Dzisiaj jest: 17 Października 2018 roku    |    Imieniny: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
wtorek, 07 listopada 2017 12:52

Rowerem do Podańska

Gotowa jest już ścieżka rowerowa łącząca Helenów z Podańskiem. Rowerzyści i piesi mają do dyspozycji 2,9 km bezpiecznego szlaku.

Na odcinku przez Helenów ścieżka ma szerokość 2,5 m i na równych prawach mogą z niej korzystać piesi i rowerzyści (z pierwszeństwem dla tych pierwszych). Dalej ścieżka ma 2 m szerokości jest oznaczona jako droga dla rowerów, ale z powodu braku wydzielonego chodnika mogą z niej korzystać również piesi. Powodem zwężenia był brak miejsca: aby uzyskać drogę o szerokości 2,5 m trzeba by było wywłaszczać w Podańsku tereny będące prywatną własnością, a na odcinku biegnącym przez las – przejść skomplikowaną i kosztowną procedurę „odlesienia” pasa potrzebnego gruntu.
Droga ma nawierzchnię asfaltową, ze wzmocnionymi zjazdami w uliczki i na posesje. Jest oświetlona na odcinkach biegnących przez tereny zabudowane. W Podańsku poszerzono istniejący przepust na strumieniu w pobliżu kościoła i na nim poprowadzono drogę dla rowerów. Ścieżka zaczyna się w Helenowie w miejscu, gdzie dotąd kończyła się ścieżka pieszo-rowerowa do Goleniowa, a kończy się w Podańsku przy zjeździe w drogę do Danowa.

Dokumentację projektową wykonała firma RDS Multiprojekt – Radosław Żarkiewicz z Goleniowa, która sprawowała również nadzór inwestorski. Wykonawcą prac była spółka STRABAG Sp. z o.o. ze Szczeccina. Prace budowlane rozpoczęto 5 czerwca br., zakończono 10 października. Łączny koszt budowy to 1 537 345 zł. Zadanie współfinansowane w wysokości 85% kosztów kwalifkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.1 Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.