Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon

Uchwała Nr XLVI/552/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 05 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Na podstawie art. 12 § 4-5, § 10-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, poz. 1349) na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie, Rady Powiatu w Goleniowie, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrza Gminy Goleniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., tworzy się 3 odrębne obwody głosowania:
1) obwód głosowania Nr 19 obejmujący Szpitalne Centrum Medyczne
Sp. z o.o. w Goleniowie. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. Nowogardzka 2;
2) obwód głosowania Nr 20 obejmujący Zakład Karny w Goleniowie. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66;
3) obwód głosowania Nr 21 obejmujący placówkę zapewniającą całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Nasz Dom” w Komarowie. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest „Nasz Dom” w Komarowie, Komarowo 15A.

§ 2. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta
w Goleniowie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.


Przewodniczący Rady
Łukasz Mituła


Sporządził: Arkadiusz Sell


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy, rada gminy tworzy, na wniosek burmistrza, odrębne obwody głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli
w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.
Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.
Z praktyki wszelkich wyborów przeprowadzanych w ostatnich latach w Gminie Goleniów wynika, że zarówno w Zakładzie Karnym w Goleniowie, w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie jak i w placówce „Nasz Dom” w Komarowie każdorazowo przebywało więcej niż 15 wyborców. Ponadto kierujący powyższymi podmiotami nie zwracali się z wnioskami
o nieutworzenie obwodów wyborczych na terenie ich instytucji.
Wobec powyższego zachodzi konieczność utworzenia trzech odrębnych obwodów głosowania, poza 18 stałymi istniejącymi na terenie Gminy Goleniów.

Sporządził: Arkadiusz Sell

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.