Dzisiaj jest: 10 Grudnia 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
piątek, 10 listopada 2017 11:11

Gromada z tytułem najlepszego startupu społecznego

Spółdzielnia Socjalna Gromada, działająca przy Stowarzyszeniu Horyzont, otrzymała tytuł najlepszego nowego przedsiębiorstwa społecznego roku 2017 w regionie szczecińskim. Gratulujemy!

Nagrodę, przyznaną przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (SZOWES), spółdzielnia otrzymała za innowacyjność działań.


Spółdzielnia Socjalna GROMADA została utworzona przez Gminę Goleniów i Stowarzyszenie Horyzont i rozpoczęła działalność 12 maja 2017 roku. W ramach swoich działań statutowych spółdzielnia zajmuje się nie tylko reintegracją zawodową poprzez zatrudnianie osób z tzw. grup defaworyzowanych, głównie osób bezdomnych ale również reintegracją społeczną realizowaną poprzez współpracę w grupie, naukę korzystania z bankowości, w tym bankowości elektronicznej, rozwoju kompetencji poprzez udział w szkoleniach oraz wizyty studyjne w innych funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, aby na zasadzie benchmarkingu podnosić świadomość pracowników i włączać ich aktywnie w nowe dla nich sytuacje społeczne wymagające od nich takich umiejętności jak: wypowiedzi publiczne, współpraca z różnymi osobami, zachowania w różnych punktach użyteczności publicznej i środkach komunikacji.
Spółdzielnia Socjalna prowadzi działalność w obszarach społecznie użytecznych, a planowane uruchomienie „Składziku” miejsca gdzie będzie można oddać rzeczy zbędne w jednej rodzinie, aby znalazły nowego użytkownika wpisuje się w nurt propagowania ekonomii społecznej opartej na pomaganiu, współdziałaniu i dzieleniu się z innymi. Podobne wartości przyświecają spółdzielni w obszarze oddziaływania na rodziny i bliskich pracowników, którzy dzięki stworzonym szansą mają możliwość naprawy, a także odbudowy zerwanych relacji z najbliższymi, tak ważnych w przypadku osób bezdomnych.
Spółdzielnia Socjalna GROMADA planuje wraz z pojawiającymi się możliwościami finansowymi zatrudniać kolejne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a obecni pracownicy spółdzielni. zostaną wpisani w nową rolę mentorów, pomagających wprowadzić nowych pracowników do Spółdzielni.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.