Dzisiaj jest: 20 Listopada 2018 roku    |    Imieniny: Edyta, Edmund, Anatol
wtorek, 25 kwietnia 2017 11:10

Pierwsza spółdzielnia socjalna w Goleniowie

We wtorek odbyło się zgromadzenie założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Gromada”, utworzonej przez Stowarzyszenie „Horyzont” i Gminę Goleniów. Pod dokumentami tworzącymi spółdzielnię podpisy złożyli uprawnieni reprezentanci: Małgorzata Ławniczak ze Stowarzyszenia „Horyzont” oraz Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz.

Zadaniem spółdzielni będzie prowadzenie działalności gospodarczej i danie zatrudnienia osobom, które z różnych przyczyn nie są w stanie podjąć pracy na standardowych warunkach. Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Członkami spółdzielni mogą być osoby fizyczne wykluczone społecznie lub zagrożone takim wykluczeniem, m.in. osoby bezrobotne, bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu i narkotyków – po zakończeniu terapii uwalniającej od uzależnień, osoby zwalniane z zakładów karnych i mające problem z odnalezieniem się w społeczeństwie, osoby nie radzące sobie w życiu i nie mogące samodzielnie pozyskać środków do życia. Warunkiem uzyskania członkostwa w spółdzielni jest przepracowanie w niej 12 miesięcy.

Członkowie założyciele wnieśli do spółdzielni wkłady finansowe – po 2 tys. zł. Spółdzielnia rozpocznie działalność po wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na zebraniu założycielskim wybrano również pierwsze władze spółdzielni. Jej prezesem została pani Agnieszka Czarnecka (reprezentant Stowarzyszenia „Horyzont”), wiceprezesem pan Piotr Matławwski (reprezentant Gminy Goleniów), członkiem zarządu pan Stanisław Miczek (reprezentant Stowarzyszenia „Horyzont”).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.