP zgłasza postulat budowy centralnego parkingu dla samochodów ciężarowych.
Aktualnie kierowcy parkują ciężarówki wzdłuż ul. Prostej i innych dróg wewnętrznych, co powoduje ogromne utrudnienia dla innych pojazdów poruszających się po GPP. Ponadto kierowcy zaśmiecają i zanieczyszczają pobocza dróg. Centralny parking, wyposażony w sanitariaty, z bezpośrednim dostępem do ul. Prostej rozwiąże te problemy.

4. Przystanek kolejowy GPP

W fazie projektowania Budowa przystanku kolejowego w pobliżu GPP

5. Utworzenie strategicznej rezerwy terenów rozwojowych dla GPP

W fazie projektowania Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wielkości ok. 70 ha

Cel strategiczny nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

Cel nr 10:
Rewitalizacja śródmieścia Goleniowa

1. Sporządzenie planu zagospodarowania i wizji przestrzennej śródmieścia Goleniowa

Zadanie zakończone Opracowywanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla kwartału między ulicami Puszkina, Jagiełły i Szkolnej

2. Realizacja I Etapu „Otwartych Bram Goleniowa”

Zadanie zakończone

2. Realizacja II Etapu „Otwartych Bram Goleniowa”

W trakcie realizacji - etap dialogu technicznego Postepowanie przetargowe na Projekt budowlany. Na chwilę obecną zakończono dialog techniczny mający na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia na dokumentację budowlaną. Projekt będzie obejmował następujące tereny: Park przy ul. Szczecińskiej, parking przy ul. Norwida, Zieleniec przy ul. Andersa oraz psi wybieg przy ul. Andersa. Stan realizacji – ogłoszenie postepowania - czerwiec 2015, wykonawstwo – 2016 .

3. Przygotowanie do budowy „Serca Miasta”

Zadanie zakończone Zielony Rynek - rewitalizacja części targowiska miejskiego przy ul. Zielona Droga.
Wykonano wiaty handlowe do sprzedaży płodów rolnych wraz z zapleczem sanitarnym i parkingowym.

Zakończono Rynek miejski, część kontenerowa
Zrewitalizowano część targowiska na której znajdują się kontenery handlowe.

W fazie projektowania Opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny (od ul. Szczecińskiej do ul. Dworcowej i ul. Maszewskiej, w tym tereny tzw. "Serca Miasta")

Zakończono Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu między ulicami: Szczecińska, Nadrzeczna, Matejki

Zakończono Rewitalizacja zabytkowej Bramy Wolińskiej