Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GCZK)

Ludność od zarania dziejów ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi zdarzeniami losowymi. Różnorodność zagrożeń czasu pokoju pomimo coraz doskonalszych systemów zabezpieczeń ciągle wzrasta, co więcej możemy tylko przypuszczać jak będą się rozwijały wraz z rozwojem cywilizacyjnym.

Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej oraz ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) rozporządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów (Nr 148/2008 z dnia 30.06.2008 r.) powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Goleniów (GZZK).

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Goleniów działa w oparciu o Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy podstawowych warunków ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. GZZK został stworzony do pomocy Burmistrzowi Gminy w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom żywiołowych oraz ich usuwanie.

Podstawa prawna działania:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia 1997 r.) art. 5: "Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia bezpieczeństwo obywateli ..."
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt. 14: "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: p. 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,"
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
 4. pdfZarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Gminy Goleniów - organu wykonawczego gminy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Podstawowe zadania GZZK:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 • Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi Gminy Goleniów wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego.
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania kryzysowego na obszarze gminy i miasta,
 • Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.
 • Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

W skład Zespołu Gminnego wchodzą:

 • Przewodniczący Zespołu Gminnego – Burmistrz Gminy Goleniów,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Gminnego – Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Gminnego – Komendant Straży Miejskiej,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Gminnego – Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych,
 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji,
 • Skarbnik Gminy,
 • dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej,
 • dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
 • dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
 • inspektor ds. Ochrony Środowiska,
 • kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 • inspektor ds. zarządzania kryzysowego,
 • Radca Prawny.

W posiedzeniach Zespołu Gminnego na prawach członka mogą brać udział, w zależności od potrzeb, zaproszeni przez przewodniczącego Zespołu Gminnego:

 • przedstawiciel Stacji sanitarno – Epidemiologicznej,
 • przedstawiciel biura prognoz – Port Lotniczy,
 • Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
 • Dyrektor Zakładu Gazowniczego,
 • dyspozytor Pogotowia Ratunkowego,
 • kierownik Terenowego Oddziału Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 • Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
 • Prezes Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji,
 • inspektor ds. promocji i obsługi prasowej urzędu,
 • lekarz weterynarii,
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych i humanitarnych (PCK, PKPS, WOPR, ZHP, Samarytanin, Caritas)
 • przedstawiciel NZOZ (Specjalista, PROFI-MED, POLMED)

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl