Dzisiaj jest: 22 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
piątek, 13 kwietnia 2018 13:27

Sołtysi nie chcą szacować szkód

Obowiązująca od 1 kwietnia br. nowelizacja ustawy Prawo łowieckie nałożyła na sołtysów obowiązek pracy w komisjach szacujących szkody w uprawach polowych wyrządzone przez zwierzynę łowną. Zanosi się na to, że sołtysi gremialnie odmówią wykonywania tego obowiązku.

Dotąd szkody były szacowane przez właściwe koła łowieckie. Nowelizacja ustawy przewiduje, że od 1 kwietnia br. wnioski o odszkodowania mają trafiać do urzędów gmin, a szkody mają być szacowane prze komisję złożoną z sołtysa, przedstawiciela koła łowieckiego oraz przedstawiciela właściciela gruntu. W ustawie nie ma informacji, by praca sołtysa miała być w jakikolwiek sposób wynagradzana.

Na spotkaniu w UGiM Goleniów, w którym uczestniczyli sołtysi, przedstawiciele nadleśnictw z terenu Gminy Goleniów oraz wiceburmistrz Henryk Zajko większość sołtysów kategorycznie sprzeciwiła się angażowaniu ich w prace komisji szacującej szkody. Podkreślano, że nie mają oni żadnego merytorycznego przygotowania do wyceny szkód, a decydując się na społeczną pracę na rzecz swoich lokalnych społeczności nie brali pod uwagę konieczności wykonywania dodatkowych zadań, niemających związku z życiem sołectw.
Żaden obowiązujący dziś przepis prawa nie jest w stanie zmusić sołtysów do pracy w komisjach szacujących szkody łowieckie. Gdyby taki przymus próbowano zastosować wydając odpowiednie przepisy, skończy się to zapewne gremialną rezygnacją sołtysów z pełnionych funkcji. To może kompletnie sparaliżować pracę jednostek pomocniczych gminy – czyli sołectw.

W najbliższych dniach do rąk sołtysów trafi oficjalne pismo Burmistrza Gminy Goleniów z pytaniem, czy wyrażają zgodę na pracę w komisjach szacujących szkody. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, osoba składająca wniosek o oszacowanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną otrzyma informację, że gmina nie jest w stanie tego wykonać z powodu niemożliwości utworzenia odpowiedniej terytorialnie komisji.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.