Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Budowa drogi w kierunku Helenowa tj. od skrzyżowania ulic Kalinowa – Zacisze na Osiedlu Helenów do drogi powiatowej nr 0710Z relacji Goleniów – Bolechowo

Droga w kierunku Helenowa Droga w kierunku Helenowa

Dofinansowanie

1. Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa drogi publicznej w kierunku Osiedla Helenów, tj. od skrzyżowania ulic Kalinowa – Zacisze na Osiedlu Helenów do drogi powiatowej nr 0710Z relacji Goleniów – Bolechowo wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i infrastrukturą techniczną tj. z oświetleniem i kanalizacją deszczową.

2. Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) branżę drogową: roboty pomiarowe- ok. 0,4 km, rozebranie krawężników betonowych - ok. 21 m, rozebranie nawierzchni z tłucznia i żużla gr. 15 cm – ok. 2400 m2, załadunek gruzu koparko- ładowarką i transport – ok. 360,945 m3, roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku- ok. 1045 m3, formowanie i zagęszczanie nasypów – ok. 282 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne- ok. 2446 m2, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe – ok. 886 m, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - ok. 803 m, krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x 20 cm – ok. 83 m, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – ok. 2446 m2, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni – ok. 2446 m2, skropienie emulsją asfaltową kationową – ok. 2446 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych gr 7 cm – ok. 2446 m2, skropienie emulsją asfaltową kationową – 2446 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych gr 4 cm – ok. 446 m2, koryto gr. 10 cm – ok. 1011 m2, warstwa z pospółki zagęszczonej mechanicznie o gr. 10 cm – ok. 1011 m2, ścieżki pieszo- rowerowe z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce cem.- pias. - ok. 1011 m2, obrzeża betonowe o wym. 30x8 - ok. 413 m, ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – ok. 1710 m2, rozścielenie ziemi urodzajnej – ok. 171 m3, wykonanie trawników dywanowych – ok. 1710 m2, pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych – ok. 9 szt., pionowe znaki drogowe o pow. 0,3 m2- ok. 14 szt., pionowe znaki drogowe o pow. 0,3 m2 bariery - ok. 12 szt., pionowe znaki drogowe- lampy ostrzegawcze – ok. 10 szt, pionowe znaki drogowe- zdjęcie- ok. 14 szt., pionowe znaki drogowe- zdjęcie barier - ok. 12 szt. pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych – ok. 8 szt., pionowe znaki drogowe o pow. 0,3 m2- 12 szt., pionowe znaki drogowe o pow. 0,3 m2 drogowskazy - ok. 5 szt., oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową – ok. 11,90 m2, ogrodzenie łańcuchowe U-12b- ok. 29 m, punktowe elementy odblaskowe – ok. 8 szt.

b) branżę instalacyjną (odwodnienie drogi): roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- ok. 0,81 km, wykopy oraz przekopy – ok. 649,01 m3, wykopy liniowe o szer. 0,8-1,5 m- ok. 258,52 m3, pełne umocnienie pionowe ścian wykopów liniowych- ok. 1388,25 m2, podłoże pod kanał i obiekty z materiałów sypkich o gr. 15 cm - ok. 72,90 m3, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom. 200 mm - ok. 222 m, kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm- ok. 122,50 m, kanały z rur PVC o śr. zewn. 160 mm – ok. 60,50 m, rury ochronne o śr. nominalnej 400 mm-RS-2 – ok. 19,50 m, kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowej – ok. 1 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - ok. 1 studni, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – studnie chłonne- ok. 8 stud., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm – studnie chłonne- ok. 2 stud., podsypka filtracyjna ze żwiru z przygotowaniem kruszywa – wypełnienie studni chłonnych – ok. 3,93 m3, studzienki ściekowe uliczne o śr. 500 mm – ok. 11 szt. obsypka z materiałów sypkich grub. 40 cm- ok. 194,40 m3, ułożenie geowłukniny – ok. 175,82 m3, zasypywanie wykopów – ok. 520,10 m3, zagęszczanie nasypów – ok. 520,10 m3, zasypywanie wykopów liniowych - ok. 57,79 m3, roboty ziemne – ok. 329,64 m3

c) branżę elektryczną (oświetlenie ): kopanie rowów dla kabli – ok. 150,72 m3, zasypywanie ręczne rowków - ok. 150,72 m3, ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm- ok. 11,20 m, ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm- ok. 13 m, ułożenie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych – ok. 530,80 m, układanie kabli o masie 0,5 kg/m w rurach – ok. 24,20 m, obróbka na sucho kabli -28 szt., montaż i stawianie słupów oświetleniowych – ok. 14 szt., montaż opraw oświetleniowych – ok. 14 szt., montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych – ok. 14 kpl., uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej – ok. 478 m, badanie linii kablowej NN – ok. 14 odc., badanie i pomiary instalacji skuteczności zerowania - ok. 14 szt.

3. Wykonawcą robót jest firma „FDO” Sp. z o.o. z siedziba w miejscowości Leśno Górne 11, 72-004 Tanowo reprezentowaną przez mgr inż. Grzegorza Kuderskiego

4. Wartość robót budowlanych wynosi 815.650,73 złotych łącznie z podatkiem VAT.

5. Inżynierem kontraktu na zadaniu inwestycyjnym jest Zakład Usługowo – Handlowy „KABET”, ul. Wczasowa 5, 72-105 Lubczyna reprezentowany przez Krzysztofa Olszewskiego za kwotę w wysokości 53 680,00 złotych łącznie z podatkiem VAT.

6. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory z siedziba przy ul. Szkolnej 19b w miejscowości Kobylanka reprezentowana przez Waldemara Łągiewkę za kwotę w wysokości 89 060,00 złotych łącznie z podatkiem VAT.

7. Studium wykonalności przygotowała firma Prozped Consulting z siedzibą przy Al. Boh. Warszawy 91B/7 , 70-343 Szczecin oraz Bochiński Consulting , ul. Piotrusia Pana 6,71-804 Szczecin za kwotę 23 912,00 zł .

8. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków:
a) Gminy Goleniów,
b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej. Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa. Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa.

9. Termin zakończenia realizacji inwestycji do: dnia 27 września 2010 roku.

10. Ogólna wartość inwestycji wyniesie ok. 982 302,73 złotych łącznie z podatkiem VAT.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl